1836. évi V. törvénycikk

a Jobbágy-telki állományról

Minthogy a helyek Osztályozata, s a jobbágytelki állománynak ezen épült mennyisége az illető urbéri szabályok által az Ország minden részeiben már régolta meg van határozva, s annyi időtől fogva igen sok telek-osztály s határrendbeszedés az érdeklett intézetekben alapúl, az eddigleni Urbéri rendeletek által megállapított helyosztályozat s állomány-mennyiség jövendőre is fenn fog tartani.

Ehez képest ugyan azon jobbágy-telki állomány, mely Magyar és Horvát Országra nézve a hely-osztályzati rendszeres munka folytában Mária Therézia alatt költ urbéri rendelet által 1100-1200 vagy 1300 négyszögölre számított holdak, vagy illetőleg a kaszállók mennyiségével minden helyekre nézve kiszabattatott, - valamint Temes, Torontál és Krassó Megyékben is minden holdra határozott 1600 négyszögölekben a legelőre nézve is megállapíttatott, - és végre Posega, Szerém és Verőcze Vármegyékben különös helyosztályzat mellett, és minden Megyében meghatározott hold-szám mértékben, jelesen Szerém és Verőcze Megyékben egy hold szántóföldet 2000, a kaszállót 1000 négyszögölre - Posega Vármegyében pedig mind a Szántóföldet, mind a kaszállót 1296 négyszögölre számított mennyiséggel mai napig divatban vagyon, mind belső mind külső járandóságra nézve jövendőre is alapúl tartatik meg; és azért

1. § A belső egy egész telki-állomány, (Posega, Szerém és Verőcze, nem külömben Temes, Torontál és Krassó Vármegyékben is meghagyattatván az eddigi szokás) mindenütt egy holdban határoztatik meg, - a külső tartozmányok pedig állani fognak: * 

2. § Az egy vagy más nemű telekbeli illetőségben gyakran előforduló feleslegesség, vagy hiány a megigazítást szükségessé tévén, ha a belső telek a meghatározott mennyiségnél akár mennyivel nagyobb lenne, az a belső telek természetét megtartván, a külső járandósághoz fog számíttatni, - s viszont, a belső telek hiánya a külső-telki járandósággal pótoltassék ki, melly esetben a belső járandóság pótlására fordított külső föld szinte belsőtelki természetet vesz magára; - a hol pedig a rétek hiányát a telekutáni szántóföldekből, vagy viszont, kell kipótolni, ott a rét nagyobb vagy kisebb termékenysége a kipótolandó szántóföld osztályához illesztve, rendszerint minden szántóföldi hold egy kaszás réttel, és viszont fog kipótoltatni. Végre a mennyiben a telek utánni szántóföldek hiánya Posega, Szerém és Verőcze Megyékben szőlőkkel is szokott pótoltatni, egy hold szántóföld két-kapás szőlővel ér fel.

3. § Ha valamelly irtvány a jobbágy-telki állományba foglaltatott olly annyira, hogy természetét elvesztvén, már az állománynak részét tenné, sem az ettől többé el ne szakíttathatik, sem a Jobbágyok részéről a megváltás vagy irtásbér megtérítése fejében követelés nem tétethetik.

4. § Az eféle jobbágy-telki állományoknak felcserélései, vagy elosztásai, a mennyire ezek a földes Úrnak kijelentett megegyezése nélkül eddig történtek, maga útján, - a jövendőre netalán történendők pedig sommás úton, a törvényes bizonyság és tiszti Ügyész közbejöttével, kik ez eránt tudósításokat a Vármegye Közönségének beadni mindég kötelesek lesznek, a Földes-Úr által felbonthatók; ha pedig a felcserélésre, elosztásra; avagy a telkeknek a IV-dik törvénycikkely 9-dik §-ban érintett szétdarabolására a földes Úr megegyezése hozzájárulna, csak felére, vagy negyed részre, nem pedig ezek alól eshetik meg. Olly elosztások mindazonáltal, mellyek ezen mennyiségen alól ekkoráig tétettek, mostani állapotjokban megmaradnak. A mennyire pedig (Temes, Torontál és Krassó Vármegyék ide nem értetvén) egy negyed részen alól eldarabolt jobbágy-teleknek haszonvétele árúba bocsájtatna, e részben a jobbágyteleknek törvényes mennyiségre leendő visszaállítások tekintetéből a Jobbágy ne nyerhesse el külömben a Földes-Úr megegyezését, hanem ha ezen adás-vevés által a jobbágy-telki részeknek öszvekapcsolása is eszközöltethetnék. Melly czélnak elérését a Földes-Urak kötelesek eszközölni azon esetben is, midőn valamelly Jobbágy magvaszakadtával egy negyed részen alól eldarabolt telekbeli részben örökösödvén, azt más Jobbágynak által fogják adni.

5. § A mennyiben pedig a telekbeli illetőségekre nézve zálógítások, vagy ideigleni cserék jöttek volna eddig közbe, ha ezek az Uraság megegyezésével keletkeztek, a Földes-Úr a szerződési feltételek megszüntével a Jobbágyot viszszaváltásra szoríthatja, addig pedig az urbéri tartozásokat az akkori haszonvevőtől kivánhatja, ha pedig földesúri jóváhagyás nélkül, vagy annak ellenére történtek azok, a Földes-Úrnak nem csak a telki állományok visszaszerezhetésére, de a zálogi, vagy ne talán a csere következésében felülfizetett sommának elvesztésére is leend a vevő, és illetőleg az ellen keresete, kivel a Jobbágy vegyes cserébe bocsájtkozott. Azon Községek, mellyekben e részben is különös szerződési rendszabály divatoz, a jelen szakasz határozata alá nem tartozván.

6. § Az állomány mennyisége a fél és negyed telekre nézve, kivévén Temes, Torontál és Krassó Megyéket, hol az egész, fél, negyed, s nyolczad telekben lévő arányos külömbség a tartozások külömbsége által egyenlíttetik ki, - az Ország egyéb részeiben mindenkor egyenes arányban értetik.

7. § Ha a földes Úr, szüksége vagy könnyebbsége úgy kivánván, urbéri helyekben külső és belső tartozmányokat akarna felcserélni, ez nékie egy tökéletes annyit érőnek természetben való megadása, s az épületekre és javításokra nézve teljes kielégítés mellett, urbéri úton szabad legyen. Egyébiránt Temes, Torontál és Krassó Megyékben az eddig ottan divatozott rendelet továbbá is erejét megtartandja, mellynél fogva a Jobbágyok is jobb élhetés és sorsok javítása tekintetéből telki állományaiknak egymásközti felcserélését a Földes-Úrnál szorgalmazhatják.

8. § Végre a fennálló urbéri zsellér-telkeknek állományai mostani állapotjokban, melly az urbéri rendbeszedés alkalmával sinór-mértékül szolgáland, meghagyatván, jövendőre azon legkisebb tér, melly zsellér-telkeknek kijegyeztetne, 150 négyszögölökre határoztatik.

Ha pedig valamelly Zsellér ezen házhelyen kivűl más belső-telki vagy külső-telki tartozmányokat is kapna, szabad lesz a Földes-Úrnak ezen tartozmányoktól járandó kötelezések eránt az ollyatén Zsellérrel törvényes bizonyság közbejöttével alkura lépni, vagy őtet arra nézve, ugyan azon bizonyság befolytával, aránylag értendő jobbágyi állapotba tenni.


  Vissza az oldal tetejére