1872. évi VII. törvénycikk

az 1872. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1872. évre a magyar korona országainak

rendes kiadásai: százhatvanegy millió kilenczszázötvenkilencz ezer ötszázhárom o. é. forintban;

rendkivüli kiadásai: hetven millió kétszáz negyvenkilencz ezer nyolczszázkilenczvenny o. é. forintban;

hitel- és pénztárműveleti kiadásai: hatvannégy milliió hétszáznyolczvanhét ezer hatszázhetvenöt o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint osztatnak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A kir. udvartartás költségei 3.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és apost. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 61,395
III. FEJEZET. A főrendi- és képviselőház szükségleteire: a tiszti- és szolgaszemélyzet illetményeire egész évre, a képviselők lakpénzeire félévre, a képviselők napi dijaira, a delegatió költségeire, az országgyülési gyorsiroda költségeire, végre az államadósságot ellenőrző bizottság napi dijaira, utazási- és egyéb költségeire átalánykép


700,000
IV. FEJEZET. Az 1872. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
23.983,714
V. FEJEZET. AZ 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
270,000
VI. FEJEZET. NyugdijaK.
1. Ministerelnökség 158
2. Ő cs. és apost. királyi Felsége személye körüli ministerium 3,933
3. Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium 1,125
4. Belügyministerium 631,965
5. Pénzügyministerium 1.122,795
6. Közmunka- és közlekedési ministerium 77,431
7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 100,607
8. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 30,353
9. Igazságügyi ministerium 455,000
10. Honvédelmi ministerium 15,000
11. A magyar határőrvidéket illető nyugdijak 92,000
VII. FEJEZET. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
1. Évi járulék:
Folyó pénzértékben 17.412,000
Érczpénzben 11.776,000
Ennek beszerzési költségei 2.355,200
2. Évi törlesztési járulék:
Folyó pénzértékben 1.000,000
Ezüstpénzben 150,000
Ennek beszerzési költségei 30,000
VIII. FEJEZET. Az 1871. évi 30 millió forintnyi ezüst kölcsön kamataira:
Ezüstben 1.500,000
Ennek beszerzési költségei 210,000
IX. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát - Szlavonországok autonom kormányzatának az 1868:XXX. tc. 15. § értelmében 2.200,000
2. Ugyanannak a határőrvidéki polgárositott részeinek közigazgatási szükségleteire e területek jövedelmének 45%-a az idézett tc. 19. § értelmében 160,000
3. A zágrábi hadparancsnokság rendelkezésére az ezután polgárositandó horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükséglete fejében
1.850,000
X. FEJEZET. Fiume:
1. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete:
Fizetések és lakpénzek 18,770
Tiszti pótlék 5,000
Szolgák ruhailletményei 200
Irodai s hivatali szükségletek 3,000
Utazási költségek 2,000
Épületek fentartása és előre nem látható kiadások 1,000
Távirati sürgönyök költségei 500
2. Törvényszéki provisorium:
A királyi curia legfőbb itélőszéki osztályánál 10,200
A pesti királyi itélő táblánál 10,500
Fiumei elsőfolyamodásu törvényszék 33,950
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék részére átalánykép 150,000
XII. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Fizetések és lakpénzek 71,500
Tiszti pótlék 12,000
Szolgák ruhailletményei 580
Jutalmazások és segélyezések 1,200
Házbér 7,200
Irodai és házi szükségletek, uti költségek és egyéb kiadások 33,600
Távirati sürgönyök költségei 3,000
2. Rendelkezési alap 200,000
XIII. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Fizetések és lakpénzek 40,284
