1836. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Miután Istenben boldogult dicső emlékezetű Császár és Apostoli Király, Felséges Első Ferencz, a hív Magyar Nemzet eránt viseltetett Atyai indulatjából, és abeli kegyelmes igéretének tellyesedéséül, hogy az 1790/1:LXVII. tc. és 1827:VIII. törvénycikk következésében rendelt Országos Kiküldöttség által megkészített rendszeres Munkáknak Országgyülési tanácskozásba vételével és használatával alkotandó Törvények által a közjó további megerősödéssel gyámolíttatván, örök évekig biztosíttassék, és naponként virágzóbbá tétessék, s eképen a lefolyt Századok számtalan viszontagságai között szerencsésen megtartott ősi Alkotmány, és a Hazának, a mennyiben szükséges, új Törvények hozásával megörökítendő boldogsága a Maradékra legbecsesebb örökség gyanánt általbocsájtassék, - az Úr eljövetelének 1832-iki Karácsony hava 16-ára esett 3-dik Vasárnapjára Posony szab. kir. Városába az Ország Karait és Rendeit Ország Gyülésére egybehivta, s ezt Ön Felséges személyében kinyitotta és vezérlette, mult 1835-dik Böjt más hava 2-kán történt, s hiv Magyarjainak megsebhedt fiúi sziveket fájdalmasan illetett halála azonban ama köz remény és várakozás tellyesítéséből, mellyet ezen Ország-Gyülésének egybehivása gerjesztett, a néhai Fejedelmet elzárta, még életében szerencsésen megkoronázott első szülött Fia, és közvetlen Örökösse, Felséges Ötödik Ferdinánd Apostoli Király pedig, mindjárt az Ország és ehez kapcsolt Részek kormányának általvételekor ugyan az 1835-iki Böjt más hava 2-kán az Országosan egybegyülve volt Rendekhez elbocsájtott királyi kegyelmes Levelében tett nyilatkozása szerint a megdicsőültek közé felemelkedett Felséges Atyja hamvai eránti tisztelkedésének legméltóbb nemét ebben helyheztetvén, a jelen Ország-Gyülésének szakadatlan folytatását rendelte; - miután továbbá a Fejedelem és az Ország Rendei között történt Országgyülési egyezkedések következésében a földes Urak és Jobbágyok közötti viszonyoknak, a kölcsönös igazaknak és kötelességeknek világos törvénnyel leendő elhatározása tekintetéből, legelsőbben is az urbéri tárgy vétetett volna tanácskozás alá, az országosan egybegyülekezett Rendek az urbéri, és azon némelly tárgyak feletti tanácskozásainak berekesztésével, mellyek az urbéri Törvényekkel szoros kapcsolatban állanak, vagy a mellyek a Nemzet kivánsága, és a Haza köz-javára nézve halasztást nem szenvedhetnek, az általok alkotott törvénycikkelyeket olly biztos reménnyel, hogy a Törvény világos rendeletének, s ismételt Ön kegyelmes igéreteinek betöltésével Ő Felsége a köz boldogság gyarapítását tárgyazó Törvények alkotása végett az Ország Gyülését a Törvényben kijelelt határidő alatt, sőt - ha az Ország java és szüksége ugy kivánná - hamarább is, ismét öszvehívni fogja, Ő Felségének alázatosan előterjesztették, esedezvén: hogy azokat elfogadni, Királyi hatalmával jóváhagyni, s mint Maga megtartani, mint pedig Mások által is sértetlenül megtartatni méltóztassék.


  Vissza az oldal tetejére