1791. évi erdélyi XXII. törvénycikk

a királyi főkormányszék választása és kijelölése alapján betöltendő hivatalokról

Minthogy a királyi főkormányszéknek a megdicsőült I. Lipót császár hitlevelében megerősitett hatalmánál fogva és erre a hitlevélre következett utasitások értelmében, a rendek választása utján betöltendő hivatalokon kivül, a főispánok és más előkelő és kiváló tisztek beállitásában a királyi főkormányszék meghallgatandó és a tanácsosok többségének a szavazatai tekintetbe veendők: Ő szent felsége az ilyen hivatalokra alkalmazandó egyének kinevezésében a királyi főkormányszék kijelölésével és ajánlatával éljen és szemmel tartván az előbbi czikkelyekben emlitett egyenlőséget, a grófok, bárók és nemesek közt való különbség nélkül kiváló tekintettel legyen az illetők érdemeire és a szavazatok többségére.

A mi pedig a királyi főkormányszék részéről eszközlendő kijelöléseket illeti, azokra nézve azt a divatban levő gyakorlatot állandósitják meg, hogy a királyi főkormányszék azoknak az alantos kormánytestületeknek vagy hatóságoknak a kijelölését is vegye be, a melyeknek körében a hivatal üresedésbe jött, és ez a királyi főkormányszéknek a kijelölésével vagy véleményével együttesen, a felséges udvarhoz fölterjesztendő; s úgy amabban, mint ebben a királyi főkormányszéki kijelölésben, azokból a vallásfelekezetekből való egyének közül, a melyeket a választás utján betöltendő tisztség megillet és a melyekben arra alkalmas személyek akadnak, bármely vallást illetőleg, három egyént kell Ő szent felségének királyi kinevezésre ajánlani; továbbá az alsóbb rendü és kisebb tisztségek adományozásában, a melyeket a felséges udvar elébe terjesztendő kijelölés nélkül a főkormányzó, a főkormányszék és más előljárók kinevezés utján szoktak betölteni, ugyanezt az egyenlőséget kell tiszteletben tartani.


  Vissza az oldal tetejére