Tiszti és működési pótlékok 5,300
Az irodai munkák ellátására szükséges személyzet dijazására 8,500
Szolgák ruhailletményei 900
Jutalmazások és segélyezések 1,000
Hivatali, irodai és házi szükségletek, napi dijak és uti költségek 9,000
Épületek fentartása 1,400
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
1. Személyes járandóságok és dologi kiadások:
Fizetések és lakpénzek 36,000
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmazások és segélyezések 500
Házbér 5,000
Irodai és utazási átalány 2,000
Épületek fentartása 400
Távirati sürgönyök költségei 500
2. Az országos törvénytárnak horvát nyelven kiadására 2,000
XV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 244,120
Az irodai munkák ellátására fogadott dijnokok dijazására 34,000
Szolgák ruhailletményei 2,000
Házbér 5,394
Hivatali és irodai szükségletek 21,500
Napi dijak és uti költségek 8,000
Épületek fentartására 4,000
Távirdai sürgönyök költségei 12,000
Könyvtár szükségleteire 1,000
2. Megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A megyék részére, az erdélyiek kivételével, a jász-, kun-, hajdu-, szepesi XVI városi kerületek és Kővár vidéke részére
3.822,778
Az erdélyi törvényhatóságok közigazgatási kiadásai 418,540
Ugyanazok árva- és gyámhatósági kiadásai 70,042
Államsegély a királyföldi hatóságoknak 199,324
3. A magyar és erdélyi főispánok, főkapitányok, főkirálybirák és a szász ispán a személyzetének, továbbá a városi főispánok fizetései
317,025
4. A magyar határőrvidék közigazgatási költségeire 125,250
5. Általános közigazgatási költségek:
Betegápolási költségek 745,529
Himlőoltási költségek 50,600
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000
Szülházi kiadások 24,700
Lelenczkiadások 3,200
Tébolydai kiadások 284,487
Közbiztossági kiaádsok 150,000
Tolonczkiadások 20,000
Rablók elfogatásaérti dijak 5,000
Ragadozó állatok elejtéseérti dijak 4,000
Életmentési dijak 2,000
A dalmű- és zeneképezde támogatására 59,000
Elemi csapások által sujtottak segélyezésére 10,000
Különféle előre nem látható költségekre 20,000
A „Budapesti Közlöny” költségeire 20,000
A magyar határőrvidék szükséglete 90,211
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 659,490
Évi dijak és napi dijnokok dijai 37,000
Szolgák ruhailletményei 2,676
Jutalmak és segélyezések 22,000
Házbérek 8,400
Hivatali s irodai költségek 112,100
Utazási költségek 28,000
Épületek fentartása 6,000
Távirati sürgönyök költségei 6,000
Különféle kiadások 5,000
2. Központi állampénztár:
Fizetések és lakpénzek 54,125
Évi dijak 1,800
Bérek 200
Szolgák ruhailletményei 306
Szolgák egyéb élvezményei 66
Jutalmak és segélyek 1,600
Irodai költségek 2,640
Pénzolvasási, szállitási és csomagolási költségek 4,500
Épületek fentartása 200
3. Pénzügyi igazgatóságok és számvevő osztályok:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 956,965
Évi dijak 16,200
Bérek 17,266
Napi dijak 58,863
Szolgák ruhailletményei 1,364
Jutalmak és segélyek 32,909
Házbérek 56,120
Irodai költségek 90,741
Uti költségek 107,550
Épületek fentartása 11,100
Képviseltetési dijak 3,200
Előre nem látható kiadások 2,800
A temesvári és zágrábi hadparancsnokságnál felállitott pénzügyi osztályok költségei 44,655
4. Állampénztár Zágrábban:
Fizetések és lakpénzek 13,280
Bérek 263
Szolgák ruhailletményei 60
Jutalmak és segélyek 450
Irodai s hivatali szükséglet 500
Pénzszállitási, olvasási és csomagolási költségek 100
Épületek fentartása 60
5. Pénzügyi felügyelőségek (Horvát-Szlavonországban):
Fizetések és lakpénzek 55,040
Évi dijak 2,000
Bérek 993
