1830. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát emlitett hiveinknek, az egyházi főrend, országzászlós, mágnás és nemes uraknak s fönt nevezett Magyarországnak és a hozzákapcsolt részek több karainak és rendeinek alázatos esedezését és kérelmét kegyesen meghallgatván és kegyelmesen fogadván: a föntebb elősorolt összes, Nekünk előlegesen bemutatott törvénycikkeket ezen levelünkbe szóról-szóra beiktattattuk s beirattuk, és azokat s egyenkint minden bennök foglaltakat helybenhagyottaknak, kedveseknek és elfogadottaknak vallván, azokhoz királyi jóakaró beleegyezésünket és jóváhagyásunkat adtuk, helyeseltük és megerősitettük; biztositván az imét emlitett hűséges karokat és rendeket, hogy minden a föntebb beiktatott törvénycikkelyekben foglaltakat ugy Mi magunk megtartandjuk, mint bármely más hiveink által is megtartatjuk. Valamint hogy azokat jelen levelünk erejével és bizonyságával elfogadjuk, helyeseljük, jóváhagyjuk és megerősitjük. Kelt őszintén kedvelt hivünk, tekintetes és nagyságos revisnyei gróf Reviczky Ádám, a Szent István apostoli király jeles rendje nagykeresztes, valamint a Lipót császári és Szent Móricz és Lázár szárd királyi rendek vitézének, kamarásunk és valóságos belső titkos tanácsosunk s magyar királyi udvarmesterünknek, Borsod vármegye főispánjának, nem különben magyar királyi udvarunk és a Szent-István apostoli király jeles rendje kanczellárjának kezei által, Ausztriában, Bécs szászári városunkban, Karácsonyhava huszadik napján, az Urnak ezernyolcszázharmincazadik, Magyar-, Cseh- és többi országainkban való uralkodásunknak harminczkilenczedik esztendejében.

A főtisztelendő, méltóságos, valamint tisztelendő és Krisztusban tisztelt atyák: herczeg rudnai és divékujfalusi Rudnay Sándor, a római szent egyház presbyter-bibornoka, esztergomi, - Klobusiczky Péter, kalocsai és bácsi egyháztörvény által egyesitett, - felsőeőri Pyrker László, egri főegyházak érsekei; - Jersich Ker. János, zengi és modrusi vagy corbaviai; - Vulkan Sámuel, görög szertartásu katholikus nagyváradi; - Wurm József, nyitrai; - Pótsy Elek, görög szertartásu kath. munkácsi; - Tarkovich Gergely, görög szert. kath. eperjesi; - báró negyesi Szepessy Ignácz, pécsi; - Cseh István, kassai; - Kopátsy József, veszprémi; - gróf Nádasdy Paulai Ferencz, Fogarasföld örökös ura, váczi; - Bélik József, szepesi; - Belánszky József, beszerczebányai; - Bőle András, szombathelyi; - Laitsák Ferencz, latin szert. nagyváradi; - Juranits Antal, győri; - tusnádi Kovách Miklós, erdélyi; - Haám János, szatmári; Szutsits Pál Máté, választ. boszniai vagy diakovári és szerémi; - Scitovszky János, rozsnyói; - Török Antal, csanádi; - Alagovics Sándor, zágrábi; - Horváth János, vál. székesfejérvári; - Jordánszky Elek, vál. tinnini; - gojzesti Madarassy Ferencz, vál. ansariai; - Kollár István, vál. tribunici; - Marich János, vál. skutarii; - Ujváry Uriel Dávid, vál. drivestei; - palugyai és bodafalvai Palugyay Imre, vál. pharai; - barlabashevetzi Osegovich Imre, vál. dulmeni; - Berghofer Mihály, vál. serbiai; - Henne Xav. Ferencz, vál. dulcinoi; - Haulik György, vál. pristinia; - Rajner Károly, vál. vovadrai; - Durcsák János, vál. sardicai egyházak püspökei kormányozván szerencsésen Isten egyházait. Továbbá: József, ausztriai főherczeg ur, Magyarországunk nádora, és királyi helytartónk; - valamint a tekintetes és nagyságos urak: cziráki és dienesfalvai gróf Cziráky Antal, országbiránk; - marosnémeti és nádaskai gróf Gyulay Ignácz, Horváth-, Dalmát- és Szlavonországaink bánja; - erdődi gróf Pálffy Fidél, Vöröskő örököse, tárnok; - méltóságos galánthai herczeg Eszterházy Miklós, magyar nemes testőrseregünk kapitánya; - várkonyi gróf Amadé Antal, Marczalteő örököse, főajtónálló-; - vásárosnaményi báró Eötvös Ignácz, főpohárnok-; - gróf Nádasdy Mihály, Fogarasföld örököse, főkamarás-; - illésházi gróf Illésházy István, Trencsén örökös ura, főasztalnok-; föntebb emlitett revisnyei gróf Reviczky Ádám, főudvarmester; - vásonkeői gróf Zichy Ferencz, magyar ki. főlovászmesterünk és erdődi gróf Pálffy Ernő, pozsonyi gróf és sok más gyakran emlitett Magyarországunk vármegyéit és hivatalait tartván.


  Vissza az oldal tetejére