1840. évi IV. törvénycikk

a Duna s egyéb folyamok szabályozásáról

1. § A Duna s egyéb folyamok szabályozásának, valamint ezzel kapcsolatban állólag Buda és Pest városainak s ezek szomszéd vidékének az elemi viszontagságok elleni biztosításuknak előleges tárgyaltatása végett, országos választmány rendeltetik.

2. § Azon országos választmány feladása az leend, hogy az 1-ső §-ban kijelelt tárgyakat érdeklő adatoknak rajzoknak és terveknek egész kiterjedésökben vele leendő közlésük után, azoknak segedelmével, és az országbeli építményi igazgatás segédmunkálkodásának is használásával azon elvekre s arányra nézve, mellyekhez volnának czélszerüleg alkalmaztatandók az e részbeni további országos munkálkodások? továbbá arra nézve is, hogy micsoda módokkal és minő felügyelés alatt lehetne maga a szabályozás gyakorlatilag eszközlendő? s hogy lehessen jelesen a magános érdekeknek a közczéllal előállható összeütközését törvénnyel elintézve megszüntetni? végre az illy nagyszerű vállalatoknak létrehozásukra szükségkép megnyitandó azon források iránt is, mellyek az Ország alkotmánya és minden rendbeliek igazaiknak épségbeni tartása mellett a czélra használtathatnának, a közelebbi országgyülésig - mellyen a tárgy mulhatatlanul felvétetni s elhatároztatni fog - kimerítő véleményes jelentést készítsen.

3. § Az országos választmány készítendő munkáját az Ország Nádorának oly végre fogja bemutatni, hogy az, Ő cs. kir. főherczegségének a Nádornak felügyelése alatt, sajtó által elegendő példányokban közönségesíttetvén, az egész tárgy a legközelebbi országgyülésen végképen elhatároztassék.

4. § Az országos választmány tagjai, Ő Felségének kegyelmes megegyezésével, következők lesznek:

A főrendi tábla részéről:

Vásonkeői gróf Zichy Ferencz, Leopold császári jeles rendnek nagykeresztese, cs. kir. kamarás, valós. bel. titkos tanácsos, királyi ajtónállók mestere, Bihar vármegye főispánya.

Szalai báró Barkóczy László, székesfejérvári püspök.

Kesseleőkeői báró Majthényi Antal, cs. kir. kamarás, Liptó vármegye főispánya.

Galanthai gróf Esterházy Károly, Fraknónak örökös ura, cs. kir. kamarás, Tolna vármegye főispánya.

Szolga-egyházi Marich Dávid István, cs. kir. kamarás, Torna vármegye főispánya.

Vajai gróf Vay Ábrahám, cs. kir. kamarás, valós. belső titkos tanácsos, Mármaros vármegye főispánya.

Zsadányi és török-szentmiklósi gróf Almásy Móricz, cs. kir. kamarás, a magyar kir. helytartó tanácsnál tanácsos.

Sárvári-felsővidéki gróf Széchenyi István, cs. kir. kamarás, több külföldi jeles rendek vitéze, a magyar tudós társaságnál elnöki helyettes.

Krasznahorkai gróf Andrássy György, cs. kir. kamarás, Gömör vármegye főispányi hivatal helytartója.

Gróf Batthyáni Lajos, Német-Ujvár örökös ura.

A Karok és Rendek táblája részéről:

A kir. táblától:

Csabai Dókus László, országbirói itélőmester.

Moysfalvi Gyurcsányi Gábor, al-tárnok, királyi táblabiró és tanácsos.

A főtisztelendő egyházi Rendből:

Szathmáry Antal, a kalocsai fő-káptalan kanonokja és követe.

Horvátország részéről:

Busán Hermán, Dalmát, Horvát, és Tóth Országok követe.

A vármegyék részéről:

Dunáninneni kerületből:

Szentkirályi Móricz, Pest,

Thuránszky Péter, Liptó,

Friebeisz Imre, Esztergom,

Petőcz György, Pozsony,

Helyettesek:

Odry József, Bács,

Marczibányi Lőrincz, Nyitra, vármegyék követei.

Dunántúli kerületből:

Majláth György, Baranya,

Szűcs Antal, Győr,

Pákozdy Zsigmond, Baranya,

Hertelendy Károly, Zala,

Helyettesek:

Bertha Antal, Vas,

Hunkár Antal, Veszprém, vármegyék követei.

Tiszáninneni kerületből:

Bárczay József, Torna,

Pogány József, Beregh,

Gróf Péchy Emanuel, Abauj,

Báró Vay Lajos, Borsod,

Helyettesek:

Szentmiklósy Victor, Gömör,

Mattyasovszky Boldizsár, Szepes vármegyék követei.

Tiszántúli kerületből:

Zoltán János, Szabolcs,

Fodor Károly, Torontál,

Kiss András, Krassó,

Kárász István, Csongrád,

Helyettesek:

Botka Imre, Szathmár,

Várkonyi Ádám, Temes, vármegyék követei.

A jelen nem levők részéről:

Gyöngeli János.

A szabad kerületek részéről:

Jozipovich Antal, turopolyai gróf.

A szabad királyi városok részéről:

Dunáninneni kerületből:

Száz Mátyás, Pest,

Keller Ferencz, Buda, városok követei.

Dunántúli kerületből:

Czech János, Győr

Amtmann Ödön, Komárom, városok követei.

Tiszáninneni kerületből:

Djenes István, Eperjes városa követe.

Tiszántúli kerületből:

Niamessny Ignácz, Temes városa követe.

Helyettesek:

Perneczky János, Trentsin,

Hauke Béla, Zombor városok követei.


  Vissza az oldal tetejére