Napi dijak 900
Ruhailletmények 114
Jutalmak és segélyek 2. 000
Házbérek 1,560
Uti költségek 8,000
Épületek fentartása 830
Irodai költségek 2,770
Különféle kiadások 130
6. Ideiglenes telekzet (Horvát-Szlavonországban):
Napi dijak 11,566
Szálláspénzek 852
Jutalmak és segélyek 500
Irodai átalányok 101
Irodai és kezelési szükségletek 1,227
Kezelési nyomtatványok 200
Utazási költségek 1,800
Különféle kiadások 100
7. Adóhivatalok:
Fizetések és lakpénzek 1.281,085
Bérek 14,189
Napi dijak 14,600
Ruhailletmények 9,840
Jutalmak és segélyek 33,300
A tiszti személyzet szükséges szaporitására, és esetleg uj adóhivatalok felállitására 33,000
Házbérek 76,721
Uti költségek 12,200
Épületek fentartása 8,150
Irodai költségek 71,590
Pénzszállitási költségek 3,800
Leltári szerek jókarban tartása és utánszerzése 3,500
Különféle kiadások 1,200
A magyar és a horvát-szlavon határőrvidéken feállitandó adóhivatalok szükséglete 96,060
8. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség:
Fizetések és lakpénzek 124,450
Zsoldok és pótlékok 1.190,730
Lótartási átalányok 67,230
Ruházati adalék 174,050
Jutalmak és segélyek 13,000
Laktanyabérek 107,461
Uti, élelmi stb. költségek 148,956
Épületek fentartása 18,958
Irodai és kezelési költségek 19,865
Különféle kiadások 6,500
Betegápolási költségek 4,500
Fegyverzeti és lőszerköltségek 6,300
Ágynemüek 26,241
Adandó előlegek 34,600
A határőrvidéken felállitandó vám- és adóőrség szükséglete 646,854
9. Jogügyi igazgatóságok:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 22,040
Évi dijak 1,260
Bérek 600
Napi dijak 4,891
Ruhailletmények 120
Jutalmak és segélyek 1,300
Irodai költségek 3,000
Uti költségek 500
Épületfentartási költségek 400
Képviseltetési dijak 1,500
Különféle kiadások 400
A horvát-szlavon pénzügyi ügyészség költségeire átalánykép 15,450
10. Pénzügyi törvényszékek (Horvát-Szlavonországban):
Pénzügyi feltörvényszék 3,550
Elsőfolyamodásu pénzügyi törvényszékek 3,650
11. Állandó cataster:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 238,060
Munkaátalányok 150,860
Napidijas segédszemélyzet költségei 4,600
Jutalmazások és segélyezések 8,000
Utazási átalányok 6,000
Házbérek 10,830
Irodai költségek, rajzpapirok és nyomtatványok 15,866
Háromszögméreti kiadások 13,000
Határleirási költségek 13,000
Egyéb felmérési költségek, fuvarok és ruhakoptatási téritmények 81,787
Műszerek és eszközök beszerzése és javitása 4,000
Buda városának felmérési költségei 37,570
Rendszeresitendő nyilvántartásra 46,000
Felmérési munkálatok lemásolására 30,000
Különféle előre nem látott kiadásokra 4,427
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 115,071
13. Egyenes adók kivetési és beszedési költségei 418,000
14. Fogyasztási adók beszedési költségei 228,155
15. Határvám kezelési költségei 370,320
Illetékek kezelési költségei:
16. Bélyeg 89,766
17. Jogilletékek és dijak 45,400
18. Fémjelzés 9,489
19. Ut-, hid- és révvám 1,000
Jövedékek műveleti és kezelési költségei:
20. Dohányjövedék:
Vétel 6.754,552
Gyártás 2.549,095
Eladás 1.147,376
21. Lottojövedék 1.741,910
22. Sójövedék:
Kezelési kiadások 769,367
Só előállitásának megtéritése 1.454,838
Szállitási költségek 2.032,678
23. Államvagyon:
Államjószágok 2.059,069
24. Államerdők:
Kincstári, koronai és bányaerdők 6.569,692
Magyar és horvát-szlavon határőrvidéki erdők 597,217
25. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok 394,649
Fémbányamüvek 5.479,663
Pesti bányaterményáruda 13,702
Oraviczai bányakincstári pénztár 21,492
Fémbeváltó hivatalok 480,695
Pénzverde 829,476
Vasművek 3.622,925
