1827. évi VII. törvénycikk

a porták megigazitására szolgálandó országos összeirásról

A karok és rendek, Ő szent felsége jóváhagyásával, határozták, hogy a porták megigazitásának kulcsául szolgálandó országos összeirás az országgyülésileg megállapitott terv szerint mindjárt a jelen országgyülés berekesztése után az ország összes törvényhatóságai által hajtassék végre s a következő országgyülés elé terjesztessék.

1. § Hogy pedig a végrehajtott összeirások felől a törvényhatóságok által Ő császári királyi fenségéhez, az ország nádorához, az előre megállapitott tervvel megegyezően fölterjesztendő jelentések átvizsgálása siettessék, és az azok érdemében előfordulandó nehézségeket a dolog természete szerint gyorsan meg lehessen oldani: fönt nevezett Ő császári királyi fenségének javaslatához képest, oldala mellé a következő bizottság küldetik ki:

A főrendek táblája részéről: Az ország herczegprimása, rudnói és divékujfalusi Rudnay Sándor, az esztergomi főegyház érseke, az apostoli szentszék született követe, fő- és titkos kanczellár, Sz. István apostoli király j. rendje nagykeresztes vitéze s ugyanazon rendnek főpapja, a cs. és ap. kir. sz. f. val. bel. titk. és a magyar királyi helytartó-tanács tanácsosa, Esztergom vármegye örökös főispánja és a hétszemélyes tábla társbirája. - Gróf Nádasdy P. Ferencz, Fogarasföld örökös ura, váczi püspök, Komárom vármegye örökös főispánja. - Cziráki és dienesfalvai gróf Cziráky Antal, Sz. István ap. kir. j. rendjének középkeresztese, aranysarkantyus vitéz, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása, val. bel. titk. és a m. kir. helytartó-tanács tanácsosa, a hétszemélyes tábla társbirája, magy. kir. tárnokmester és Fejér vármegye főispánja. -

Végh István, Sz. István ap. kir. jel. rendjének középkeresztese, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása, val. bel. titk. és a m. kir. helytartó-tanács tanácsosa, Magyarország sz. koronájának őre, Baranya vármegye főispánja és a magyarországi tartományi biztosság főigazgatója. - Monyorókeréki gróf Erdődy Károly, Monoszló és Varasd vármegye örökös főispánja, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása és val. bel. titk. tanácsosa, Varasd vár és ugyanazon nevü város örökös kapitánya. - Vásonkeői gróf Zichy Ferencz, Lipót csász. jeles rendje középkeresztese, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása és val. bel. titk. tanácsosa, a hétszemélyes tábla ülnöke, Bihar vármegye főispánja. - Radváni gróf Győri Ferencz, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása és tanácsosa, Bács- és Bodrog törvényesen egyesült vármegyék főispánja. - Zsadányi és törökszentmiklósi Almásy József, a cs. és ap. kir. sz. f. tanácsosa, a hétszemélyes tábla ülnöke, Gömör vármegye főispánja, nemkülönben Heves- és K.-Szolnok törv. egy. vármegyék főispáni helytartója. - Buzini gróf Keglevich Gábor, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása, a m. kir. helytartó-tanács tanácsosa, a legfelső tartományi bizottság aligazgatója, Csongrád vármegye főispáni helytartója. - Soborsini báró Forray András, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása, Krassó vármegye főispáni helytartója. - Sárvári felsővidéki gróf Széchényi István, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása. - Csömöri báró Zay Károly, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása, Magyarország dunán-inneni részei kerületi táblájának tiszteletbeli ülnöke.

A karok táblája részéről: Székhelyi Majláth György, a cs. és ap. kir. sz. f. személyes jelenlétének törvénykezési helyettese és kamarás.

A királyi táblától: Giczi és assakürti Ghyczy Péter, alnádor. - Szentkirályi László, nádori itélőmester. - Bori és borfeői Bory Miklós, személynöki itélőmester.

Horvátország részéről: Kukulyevics Antal, Varasd vármegye első alispánja.

A tiszteletreméltó papságból: Csausz István, a kalocsai főegyház kanonokja és a kalocsai főkáptalan követe. - Palugyai és bodófalvai Palugyay Imre, a gaczkai Szent Miklós apátja, a váczi székesegyház kanonokja, a királyi itélőtábla főpapja és a nevezett káptalan követe.

A vármegyék részéről: Pethőfalvai Uzsovics János, Nyitra vármegye első alispánja és követe. - Felsőkubinyi és olaszi Kubinyi Gáspár Liptó vármegye első alispánja és követe. - Kesseleőkői Majthényi Antal, Hont vármegye táblabirája és követe. - Románfalvai Fejérváry József, Pest vármegye főjegyzője és követe. - Felsőbükki Nagy Pál, Sopron vármegye táblabirája és követe. - Nedeczei Nedeczky Ferencz, Tolna vármegye táblabirája és követe. - Deák Antal, Zala vármegye táblabirája és követe. - Szolgaegyházi Marich Dávid, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása s Fejér vármegye első alispánja és követe. - Ádámföldi Bornemisza Gábor, Sáros vármegye első alispánja és követe. - Bernáthfalvi Földváry Ferencz, Heves vármegye helyettes alispánja és követe. - Palóczy László, Borsod vármegye főjegyzője és követe. - Komlósi Komlóssy László, Bereg vármegye helyettes alispánja és követe. - Sárosfalvai Bittó Albert, Arad vármegye helyettes alispánja és követe. - Boglatitzai Miskoltzy István, a cs. és ap. kir. sz. f. kamarása, Bihar vármegye táblabirája és követe. - Bene József, Csongrád vármegye főjegyzője és követe. - Puchói Marczibányi János, Torontál vármegye táblabirája és követe. - Poszavetz Zsigmond, Szerém vármegye főjegyzője és követe. - Hegedüs Pál, Verőcze vármegye főjegyzője és követe. - Horváth Péter, a jászok és kunok kerületének nádori alkapitánya. - Oláh Mihály, a hajdu városok kerületének főkapitánya.

A szabad királyi városok részéről: Damiánovics György, Pest, - Menyhárt István, Esztergom, - Urbán Ignácz, Eperjes, - Nagy Ferencz, Szeged, - Stajdacher József, Zágráb városok követei.