1868. évi III. törvénycikk

a törvények kihirdetéséről * 

Az 1848. évi IV. törvénycikk 2-ik §-a folytán a törvények kihirdetésére nézve rendeltetik:

1. § Minden törvény, amint Ő Felsége szentesitésével ellátva, az országgyülés mindkét házában kihirdettetett: az e végre alapitandó országos törvénytárban a kormány által azonnal köztudomásra hozatik.

2. § A törvény szövegével együtt közzéteendő mind a királyi szentesités napja, mind pedig azon nap, a melyen a törvény az országgyülés mindkét házában kihirdettetett.

3. § A törvénynek ily módon közzétett szövege közhitelességgel bir.

4. § A mennyiben az időpont, a melyben valamely törvény hatálya kezdődik, magában a törvényben megállapitva, vagy az időpont megállapitása a ministeriumra bizva nincs: minden törvény kötelező ereje az országos törvénytárban lett megjelenését követő 15-ik napon kezdődik.

5. § A szentesitett törvénynek eredeti példánya az országos levéltárban tétetik le; annak az illető szakminister által hitelesitett másolatai pedig egy-egy példányban, minden törvényhatóságnak, időről időre megküldetnek.

6. § Minden naptári évről külön törvénygyüjtemény adatván ki, s minden ily gyüjtemény a sorszámolást ujra kezdvén: a törvényekre való hivatkozás a naptári évnek s a sorszámnak idézése által történik.

7. § Az országos törvénytár, megjelenése után azonnal minden törvényhatóság számára hivatalból megküldetik.

8. § A ministerium gondoskodni fog, hogy minden törvény, kihirdetése után azonnal, a magyar korona országaiban divatozó nyelveken hiteles forditásokban is köztudomásra hozassék, s az illető törvényhatóságoknak megküldessék.