1872. évi I. törvénycikk

a magyar sorhadi csapatokhoz és a hadi tengerészethez 1872. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

1. § A hadsereg és hadi tengerészet törvény által szabályozott számerejének biztositása végett a magyar korona országaira eső 39,289 főnyi ujonczjutaléknak, és az ehhez kivántató 3929 főnyi póttartaléknak kiállitása az 1872-dik évre, az 1868-dik évi XL. tc. 3., 13. és 32. §-ai értelmében megszavaztatik.

2. § Ez ujonczjutalék és póttartalék kiállitása az 1852-dik, 1851-dik és 1850-dik évben született hadkötelesek korosztályaiból eszközlendő.

3. § Ezen ujonczállitás kivételesen az 1872. évi február 15-dik és april hó 15-dik napja közti időszakban foganatositandó.

4. § Jelen törvény kihirdetése napjától kezdve érvénybe lép, és végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére