1847. évi erdélyi XXV. törvénycikk

gróf Hártig Ferencz honfiusittatik

Az ország rendei, gróf Hártig Ferencznek, Leopold császár jeles rendje nagykeresztesének, a vaskoronarend I-ső osztályu lovagjának, több külföldi jeles rendek tulajdonosának, ő császári és apostoli királyi felsége valóságos belső titkos tanácsosának és kamarásának s a császári királyi álladalmi és udvari értekezleti tanács osztályfőnökének, közhivataloskodásában kitüntetett ernyedetlen buzgalma által szerzett érdemeit, s polgári pályán a közállománynak tett hasznos szolgálatait teljesleg méltányolván, nevezett gróf Hártig Ferenczet s mindkét nemen lévő egyenes ágon leszármazó minden örököseit s utódait, ő császári királyi felsége kegyelmes megegyezése hozzájárultával, ezen nagyfejedelemség honfiai, s magok vérei s polgártársaik közé, a szokott eskü letétele mellett, dij nélkül befogadják, remélvén, hogy mind ő, mind pedig maradéki e hon jó és hasznos polgárai, törvényeinek s alkotmányának hiv és buzgó védői s megtartói leendenek.


  Vissza az oldal tetejére