1830. évi XII. törvénycikk

a Száván tul a franczia uralom, azután pedig az ideiglenes kormány alatt történt jószágeladásokról, valamint az ugyanott eszközölt birói végrehajtásokról

Hogy világos törvényrendelkezés legyen arra nézve, milyen jogi megitélés alá essenek azon örök eladások, melyek az ország szávántuli részeiben a franczia uralom alatt és azok, melyek később a visszaszerzett részekben az ideiglenes kormányzat alatt történtek; és hogy mindezen két korszakban eszközölt birói végrehajtások s végül a nem nemesek által szerzett jószágok minemü elbánásban részesittessenek? határoztatik:

1. § Hogy a franczia vagy az ideiglenes kormányzat alatt közbejött emlitett eladások érvénytelenitésének, ha különben a hazai törvények értelmében érvénytelenithetők, az épen a jelzett időre eső eladás ténye nem állhat ellen.

2. § Az érintett időszak alatt eszközölt birói végrehajtások pedig birói zálog gyanánt tekintendők.

3. § Végül az akkor olyanok által szerzett jószágokra nézve, a kik jószágok birtoklására képtelenek, az ország törvényeinek fönnálló rendelkezése tartassék szem előtt.


  Vissza az oldal tetejére