Kőszénbányák 882,404
Sótermelés 1.321,401
26. Államnyomda 658,000
27. Államépületek 22,417
28. Az üzletnek átadott államvasutak és gyárak tiszta jövedelme és a befektetett tőke kamat- és törlesztési összege között mutatkozó hiány
990,077
29. Különféle kiadások 41,041
XVII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 269,430
Működési pótlék műszaki tisztviselők részére 13,000
Szolgák ruhailletményei 1,250
Napi dijak és irnoki teendők ellátására 12,000
Jutalmazások és segélyezések 4,000
Hézbérek és adók 24,000
Hivatali és irodai szükséglet 20,000
Távirati sürgönyök költségei 5,500
Uti költségek és napi dijak 30,000
Épületek fentartása 500
Előre nem látható kiadások 2,000
2. Vasutbiztositéki számvevőszék és vasuti kormánybiztosok:
Vasutbiztositéki számvevőszék:
Személyes járandóságok 18,510
Dologi kiadások 7,000
Vasuti kormánybiztosok 13,600
3. Épitészeti osztály a temesvári hadparancsnokságnál 11,037
4. Államépitészeti hivatalok:
Felügyelőségek és épitészeti hivatalok:
Magyarorsáz:
Tiszti fizetések és lakbérek 189,800
Szolgák fizetései és lakpénzei 5,600
Szolgák ruhailleetményei 40
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 3,908
Jutalmazások és segélyezések 4,000
Hivatalos helyiségek bére 12,900
Hivatali és irodai szükséglet 21,840
Uti költségek és napi dijak 55,797
Hivatalos helyiségek takaritására 500
Előre nem látható kiadásokra 1,000
Horvát-Szlavonország:
Tiszti fizetések és lakpénzek 16,950
Szolgák fizetései 600
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 2,196
Jutalmak és segélyek 300
Hivatalos helyiségek bére 1,590
Hivatali és irodai szükséglet 1,100
Uti költségek és napi dijak 7,713
Tiszaszabályozási központi bizottmány 16,620
A magyar határőrvidéki épitészeti hivatalok szükséglete 13,964
5. Kőutak fentartása:
Kezelés:
Magyarországban 125,166
Horvát-Szlavonországban 8,616
Fentartás:
Magyarországban 3.527,689
Horvát-Szlavonországban 345,638
A magyar határőrvidék szükséglete 143,360
6. Vizi utak és tengeri kikötők fentartása:
Kezelés:
Magyarországban 37,653
Horvát-Szlavonországban 4,408
Fentartás:
Folyókon és csatornákon:
Magyarországban 296,407
Horvát-Szlavonországban 46,289
Tengeri kikötőknél 41,000
A magyar határőrvidék szükséglete 9,376
XVIII. FEJEZET. Földmívelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 126,110
Irnokok, segédszolgák és kőnyomdászok dijai 7,300
Szolgák ruhailletményei 700
Jutalmazások és segélyezések 2,000
Házbér 14,000
Hivatali s irodai szükséglet 8,770
Uti költségek 4,000
Épületek fentartása 500
2. Ipar-, Kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:
Ipari czélok 24,800
Kereskedelmi czélok 13,600
Külkereskedelmi czélok 3,000
3. A gazdaság különböző ágainak emelése:
Gazdasági egyletek czéljaira, kiállitások-, versenek- és kisérletekre, szarvasmarha-, juh- és sertéstenyészet emelésére
35,000
Mezőgazdasági szakoktatásra 28,500
Gazdasági szakirodalom emelésére 6,000
Kereskedelmi növényekre, nevezetesen: kender, len, komló, dohánytermelés emelésére 8,000
Borászat emelésére 2,400
Fatenyésztés és kertészet emelésére 5,000
Selymészet emelésére 6,500
Méhészet emelésére 2,000
Haltenyésztés emelésére 3,000
Földmivelés érdekében teendő hivatalos utazásokra 2,000
Közgazdászati előre nem látható eszközlésekre 10,000
Az országos gazdászat emelésére a magyar határőrvidéken 4,000
4. Gazdasági tanintézetek:
Keszthelyi országos gazdasági tanintézet 35,730
Debreczeni országos gazdasági tanintézet 43,450
Magyaróvári országos gazdasági tanintézet 51,665
Kolozsmonostori országos gazdasági tanintézet 41,800
Hradeki földmives-iskola 14,63
