1847. évi erdélyi XIII. törvénycikk

a földesuri hatalom visszaélései korlátozásáról

1. § Ha a földesur urbéresét ezen évi VI-ik törvénycikkben kijelelt illetőségen felül, van az ott elhatározott módtól eltérőleg szolgálatra erőltetné, minden tenyeres napszámért egy-egy igás napszámért két Rforinttal büntetendő. A VII-ik és VIII-ik törvénycikkekben meghatározott mértéken tul vett apróbb adózásokat pedig az urbéri tábla utján kétszeresen tartozik visszafizetni.

2. § Ha a földesur a biráskodása alá nem tartozó esetekben, vagy pedig a XII-ik törvénycikk harmadik szakaszában meghatározott tanuk mellőzésével itélne urbérese fölött, akkor az urbéresre szabott büntetést, ha mindjárt a XII-ik törvénycikk első szakaszában meghatározott mértéket felül sem haladja, a kár, költség megtéritésével együtt tartozik az urbéresnek visszafizetni; sőt ha a kihágás oly nemünek találtatnék, mely a közigazgatás fenyitőleges föllépését igényelné, az urbéri tábla tizenkét Rforinttól kétszáz Rforintig terjedő büntetés fölvétele iránt, rendes törvény utján folyandó külön keresetet rendelhet.

Az urbéri törvények sorában kijelölt visszaélésekkel kapcsolatban elkövetett, de urbéri uton nem fenyithető tényekért a földes ur, vagy a hatalom gyakorlatára megbizott személyese közkereset alá is vettethetik.

Ha a földesur az urbéri törvényekben kiszabott ut mellőzésével, urbéresét telkéből önkényesen kimozditná, vagy a X-ik törvénycikkben kijelent eseteken kivül urbéri állománya, haszonvétele, épitményei és javitmányai eladásában akadályozná, vagy a XI-ik törvénycikk értelmében a költözködés feltételeinek eleget tett urbéresét a költözködéstől elzárná: mindezen esetekben az urbéri-tábla által az okozott kár, költség és fáradtság megforditásán kivül huszonnégy forint büntetésen marasztandó, és azon felyül az urbéres a törvénynél fogva megengedett javadalmak használatába, ugyanazon urbéri-tábla által visszahelyezendő.

4. § Ha a földesur urbéresét az V-ik törvénycikk 5-ik és 6-ik szakaszaiban adott javadalmaktól, vagy azon törvénycikk 9-ik szakaszában rendelt ut mellőzésével malma használatától elzárná: az urbéri-tábla által, melynek kötelessége leszen az urbérest előbbi javadalmába visszahelyezni, a kár megtéritésén kivül, huszonnégy Rforint büntetésen marasztalandó.

5. § Ha a földesuri hatalom gyakorlatára, a földesur által föl nem hatalmazott gazdatiszt, vagy bármily névvel nevezett biztos kihágásokat követne el és elszökő szándék gyanujába esnék, és mint birtoktalan, kezeseket nem állithatna, ellen nem állván nemesi kiváltsága, a földesur előtudtával illető szolgabiró, vagy duló biztos által legottan letartóztathatik, és a törvényhatóság börtönébe küldethetik.

6. § Ezen törvénycikkben elősorolt esetekben az eljárási költségek mindig a vesztő fél által hordozandók.


  Vissza az oldal tetejére