1791. évi erdélyi XVIII. törvénycikk

hogy a hivatalok viselésére nézve az egytelkes és czimerleveles nemesek egyenlők az adománybirtokkal ellátott nemesekkel s hogy a magasabb tisztségekhez a birtokos osztályhoz tartozás szükséges

Ő szent felsége kegyes előterjesztésére, jelen czikkely erejénél fogva kijelentik, hogy a nemesi szabadságnak és előjognak a sarkalatos törvényeken, nevezetesen a H. K. I. R. 2. és 9. czimein alapuló egyenlősége következtében az egy telkes és czimerleveles nemeseket minden közhivatal elnyerésére nézve, más, adománybirtokkal ellátott nemesekkel egyenlő jog és szabadság illeti, csakhogy az azok viselésére a törvény szerint megkivánt kellékek birtokában legyenek. Mindazonáltal, mivel ugy a haza világosan szóló törvényei, mint a legmagasabb és nyilvános szolgálat biztonsága azt követelik, hogy a főbb és számadás kötelességével járó hivatalokban csak olyanok nyerjenek alkalmazást, a kiknek székhelyük és elegendő birtokuk van, ennélfogva ugy az adományos, mint a czimerleveles és egytelkes nemesek, ha birtoktalanok, a közigazgatásban csak olyan hivatalokra tarthatnak számot, a melyekkel számadás kötelezettsége nem jár, és a melyek a törvények rendelésénél fogva nem kivánják meg, hogy az illető birtokos legyen.


  Vissza az oldal tetejére