1867. évi törvénycikkek

Befejezés II.

Mi e törvénycikkeket, s mindazt a mi azokban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, folyó évi Mindszenthó tizennyolczadikán és a mai alólirt napon hozzájok királyi megegyezésünket, jóváhagyásunkat adtuk, s azokat királyi hatalmunknál fogva helybenhagytuk, megerősitettük és szentesitettük, biztositván Hiveinket, az országos Főrendeket és Képviselőket az iránt, hogy minden a fent beigtatott törvénycikkelyekben foglaltakat mind Magunk megtartjuk, mind más hiveink által is megtartatjuk.

Kelt a Mi őszintén kedvelt hivünk tekintetes és nagyságos csikszentkirályi és krasznahorkai Gróf Andrássy Gyula magyarországi ministerelnökünk kezéből, - birodalmi fővárosunkban Bécsben Ausztriában, Karácsonhó huszonhetedik napján ezernyolczszáz hatvanhetedik évben.


  Vissza az oldal tetejére