1836. évi XLIV. törvénycikk

a mostani Ország-Gyűlése költségeinek szabad ajánlás képen a nemesi rend által való viseléséről * 

1. § Ezen Ország-Gyűlésének külömben a Vármegyék házi pénztárai által viselni szokott minden költségeit, csupán ezen esetre, és minden innen származtatandó következések nélkül, szabad ajánlásképen egyedül a nemesi rend, és azok, kiket a Törvény azon nevezett alá foglalva ért, fogják viselni; ez alól azokat sem vévén ki, kik vagy magok személyesen, vagy mások által vannak ezen az Ország-Gyűlésen jelen, sőt még azokat sem, kik magok követségi tiszttel vannak felruházva.

2. § Ugyanazon mostani Ország-Gyűlési költségeket minden egy egy Vármegye egyedűl csak saját követjei részére fogja kiszolgáltatni; a napi fizetéseknek a közelebb múlt Ország-Gyűlésén meghatározott mennyisége a jelenvalóra is megállapíttatván.

3. § Ezeknek az Ország-Gyűlési költségeknek személyenként való kivetése kulcsát, és beszedése módját mindazonáltal, magok a Vármegyék közönségei fogják elrendelni; azokat pedig, kik az általok meghatározott kivetés szerint, a Törvényhatóságok által kiszabandó határidő alatt, eleget tenni nem akarnának, az 1807 esztendőbeli 2-ik törvénycikkely 17. szakasza szerint, a fizetésre törvényes úton szorítani.

4. § Horvát Országra is hasonlóul kiterjesztetik ezen Törvény rendelése; szabadon felmaradván azon felosztásbeli mód, mellyel az Ország az ajánlások és segedelmek több egyéb eseteiben is Köz-Gyűléseiben ekkoráig élt; - egyébiránt a királyi Városokra, és külön portákkal biró több Törvényhatóságokra nézve saját követeik eránt az eddig gyakorlott szokás meg fog tartatni.


  Vissza az oldal tetejére