1791. évi erdélyi V. törvénycikk

az eme fejedelemségben levő három nemzet és négy bevett vallásfelekezet egyesüléséről szóló eskünek a fenálló törvényekkel megegyező módon való letételéről és megtartásáról

Az 1744. évben alkotott hatodik czikkelylyel megegyezőleg ujból megállapitják, hogy a nemesek és polgárok, a kik a fejedelemnek alattvalói hüségükre esküt fognak tenni, az eskü letétele alkalmával az előbb emlitett czikkelybe beiktatott minta szerint az egyesülési esküt is tartozzanak egyenkint letenni, ezenfelül pedig azokra nézve, a kik valamely közhivatalban nyernek alkalmazást, az ezelőtt is követett szokáshoz képest, az eskümintába az egyesülési eskü záradékát is be kell iktatni. Nemkülönben azok, a kik hivatalt bár nem viselnek, de törvényes korba jutván, a közönséges országgyülésekben vagy más gyülésekben és a közönségekben ülési és szavazati joghoz jutnak, valamint azok is, a kik a rendek közt vagy valamely városban honfiuságot nyernek, befogadtatásuk alkalmával az egyesülési eskü letételére legyenek kötelezve, és annak az egyesülésnek az Approbata Constitutiók III. rész I. czim, 1. czikkelyében kifejezett föltételeit, a mennyiben azokat az előbb idézett 1744. évi ujabb czikkely meg nem változtatta, az 1744. évi ujabb 6. törvénycikkely értelmében, a törvényekben elrendelt büntetés alatt, szentül és sértetlenül legyenek kötelesek megtartani.


  Vissza az oldal tetejére