1844. évi I. törvénycikk

az ország sz. koronája Őreinek megválasztásáról

Az ország sz. koronájának volt őrei, tudniillik: buzini gróf Keglevich Gábor, cs. kir. aranykulcsos, belső titkos és királyi helytartótanácsi tanácsnok, Nógrád megye főispánja, főtárnokmesteri; széki gróf Teleki József, cs. kir. aranykulcsos, belső titkos és kir. helytartótanácsi tanácsnok, a magyar tudós társaság első elnöke és Szabolcs megye főispánja pedig, Erdélyben kormányzói méltóságra emeltetvén; az ő Felsége által mind a római katholicusok, mind az evangelica vallásúak részéről kijeleltek közül, Király s haza ügyében szerzett jeles érdemeikért és országszerte megismert hazafiui szolgálataikért, az Ország Rendei ürményi Ürményi Ferenczet, Leopold császár jeles rendének commendatorát, cs. kir. aranykulcsost s belső titkos tanácsost, ki ő Felsége megbizásából a koronaőri hivatalt ideiglenesen eddig is viselte és vajai báró Vay Miklóst, cs. kir. aranykulcsost, a hétszemélyű tábla biráját s Borsod vármegye főispáni helyettesét, választották-el teljes közakarattal s illetőleg erősítették meg korona-őrökül, kik egyszersmind a törvényszerü esküt annak rende szerint le is tették.

Fentemlített gróf Keglevich Gábor, és gróf Teleki József a koronához tartozó kulcsoknak megtörtént átadásaik iránt ezennel megnyugtattatván, és e tekintetben a felelet terhe alól feloldoztatván.


  Vissza az oldal tetejére