1848. évi erdélyi III. törvénycikk

nemzeti fegyveres erőről * 

1. § A közbátorság biztositása végett Erdélyben is a lehető legrövidebb idő alatt alakittassék Nemzeti Őrsereg, melynek egy része mozditható állapotban fog tartatni és ez rendes zsoldot huzni.

2. § Ezen alakitandó nemzeti mozditható őrségnek száma és ennek, valamint az összes nemzeti őrseregnek is felfegyverzése, begyakoroltatása és rendezése felöli intézkedésre, mint elrendeltetése szerinti alkalmazására is a Felelős Ministerium felhatalmaztatik.

3. § A jelenleg fegyvert viselő Székelyek jelen törvénycikk erejénél fogva Nemzetőröknek tekintetnek - ennek folytában

4. § A közöttök eddig fennállott törvénytelen katonáskodási viszonyok merőben eltöröltetnek és polgári, ugy családi, mint vagyoni viszonyaikat illető jogaikba vissza és a polgári törvényhatóság alá rendeltetnek s ettől függendenek. Azonban

5. § A jelen sulyos körülmények között, mivel a hon kül- és belbátorsága mindenfelől fenyegettetik, mivel az ország minden lakosai közveszély fegyverreli meggátlására kötelesek, azért a fegyvert viselő (effectiv standbeli) székelység mint Nemzetőr köteles katonai rendes fegyelem mellett katonáskodni, és a király és hon bizton számot is tart arra, hogy a hon védelme körüli kötelességét egész készséggel és buzgósággal teljesitendi; önként értetik azonban, hogy ezen kötelezettsége jelen alakjában csakis a közelebbi közös hongyülésnek a honvédelem tárgyában teendő intézkedéseig tartand. - Mely közidőre is rendeltetik:

a) Ezen fegyveres (Effectivstand) őrség valamint szolgálata, ugy gyakorlatai alkalmával is mindenkor rendes zsoldot huzand, midőn pedig törvényhatósága határain kivül rendeltetnék, a rendes zsoldon kivül ruházattal is elláttatik, a köztár eszközeiből.

b) Tiszteknek ezentul csak magyarul tudó hazafiak alkalmaztatnak, a meglévő al- és főtisztek közöl pedig, a kik más helyre nem alkalmaztathatnának, rangjuk fizetésök iránt biztosittatnak.

6. § A ministerium intézkedni fog, hogy a hivatalos irások, jegyzőkönyvek és parancsszavak magyarul legyenek.

7. § A fegyveres székelyeken (effectivstandbeliek) kivüli minden székelyek a közöttök lakó primorokkal, nemesekkel és minden más lakosokkal egyenlő nemzetőri kötelezettség alá helyeztetnek, és ennek folytán rendeltetik ezeknek haladék nélkül őrseregre alakitása, felfegyverzése s egyenlő szolgálat teljesitése, az ország minden nemzetőreivel együtt.

8. § E törvényben kifejezett irányeszmék szerinti haladék nélküli intézkedésre a ministerium felhatalmaztatik.

9. § A székelységen kivüli határőrségnek azon részére hol polgári helyhatóság is van, a fönnebb irtak értelme általán kiterjed; a többire nézve pedig addig is, mig állapontjuknak hazánk alkotmányos rendszeréhez illesztése a törvényhozás által lehető legrövidebb idő alatt eszközöltethetnék, az 5-ik § a) pontja alatt kedvezék oly hozzáadással terjesztetik ki, hogy a hol az őrkatonák eddig ruházattal általán el voltak látva, azon könnyebbségben ezután is megtartatnak; e seregnek is a trón és haza megtartása körüli eddigi hü szolgálatára a törvényhozás bizton számit és arra ezennel kötelezi is.


  Vissza az oldal tetejére