1753/55. évi erdélyi IV. törvénycikk

a bányabiróságban, a szász nemzet közül való biró tisztéről

A miképen ebben a fejedelemségben a bányabiróság hatásköre tárgyában a korábbi 1747-ik évi januárius hava 23-ára szintén eme Szeben szabad királyi városba, kegyelmes királyi engedély mellett kihirdetett és a szokott módon meg is tartott közönséges országgyülésen, a karok és rendek egyező szavazatával egybeszerkesztett és ugyanazon évi junius hava 19-ik napjáról kegyelmesen megerősitett első törvénycikkelyben Ő felsége kegyelmesen megengedte, hogy az emlitett bányabiróságot a két nemzetből, a hazai törvényekben járatos két biróval megszaporitsák; azonképen megállapitják és elhatározzák, hogy a birói tisztet ennél a bányabiróságnál, a harmadik, tudniillik: a szász nemzetre is hasonló tekintettel levén, a jelen czikkely sorába bevezessék és hogy az előbb emlitett törvénycikkelylyel és a hazai törvényekkel megegyezőleg, arra a birói tisztére képesitett egyéneket, a szász nemzet részéről is alkalmazzanak, a kik azt, a törvényes eskünek előzetes letétele után, a szokásos háromszáz rhénes forint fizetés mellett viselhessék.


  Vissza az oldal tetejére