1791. évi erdélyi VIII. törvénycikk

a végrehajtó hatalom törvényes gyakorlásáról

Ő szent felsége biztositja a karokat és rendeket, hogy ezt az erdélyi fejedelemséget és az abba kebelezett részeket soha sem fogja szabályrendeletekkel vagy ugynevezett pátensekkel kormányozni, a melyeket külömben soha, az ország semmi törvényszékén sem szabad elfogadni. Pátensek kiadását csak arra az esetre tartván fön, a mikor a különben a törvényekkel megegyező dolgokban a közzététel kellő hatálylyal egyedül ilyen módon volna eszközölhető. Ennélfogva a törvénykezésnek törvény utján megállapitott vagy megállapitandó rendjét nem fogja királyi hatalmával megváltoztatni, sem a törvényes itéletek végrehajtásait a törvénynyel meg nem egyező bírói parancsokkal megakadályozni vagy megengedni, hogy mások meggátolják; sem a törvényszékek törvényes itéleteit nem fogja leküldött birói parancsokkal megmásitani vagy felfüggeszteni, hanem a törvényesen beállitandó illetékes birák az eddigelé alkotott vagy jövőre alkotandó törvények és az országnak oklevelekkel biztositott alkotmánya értelmében fognak itélkezni, mig a végrehajtó hatalmat Ő felsége és utódai fogják a törvények értelmében gyakorolni.


  Vissza az oldal tetejére