1840. évi III. törvénycikk

a katonai élelmezés és szállásolás tárgyában országos biztosság rendeltetik

A katonai élelmezésből és szállásolásból származó terheknek megszüntetése végett - a mennyiben azok törvényesek - a királyi kincstárral eszközlendő egyezkedésre, az 1836:XI-dik törvény folytában, országos biztosság neveztetik.

1. § Ezen biztosság az e végre Ő Felsége által egyedül a szükséges adatok előmutatása végett kinevezendő kincstári és katonai személyekkel értekezésbe bocsátkozván, egyszersmind a katonai laktanyákra nézve, a már fennálló hasonló épületek tekintetbevételével, azoknak mekkorasága, minősége és az Országban elhelyeztetése iránt tervet készítsen.

2. § A biztosság ezen országgyülésnek befejezése után minélelébb összeülvén, készítendő kimerítő munkálatát az Ország Nádorának olly végre mutassa be, hogy Ő cs. kir. Főherczegségének a Nádornak felügyelése alatt sajtó által elegendő példányban közönségesíttetvén, az egész tárgy a legközelebbi országgyűlésen végképen elhatároztassék.

3. § A küldöttség tagjai, Ő Felsége kegyelmes megegyezésével, következők:

A főrendi tábla részéről:

Nádasdi gróf Nádasdy Ferencz, Fogarasföld örököse, váczi püspök, Komárom vármegye örökös főispánya és cs. kir. valóságos belső titkos tanácsos.

Vásáros-naményi báró Eötvös Ignácz, kir. főtárnokmester, cs. kir. valóságos belső titkos tanácsos, a magyar kir. helytartó-tanács tanácsosa, valamint a hétszemélyes főtörvényszék közbirája és Sáros vármegye főispánya.

Buzini gróf Keglevich Gábor, a magyar sz. korona őrje, cs. kir. aranykulcsos, valóságos belső titkos, valamint a magyar királyi helytartó-tanácsnál tanácsos, a magyar királyi udvari kamara előlülője és Nógrád vármegye főispánya.

Kapos-mérei Mérey Sándor, cs. kir. aranykulcsos, valóságos belső titkos, és a magyar királyi helytartó-tanácsnál tanácsos, a tartománybeli biztosság főigazgatója és Somogy vármegye főispánya.

Zsadányi és török-szent-miklósi Almásy József, sz. István apost. kir. rend középkeresztese, cs. kir. valóságos belső titkos, tanácsos, a hétszemélyes főtörvényszék táblabirája és Gömör vármegye főispánya.

Peréni báró Perényi Zsigmond, cs. kir. tanácsos, a hétszemélyes főtörvényszék táblabirája és Ugocsa vármegye főispánya.

Gróf Sztáray Albert, cs. kir. aranykulcsos.

Báró Prónay Albert, Pest vármegyének főispányi helytartója.

A Karok és Rendek táblája részéről:

A királyi táblától:

Magyar-szögyényi Szőgyényi László, cs. kir. aranykulcsos, tanácsos és a nádorispányi hivatal itélőmestere.

Magyar-nagy-sombori Sombory Imre, királyi táblabiró és tanácsos.

Az egyházi Rend részéről:

Farkas Imre, székes-fejérvári kanonok és káptalan követe.

A vármegyék részéről:

Dunáninneni kerületből:

Szentiványi Anzelm, Nógrád,

Lipovniczky Vilmos, Bars,

Báró Prónay Gábor, Thurócz,

Szentiványi Ödön, Liptó, vármegyék követei.

Dunántúli kerületből:

Zarka János, Vas,

Ghyczy Ráfael, Komárom,

Szegedy Sándor, Somogy,

Jankovics László, Verőcze, vármegyék követei.

Tiszáninneni kerületből:

Pillér László, Sáros,

Bárczay Mihály, Abauj,

Pappszász Lajos, Heves,

Szentiványi Károly, Gömör, vármegyék követei.

Tiszántúli kerületből:

Horváth Antal, Békés,

Laczkovics János, Temes,

Návay Tamás, Csanád,

Markovits József, Krassó, vármegyék követei.

A szabad kerületek részéről:

Kálmán Sándor, Jász-Kun kerületek követe.

A jelen nem levők részéről:

Eckstein Adolf.

A szabad királyi városok részéről:

Dunáninneni kerületből:

Gyurikovits Györy, Pozsony,

Tretter György, Pest, városok követei.

Dunántúli kerületből:

Nagy Károly, Kőszeg.

Baur György, Székes-Fejérvár, városok követei.

Tiszáninneni kerületből:

Demeczky Lajos, Kassa városa követe.

Tiszántúli kerületből:

Szilber Antal, Szeged városa követe.

4. § Azon esetre, ha a választott tagok közül némellyek akadályozva lennének, Ő Felsége kegyelmes jóváhagyásával, előre helyettesíttetnek.

Dunáninneni kerületből:

Sembery Imre, Hont,

Fráter Pál, Nógrád, vármegyék követei.

Dunántúli kerületből:

Gróf Zichy Hermán, Mosony,

Hunkár Antal, Veszprém, vármegyék követei.

Tiszáninneni kerületből:

Bernát Zsigmond, Ungh,

Fáy Ferencz, Zemplén, vármegyék követei.

Tiszántúli kerületből:

Kárász István, Csongrád.

Bónis Sámuel, Szabolcs, vármegyék követei.

A szabad királyi városok részéről:

Schreiber Ferencz, Buda,

Hauke Albert, Zombor városok követei.


  Vissza az oldal tetejére