1871. évi LXVII. törvénycikk

a feloszlatandó elsőfolyamodásu kir. törvényszékekhez kinevezett biráknak további alkalmaztatásáról * 

1. § Az 1871. évi XXXI. és XXXII. törvénycikkek hatályba léptével megszünendő királyi váltótörvényszékek, kir. vegyes biróságok és a maros-vásárhelyi kir. tábla területén fenálló urbéri törvényszékek azon elnökei, kik az uj birósági szervezet hatályba lépteig más birósághoz nem neveztettek ki, birói minőségben s eddigi fizetésük s illetményük megtartása mellett az igazságügyminister által a királyi táblák valamelyikénél mint számfeletti birák alkalmazandók.

2. § A fentebbi szakaszban megjelölt törvényszékekhez kinevezett birák és pótbirák, illetőleg ülnökök és pótülnökök, ugyszintén a bányatörvényszékek előadó ülnökei, szintén az eddigi fizetésük és illetményük megtartása mellett az igazságügyminister által, birói minőségben, bármely elsőfolyamodásu biróságnál lesznek alkalmazandók.

3. § A bányatörvényszéki elnökökre csak azon esetben alkalmazandó az 1. §-ban foglalt intézkedés, ha az illető elnök nem viselt egyszersmind más államhivatalt is.

4. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére