1847. évi erdélyi XIX. törvénycikk

melynélfogva Magyarország Mármarosmegyéjéhez tartozó Drágomirfalva, Szilistye, Szacsal, Moyszin és Food helységek és ezen nagyfejedelemség Radna vidéke közt fekvő, s ezen nagyfejedelemséghez csatolt hely közé határhalmok fölállítása végett küldöttség neveztetik

Magyarország Mármarosmegyéjéhez tartozó emlitett helységek és ezen nagyfejedelemség Radna vidéke közt fekvő s legfelsőbb helyen ezen nagyfejedelemséghez csatolt hely köze határhalmok fölállitására Ő felsége kegyelmes jóváhagyásával következő küldöttség bocsáttatik ki:

Ifjabb Bethlen Pál gróf, Belső-Szolnokmegye főispánja, Donáth Sándor, itélőmester, Mikes János gróf és Ujfalvi Sándor, királyi hivatalosok, Ujfalusi Miklós Közép-Szolnokmegye, Weér Farkas, Kővárvidék, Ifjabb Bethlen János gróf, Udvarhely-szék, Filkéni György, Besztercze-vidék és Jakab Bogdán, szabad királyi Szamosujvár város követei, mely küldöttség egyetértvén, ezen munkálatra Magyarország részéről megbizottakkal, a kérdésbeni helyre kiszállani azon helyeken, melyeket az előbbi küldöttség által Ő felsége elébe terjesztett földabrosz I. római számtól XXX-ig kijelöl, határhalmokat emelni és munkálódásáról ezen Erdély nagyfejedelemsége országosan összegyült karainak és rendjeinek tudósitást tenni köteles.


  Vissza az oldal tetejére