1847. évi erdélyi II. törvénycikk

a magyar megyék és vidékekben, ugy székelyszékekben altisztek választásáról

1. § Ő felsége kegyelmes megegyezésével a magyar megyék és vidékekben, valamint a székely székekbeni altisztek, minden harmadik év beteltével uj választás alá jőnek; kivétetnek azonban a királyi pénztárnoki hivatalok, melyekre nézve, a fennálló szokás szerint, csak megüresedésök alkalmával fog uj választás tétetni.

2. § A magyar törvényhatóságokban a főtisztek által, a bevett vallások törvényes egyenlősége tekintetbe vételéveli történendő választás végett, ugyanazon értelemben teendő kijelelésre nézve az 1791-ik évi 12-ik törvénycikknek rendelkezése ezután is fenhagyatván: az első szakasz szabálya szerint véghezviendő tisztujitások alkalmával, a királyi megerősités alá fentartott minden hivatalokra nézve, milyenek: a magyar megyei főbirók és alispánok, magyar vidéki alkapitányok, és a székelyszéki alkirálybirák, ugy mindezen törvényhatóságokban a királyi pénztárnoki hivatalok, mindazon magyar megyék és vidékek, ugy székely székekben, hol három bevett vallás létezik, azok mindegyikéből egy legtöbb szózatot nyert egyén, hol két vallás létezik, illető vallásokból legtöbb szózatot nyert két egyénen kivül, harmadik helyen valláskülömbség nélkül a több kijeleltek közt legtöbb szózatot nyert - hol végre csak egy vallás létezik, az ebből legtöbb szózatot nyert három egyén, a királyi főkormány utján, a bevett vallások illetősége tekintetbe vételével kiadandó legfelsőbb elhatározás és megerősités végett Ő felségének fölterjesztendő; a legfelsőbb megerősités lejöttéig az előbbi tisztek hivatalaik folytatásában meghagyatván.

3. § A jegyzői hivatalok a magyar törvényhatóságokban a főtisztek által a törvény értelmében teendő kijelelés előbocsátása után, a közgyülések szabad választása által, a bevett vallások tekintetbe vételével betöltendők.

4. § Ha valamely hivatal három év betelte előtt ürességbe jőne, a főtiszt kötelessége azon törvényhatóság tisztjei, vagy ülnökei közül egy, az arra kivántató tulajdonokkal biró egyént, a megüresedéstől számitva, legfölebb három hónap alatt mulhatlanul tartandó közelebbi közgyülésig megbizni, és e határidő eljöttével, ily állomásnak az előbocsátottak értelmében rendes és törvényes választás utjáni betöltéséről gondoskodni.

5. § Egyébiránt az 1791-ik évi 12-ik törvénycikk, valamint a mindkét nemzet tisztválasztásáról szóló minden más törvények, mennyiben jelen törvénycikk által nyilván módositva nincsenek, teljes erejökben maradnak.


  Vissza az oldal tetejére