1847. évi erdélyi XIV. törvénycikk

az urbéri hatóságról, annak tárgyairól és urbéri eljárásról

1. § Az uriszékek hatósága az urbéri tárgyakra nézve ezentul megszünik.

2. § A XII-ik törvénycikknél fogva földesuri hatóságnak fennhagyott eseteken kivüli urbéri ügyek ellátására, minden törvényhatóságban urbéri-tábla állittatik fel, melynek elnöke a megyei, székbeli, vagy vidéki főtiszt, tollvivője a törvényhatóság által választott jegyző, tagjai a megyékben és székely-székekben a föbirók és alkirálybirók egyike, a vidékekben az alkapitány; a részek nevezete alatti megyékben az alispán, kik a főtiszt jelen nem létében elnökösködnek is, továbbá hat ülnök, kik a törvényhatóságok közgyülésein szabadon választandó és a királyi főkormány utján Ő felségéhez kinevezés végett fölterjesztendő tizennyolcz egyén közül Ő felsége által neveztetnek ki és erősittetnek meg. Az urbéri-tábla ülnökei mindig az általános tisztujitáskor fognak megujittatni. Az itélet törvényességére öt számból álló birónak jelenléte szükséges.

A szász nemzet által nemesi joggal birt azon jószágokban, hol a helyhatósági állás iránt jelenleg kérdés áll fenn, annak végső elhatározásáig az urbéri-tábla személyzetére nézve az eddigi gyakorlat megtartandó.

3. § Az urbéri tárgyakbani főitélőszék a királyi főkormány, melynek határozatai ellen a feleknek Ő felségéhezi folyamodása fennhagyatik.

4. § Az egész törvényhatóságra kiterjedő hatásu urbéri-tábla köteles:

a) Minden második hétben egyszer, vagy ha a szükség kivánná, hetenként, a törvényszünetek alatt is, e végre kijelelendő bizonyos napokon üléseket tartani.

b) A tárgyalt ügyekről jegyzőkönyvet vinni és azt a királyi főkormánynak fölterjeszteni, valamint

c) az elébe adott, ugyszintén az előtte lefolyt tárgyakról készitendő lajstromot évnegyedenként a királyi főkormánynak felküldeni.

d) A XI-ik törvénycikk 2-ik szakasza rendelete nyomán véghezviendő árverés határnapját kihirdettetni, és végre

e) az urbéri szerződéseknek, melyek törvényeink értelmében közbirák előtt kötendők megvizsgálása az urbéri-tábla körébe tartozván, azokat megvizsgálni, és kihirdetés végett a közgyülésnek átadni.

5. § Az urbéri-táblák tárgyai:

a) Mindazon kérdések és egyenetlenségek, melyek a földesurak és urbéresek közti viszonyból származnak.

b) A földesurak által illető hatalmuknál fogva hozott és birtokon kivül az urbéritáblára megvizsgálás végett fölebbvitt határozatok.

Kivétetnek egyátalában a szerződések érvényessége fölött támadt és kiváltságon alapuló minden kérdések, valamint az V-ik törvénycikk 6-ik és a XIII-ik törvénycikk 2-ik szakaszában érintett esetek, melyek rendes törvény utjára vannak utasitva.

6. § Minden urbéri egyenetlenségekben az egész tárgyat, minden vád és követelési pontokat és bizonyitványokat a dolog állásával együtt magába foglaló kérelem-levél az urbéritáblának a panaszló által beadandó, mely az ellenféllel válasz utján felelete nyolczadnap alatti megtétele végett közöltetik, mire a bepanaszolt fél az urbéri-tábla válasza kézbesitésétől számlálandó nyolczadnap alatt - mindannyiszor felveendő tizenkét magyar forint alkotmányos büntetés terhe alatt - feleletét sommásan, azaz: lehető kifogásait és érdemleges mentségét együtt a dolog érdemét tárgyazó minden oklevelek bemutatása mellett, az urbéri táblára beadni, vagy ha védelmét támogatható bizonyitványainak előszerzésére több idő kivántatnék, a kiszabott határidő meghosszabbitásaért az urbéri táblát megtalálni köteles, mely a dolog szüksége esetében a tárgy fontosságához képest ujabb határidőt tüz ki. A bepanaszolt fél felelete bevételével, ha az urbéri tábla a tárgyat teljesen kimeritve találja, azt érdemileg ellátja, ha pedig annak érdemére nézve valamely kétség maradna fenn, a körülményekhez képest vagy kiszabandó határidő alatti bővebb felvilágositás végett illető félnek kiadja, vagy pedig a fennforgó ellenkezések felvilágositására kinyomozást rendel.