Diószegi vinczellérképezde 5,810
5. Alladalmi lótenyészintézetek:
Lótenyészintézet központi katonai felügyelőség és szakszámvevőség 22,924
Ménesbirtok-gazdaságok 750,514
Ménesek 721,332
Méntelepek 1.010,938
Lóveersenyek 28,000
ótenyésztési jutalmak 15,000
Tenyészanyag vásárlására 14,080
A magyar határőrvidék szükséglete 620
6. Vesztegintézetek:
Az erdélyi vesztegintézetek szükséglete 48,540
A magyarés horvát-szlavon határőrvidéki vesztegintézetek szükséglete 25,069
7. A keleti marhavész elfojtására 35,000
8. Pesti állatgyógyintézet 38,000
9. Bányakapitányságok 62,000
10. Földtani intézet 28,300
11. Statisztikai hivatal 56,870
12. Posta:
Tiszti fizetések, pótlékok, lakpénzek és napi dijak, továbbá jutalmazások és segélyezések 1.148,800
Ruházatok 35,200
Postamesterek fizetései 500,000
Portorész-járulékok
Utazási illetékek
Épületek fentartása
Bérletek
Hivatali és kezelési költségek
Hiánylati visszatéritések
Jövedéki visszatéritések 3.012,000
Postaszállitási költségek
Vasutszállitási költségek
Hirlapok költségei
Kocsik és egyéb leltári tárgyak beszerzése
Kocsijavitási költségek
Kártéritések
Különfélék
13. Távirda:
Fizetések és lakpénzek 967,000
Egyéb személyes járandóságok 63,880
Az üzleti bevételekből a hivatalnokoknak járó osztalék
Házak esetleges megszerzésére
Házbérek
Hivatalos helyiségek helyreállitása és fentartása
Helyettesitési uti és átköltözési költségek
Átalányozott irodai és fütési költségek
Nyomtatványok és egyéb nem átalányozott szükségletek
Üzleti szükségletek 849,010
A gépeknek javitására
A felszerelési alap fentartására
A vonalak javitása és fentartására
Feleknek visszafizetett illetékek
Az egyleti és idegen államoknak való tartozásokra
A sürgönyök továbbszállitási dijaira
A sürgönyök kézbesitési dijaira
Különféle kiadásokra
14. Rév- és tengerparti egészségügy 92. 212
15. Pesti zálogház 142,000
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakbérek 199,460
Segélydijak 1,800
Szolgák ruhailletményei 900
Az irnoki teendők ellátására 15,400
Jutalmazások és segélyezések 3,500
Házbérek 6,324
Hivatali, irodai és uti költségek 19,500
Különféle kiadások és házi szükségletek 600
Átalány a közoktatási értekezlet részére szükséges napi dijak, uti költségek, tiszteletdijak és kezelési költségekre, és iskolakönyvek kidolgozására
6,000
Távirati sürgönyök költségei 1,000
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Tankeerületi főigazgatóságok 28,200
Népnevelési tanfelügyelőségek:
Fizetések és lakbérek 143,040
Utazási költségek 28,600
Hivatali átalányok 12,300
Jutalmakra, segélyezésekre, és esetleg tanfelügyelők helyettesitésére kiküldött ministeri megbizottak jutalmazására
3,000
Uti költségek és napi dijak megyei iskolatanácsoknak 40,000
Vizsgálati bizottmányok 8,500
A magyar határőrvidék szükséglete 12,429
3. Tanintézetek:
Pesti királyi egyetem:
Tanárok és hivatalnokok fizetései:
Hittani kar 10,973
Jogi kar 37,505
Orvosi kar 60,295
Bölcsészeti kar 72,720
Könyvtár 3,705
Irodai és gazdászati személyzet 4,000
Hivatalnokok pótlékai 1,500
Tanárok és hivatalnokok szálláspénzei 27,664
Szolgák fizetései 16,222
Szolgák lakbérei 1,176
Élvezmények megváltása 800
Helyettesitések 1,400
Napi dijnokok illetményei 3. 689
Ösztöndijak 15,870
Jutalmazások és segélyezések 4,535
Templomi szükségletek 1,200
Házbérek 17,249
Hivatali és irodai szükséglet 758
Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei 76,348
Épületek fentartására 13,150
Adók és más illetékek 510
Uti költségek és napi dijak 1,500
Házi szükségletek 22,184
Vegyes kiadások 300
Nyugélvezmények 20,181
