1867. évi törvénycikkek

Előbeszéd I.

MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEDVEZŐ kegyelméből Ausztriai Császár, Magyar, Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kun és Bolgár országok Apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya, Ausztria főherczege, Toscana és Krakó nagyherczege, Lotharingia, Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina herczege, Erdély nagyfejedelme, Morvai őrgróf, Fel- és Al-Slézia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Osvieczim és Zátor, Teschen, Friaul, Ragusa és Zára stb. herczege, Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görcz és Gradiska grófja, Trient és Brixen fejedelme, Fel- és Al-Luzsicza s Istria őrgrófja, Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja, Triest, Kattaro és a Szláv őrgrófság Ura stb.

Emlékezetül adjuk ezennel mindenkinek a kit illet, hogy miután Mi kedvelt Magyarországunk és Társországai hű Fő-Rendeivel és Képviselőivel tanácskozandók, ünnepélyes megkoronáztatásunk és egyéb az ország boldogságának előmozdítására czélzó intézkedések megállapítása végett 1865-ik évi Karácsonyhó 10-ik napjára szabad királyi Pest városunkba törvény szerint közországgyülést hirdettünk, s azt a Mindenható kedvezéséből személyesen megnyitottunk és folytonosan vezérlettük volna, az ország hű Fő-Rendei és Képviselői folyó évi Szentiván hava 8-án szerencsésen végbement megkoronáztatásunk után felelős ministeriumunk által Fölségünk elé terjesztettek némely törvénycikkelyeket, melyeket koronáztatásunk előtt és után közértelemmel megállapítottak, alázatosan esedezvén Előttünk, hogy azon törvénycikkelyeket, és az azokban foglaltakat helyeseknek, kedveseknek s elfogadottaknak vallván, azokhoz királyi megegyezésünkkel járulni s az 1847/8. évi IV. törvénycikk 2-ik szakaszának értelmében, azokat még az országgyülés évi üléseinek folyama alatt, mint az ország koronás Királya, királyi hatalmunkkal helybenhagyni, megerősíteni és szentesíteni s mind Magunk megtartani mind mások által is megtartatni méltóztatnánk.

Mely törvénycikkek tartalma következő:


  Vissza az oldal tetejére