1791. évi erdélyi XLVI. törvénycikk

a véglegesen felülvizsgált és végrehajtással bevégzett peres ügyekről

Az olyan peres ügyekben hozott és végrehajtás alá bocsátott itéletek, a melyek minden foku biróságot megjárva, a felek feleletei alapján az érdem vagy az ügydöntő kifogások kérdésében befejezést nyertek, erőben maradnak, jogában állván az ilyen ügyekben a pervesztes félnek, a törvényben megszabott végzetes határidőn belül kegyelemmel való perujitással élni. Ugyanezt kell érteni a makacsságból hozott itélet következtében végrehajtásra bocsátott peresügyekről is, a melyekben hasonlóképen csak a kegyelemmel való perujitás használatának a joga marad fönn. Más ügyekben, a melyek tudniillik az itélet végrehajtása utján végső befejezést nem nyertek, az 1754. évi 2. czikkely értelmében a felséges trónhoz való felebbezés vagy folyamodás joga épségben marad. A végrehajtással befejezett olyan peres ügyekben végre, a melyekben az uj perrend értelmében a további felebbezést csak azért tagadták meg, mert két biróság egybehangzólag itélt, de a melyekben a hazai törvények értelmében helye volt a felebbezésnek, ez birtokon kivül meg van engedve.


  Vissza az oldal tetejére