1849. évi III. törvénycikk

a hadseregnek 50 ezer fővel való szaporításáról * 

A mult évben elrendelt katonaállitásból netalán még hátralévő illetőségeknek kiállitásán felül a hazát védelmező hadseregnek 50.000 fővel szaporitása ezennel megrendeltetvén, ezen haderőnek kiállitása iránt következők határoztatnak:

1. § A törvényhatóságok közti kivetésben arányul azon kulcs fog szolgálni, mely szerint a mult évi ujoncállitás kivetve volt.

2. § A törvényhatóságok a rájuk eső illetőséget községenként hasonlóképen a mult évi arány szerint vetendik ki s a községek a rájuk vetendő illetőséget mindenekelőtt toborzás utján igyekezendnek kiállitani ugy mindazonáltal, hogyha azt a kiszabandó határidőig akként ki nem állitanák, a hiányzó számnak, kiállitása sorshuzás utján történjék. A sorshuzás a 19 éveseken kezdetik s ha ezekből a hiányzó szám ki nem telnék, a rendre egymásután veendő egy-egy éves korszakok szerint fogván folytattatni.

3. § Foglaló pénzül minden ujonc számára 20 forint határoztatik, mint az illető községek fizetendnek, de az nekik országos adóba fog betudatni.

4. § Ha mindazáltal valamely község illetőségét a kiszabandó határidő alatt ki nem állitaná, a hiánynak a hátramaradó község rovására kiállitását szintúgy szabandó határidő alatt az illető törvényhatósági tisztviselő fogja bármi áron eszközölni, mely ár ezen esetben a község adójába nem fog betudatni.

5. § Ennek végrehajtásáért az illető tisztviselők akként felelősek; hogyha azt pontosan eszközölni elmulasztanák, az illető törvényhatóság főbb tisztviselője hasonló felelősség terhe alatt az ő költségökre tartozandik a hiányt pótolni.

6. § A szolgálati időszak ezúttal is négy évre határoztatik s a kivételekre és helyettesitési engedélyre nézve a mult évi ujoncállitásnál szabályul szolgált határozatok ez alkalomra is szolgálnak.

7. § A kormány a nemzet függetlenségi nyilatkozata alapján a katonaság számára uj esküformát fog megállapitani.

8. § Ezen törvény végrehajtásáról az ország kormányzó-elnöke az illető ministeriumok utján gondoskodandik.


  Vissza az oldal tetejére