1791. évi erdélyi XCVII. törvénycikk * 

a közönséges székekről, a melyeket a székelyek között derékszékeknek mondanak, és azok tárgyairól

Derékszékek a közönség részéről kijelölendő helyeken a törvénykezési időszakok alatt évenkint négyszer tartandók, a melyeken az illető vármegyének, székelyszéknek vagy vidéknek valamennyi hites táblabirája biráskodhatik ugyan, mindazonáltal, nehogy abban az esetben, a midőn a függőben maradt perek nagyobb száma miatt az összes hites táblabirák együttesen azoknak megvizsgálását és megvitatását az ő nagy káruk nélkül be nem várhatják, az igazságszolgáltatás a birák távozása miatt késedelmet szenvedjen, egyik girás gyüléstől a másikig 12 jó lelkiismeretü és törvénytudó táblabirót fognak kiválasztani, a kik a vármegyék, székelyszékek és vidékek közönségei részéről meghatározandó napidijak mellett, a közügyek elintézése után is a közönséges gyüléshelyén maradnak és a főtisztnek, vagy a midőn ez más hivatalos ügyek miatt jelen nem lehet, a főtiszt után következő első tisztnek az elnöklése mellett, a rendes jegyzővel a derékszéket tartsák meg és mindaddig helyt maradjanak, a mig a legközelebb mult derékszékről függőben maradt és az időközben inditott pereket is fel nem vették, a közönségek szorgalmatosan ügyelvén arra, hogy az ügyek a törvénynél fogva azok különböző természetéhez képest kitüzött határidők alatt véget érjenek és hogy az ilyen derékszékek szükség felett való hoszszu ideig el ne huzódjanak. A törvényszék teljességét szám szerint hét biró teszi ki. Ennélfogva, ha a választott táblabirák száma időközben a törvényes hetes számon alul megfogyna, a főtisztviselőnek avagy helyettesének teljes szabadságában áll a birák számában beállott hiányt a közönséges gyüléseken kivül is helyrepótolni. Egyébiránt a hites táblabiráknak a derékszékek tartása czéljából bizonyos számban való kiválasztása következtében, az eme megválasztottak közé nem jutott többi hites táblabirák a biróságokban való megjelenéstől és üléstől - hacsak őket a biráskodásból valamely törvényes kifogás ki nem zárja - mint előre volt bocsátva, semmiképen sincsenek eltiltva, a kiknek is, midőn az ülésben vannak, a fönforgó perek ellátásában szabad és döntő szavazatuk van, mindazonáltal napidíjat egyedül a megválasztottak kapnak.

A derékszékek tárgyai az uri, fiu- és alszékekről feljebbezés utján felvitt ügyek, az egy és ugyanazon vármegye székelyszék vagy vidék joghatósága alá vetett birtokosok és közönségek között támadt határügyek, a nemesek bünvádi perei, azok az ügyek, a melylyeknek a vármegyéken avagy a királyi táblán való folytatását az Approb. Const. IV. R. 1. Cz. 11. és 12. czikkelyei a perlekedők tetszésére biztak, az Appr. Const. III. R. 8. Cz. 2. czikkelyére alapitott panaszos perek, szóval mindazok az ügyek, a melyek folytatása határozott törvénynél fogva nincs más biróságok elébe utasitva. A székelyszékekben a pereknek a derékszékeken való folytatására nézve a külömböző régi gyakorlatot kell követni.


  Vissza az oldal tetejére