7. § Ha ezen eljárások után kelendő érdemleges határozaton valamely fél nem nyugodnék meg, azt nyolczadnap alatt az urbéri-táblának bejelenteni köteles, mely mindkét félnek a panaszos tárgy folyamát illető észrevételei és felhivási okai megtételére tizenöt napot szab, és arra leend ügyelettel, hogy a bejelentés napjától számitandó harmincz nap alatt, a kereset minden adataival perlajstrom mellett, a királyi főkormányhoz felterjesztessék, mi azonban ezen törvénycikk 8-ik szakaszában elősorolt eseteken kivül az urbéri-tábla által hozott határozat elégtételbe vételét föl nem függeszti; egyébiránt az ügy folyama alatt az urbéri-tábla által hozandó érdemleges határozat előtt a felek folyamodással nem élhetnek, ennélfogva, folyamodás által az ügy folyama föl nem függesztethetik.

8. § Általában minden kimozditási esetekben, valamint a tárgy érdeme a XIII-ik törvénycikk 3-ik és 4-ik szakaszaiban kiszabott büntetéseken kivül 50 rforinton felyüli, a királyi főkormány határozata beérkeztéig a határozat elégtételbe vétele mindig felfüggesztendő; az ötven rforinton alóli tárgyakban pedig az urbéri-tábla határozatai elégtételbe veendők.

9. § Az elégtétel az urbéri-tábla kebeléből kiküldendő elégtevő biztosok által törvényszünet alatt is véghezviendő, melynek folyamát az általadás pillanatáig akadályozni nem szabad; az általadást pedig a vesztő fél betilthatja ugyan, de betiltása okait a legközelebbi urbéri-táblai ülésre beadni köteles különben azon legközelebbi urbéri-táblai ülés eloszlása után, az általadás mulhatatlanul megteendő; mely esetben valamint akkor is, ha betiltása okait beadván, azok helyteleneknek találtatnak, vagy a betiltást az elégtétel ellen alkalmazná, a betiltó huszonnégy rforint büntetésen marasztatik. A határozatokat minél rövidebb uton elégtételbe vétetni a főtisztek kötelessége, mely végre Ő felsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával, ha a főtisztek fölterjesztése következtében a katonai segedelem a királyi főkormány által szükségesnek találtatnék, az iránt megtalálandó közelebbi katonai hatóság által kiszolgáltatandó.

10. § Minden előfordulandó becsük a járásbeli szolgabiró, vagy duló-biztos közbe jöttével oly módon teendők, hogy mind a követelő, mind a követelt fél két-két becsüst, a szolgabiró, vagy duló-biztos pedig egyet nevezzen ki a becsü végrehajtására, - ha pedig valamely fél maga részéről becsüsöket kinevezni vonakodnék, a szolgabiró vagy duló-biztos hatalmában áll a vonakodó fél részére is két egyént kinevezni, mire a mondott szolgabiró vagy duló-biztos a kinevezett becsüsöket meghiteli és a megtett becsü fölötti feladásaikat irásba téve, a követelő félnek hiteles alakban kiadja. A számvételek eseteiben pedig a felek által megtaláltatván, a kölcsönös követeléseket fölveszi, megállitja, és arról a számvétel egész folyamát magába foglaló pontos bizonyitványt készitvén, mindkét félnek, ha kivánják hiteles alakban kiadja. Végre a szolgabiró, vagy duló-biztos kötelessége akármely félnek megtalálására a békés utoni kiegyenlitést megkisérteni.

11. § Azon egyenetlenségekben, melyekben visszahelyezés sürgettetik, a kérelem beadásától számitandó három hónap, minden más urbéri egyenetlenségben pedig egy év lefolytáig a további felléphetéstőli elrekesztés terhe alatt köteles a sérelmes fél panaszát az urbéri-táblára beadni.

12. § A királyi főkormány előtt is megbukott fél, ötven rforintot meghaladó keresetekben, ügyét, az elégtétel teljes bevégzése után egy év alatt, de egy ügyben csak egyszer, megujithatja.

13. § Az urbéri-tábla határozatában az ilyetén panaszok ellátása körüli költségeknek, melyik fél által, és mily mértékbeni hordozása mindenkor kijelölendő; átalában pedig megjegyeztetik, hogy a Hármastörvény I-ső része 40-ik czime nyománi kimozditás alkalmával a szükséges költségeket a földesur hordozandja. A kiszabandó büntetések egy harmada a nyertes félé, más harmada a biróságé, hátra lévő egyharmada pedig az urbéri tábla irászati szükségei födözésére forditandó.

14. § A költözködést, valamint a kimozditást megelőzni kellető törvényes hirtétel Szent Mihály napig bezárólag mindenkor megteendő, minélfogva a kiköltözködés határideje ezentul Szent György napja leend.

15. § Ő felsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával, az urbéri-tábla ülnökei és jegyzője aránylagos évi fizetéssel a tartományi pénztárból fognak elláttatni.


  Vissza az oldal tetejére