1830. évi XVI. törvénycikk

Salis Rudolf és Segur Ágoston grófok honfiakká vétetnek föl

Azonfelül is óhajtván alattvalói hüségöknek és őszinte ragaszkodásuknak az ujonnan koronázott fölséges király iránt ismételt bizonyitékát adni: a kk. és rr. gróf Salis Rudolfot, a Mária Terézia katonai jeles rend vitézét, vezérőrnagyot és egy gyalogezred másod tulajdonosát, meg gróf Segur Ágostont, a Lipót császári jeles rend vitézét s őrnagyot, császári-királyi kamarásokat, mint a kik kitünő tulajdonaikra való tekintetből hosszabb idő óta fent nevezett királyi felség szolgálatára vannak rendelve, valamint az ő törvényes leszármazóikat, Ő császári-királyi felségének kegyes beleegyezésével, ezen ország valóságos és kétségtelen honfiaivá önszántukból és a dij elengedésével fölvették;

Teljesen bizván, hogy a fönt nevezett grófok és törvényes leszármazóik ez ország iránt őszinte szeretettel és buzgalommal fognak viseltetni s érdekeit erejökhez képest előmozditandják.


  Vissza az oldal tetejére