1847. évi erdélyi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát kegyesen meghallgatván és kegyelmesen elfogadván emlitett hiveinknek fennevezett Erdély örökös nagyfejedelemségünk, s hozzákapcsolt részek három nemzete karainak és rendeinek alázatos könyörgését és esedezését, mind azon felhivott, Nekünk a fent érintett módon törvényes alakban bemutatott törvénycikkeket ezen levelünkbe szóról-szóra beiktatni és beiratni rendeltük s azokat összesen s egyenkint az azokban foglaltakat helyeseknek, kedveseknek és elfogadottaknak vallván, hozzájuk császári, királyi és fejedelmi megegyezésünket és jóváhagyásunkat adtuk, s azokat királyi hatalmunknál fogva elfogadtuk, helybenhagytuk, helyeslettük és kegyelmesen megerősitettük, biztositván az előlemlitett hű karokat és rendeket a felől, hogy az Erdély nagyfejedelemség s hozzákapcsolt részek törvényei sorába beiktatott ezen törvénycikkeket mind Mi magunk megtartjuk, mind pedig minden más hiveink által megtartatjuk, miként is azokat jelen levelünk ereje s tanusága szerint elfogadjuk, helybenhagyjuk, helyeseljük és megerősitjük. Kelt birodalmi fővárosunkban Bécsben, Mindszenthava harminczegyedik napján, az Urnak ezernyolczszáznegyvenhetedik, országlásunknak pedig tizenharmadik évében.


  Vissza az oldal tetejére