1791. évi erdélyi LXII. törvénycikk

Rall Christiani Nepomuk János szabad bárót, valamint Thurenfeld Venczelt és Antalt a honfiak közé fogadják

A karok és rendek fontolóra vevén Rall Nepomuk János szabad bárónak, altábornagynak és a szent Rupert rend nagykeresztes lovagjának, az erdélyi nagyfejedelemség körül való érdemeit, a melyeket az e fejedelemségben gyakran és különböző alkalommal és soká teljesitett szolgálataival szerzett; szolgálatainak és dicséretes tulajdonságainak elismeréseül, a melyekkel a közjó előmozditásában a polgárok szivét magának megnyerte, ezt a Rall Christian Nepomuk János szabad bárót, valamint annak egyenes ágon leszármazó örököseit és utódait, és hogy a karok és rendek hálás szivük hajlandóságát ő iránta még jobban megmutassák, Thurenfeld Venczelt és Antalt, kik közül az utóbbi a nemes Reisk gyalogezredben százados, az előbbi pedig az ugynevezett „második székely” nemes gyalogezredben őrnagy, a kik tudniillik ama Rall Christiani Nepomuk János szabad bárónak a rokonai, az ő egyenes ágon leszármazó összes örököseikkel és utódaikkal együtt, Ő szent felsége legkegyelmesebb beleegyezésének hozzájárulásával, a szokott eskütétel mellett, dijfizetés nélkül, e nagyfejedelemség honfiai közibe és testvéreik és polgártársaik sorába befogadják, attól a biztos reménytől vezérelve, hogy a hazának hálás és hasznos polgárai lesznek és annak törvényeit hiven meg fogják tartani.


  Vissza az oldal tetejére