Gymnasiumi tanárképezde 19,500
Tanodal szaklapok segélyezése 800
József-műegyetem:
Tanárok és hivatalnokok fizetései és pótlékai 77,300
Tanárok és hivatalnokok lakbérei 13,100
Szolgák fizetései 4,000
Szolgák lakbérei 804
Szolgák ruhailleetményei 505
Irnoki teendők ellátására és irodai szükségletek 1,500
Jutalmazások 3,725
Ösztöndijak 5,100
Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei 18,500
Házi szükségletek 4,500
Házbérek 27,666
Épületek fentartása 1,000
Uti költségek és más esetleges kiadások 500
Reáltanodai tanárképezde 15,700
Országos rajztanitó-képezde és ezzel kapcsolatos mintarajztanoda 25,910
Nagyszebeni jogakadémia 17,685
Kolozsvári jogakadémia 16,305
Kolozsvári orvos-sebészeti tanintézet 34,413
Az erdélyi felsőbb tanintézetek közös költségei 2,500
Nagyszebeni államgymnasium 18,783
Kaposvári államgymnasium 12,510
Az ország alsó vidékén felállitandó államgymnasium 10,338
Losonczi reálgymnasium 8,140
Fiumei reálgymnasium 15,415
Budai főreáltanoda 28,100
Kassai főreáltanoda 19,485
Lőcsei főreáltanoda 12,200
Körmöczi főreáltanoda 13,900
Temesvári főreáltanoda 12,950
Pécsi főreáltanoda 15,600
Szegedi főreáltanoda 10,250
pesti főreáltanoda 20,720
Nagykállói alreáltanoda 6,158
Kecskeméti alreáltanoda 6,158
Székelyudvarhelyi alreáltanoda 3,700
Dévai alreáltanoda 3,700
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Soproni főreáltanoda segélyezésére 4,000
Sümegi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Középtanodák költségei 10,000
Szaktanodák(bábatanodák) 11,816
Budai férfitanitó-képezde 24,425
Budai tanitónő-képezde 33,320
Más fennálló tanitóképezdék 274,400
1871/2. tanévben felállitott 3 férfi és 2 női tanitóképezde 100,500
Népnevelési szükségletekre 650,000
Oly községek seegélyezésére, melyek polgári iskolát állitanak vagy melyek felsőbb népiskoláikat gazdasági vagy ipartanfolyammal kivánják megtoldani 100,000
A Budán felállitandó polgári iskola segélyezésére 6,800
A népnevelési lapnak hét nyelven kiadására 30,000
Felnőttek oktatására 70,000
Tanitóképezdei tanárjelöltek és néptanitók kiképzésére 10,000
Siketnémák intézete Váczon 29,674
A magyar határőrvidék szükséglete 72,022
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára 20,000
A bécsi Theresianumnak három magyarországi és négy erdélyi növendék fenntartására és egyéb kiadásokra 4,535
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij 630
Kamarai járandóság, erdélyi hely. hitvallásu evang. egyházak és tanodák s némely róm. kath. lelkészség számára 3,545
Halli alapitványi alafák és segélydijak 4,910
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 3,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 5,440
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyes járandóságok 31,770
Dologi kiadások 53,678
Országos Eszterházy-féle képtár 7,819
Központi meteorologiai intézet 11,580
Képzőművészet czéljaira: jelesen utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, jeles elaggott művészek segélyezésére 20,000
Hazai történelmi műemlékek felkutatására, felásatására, felvételére, lajstromozására, osztályozására, kiadására és felügyeletére 20,000
A harinai kéttornyu román stylú templom javitására 3,000
Magyar történelmi források és emlékek kiadására 20,000
A magyar tudományos akadémia könyvtára gyarapitására 5,000
Az országos Eszterházy-féle képtár után járó házbér 10,000
A magyar tudományos akadémia mathem. és term. tud. osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre
5,000
A magyar. kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére: oly czélból, hogy a társulat ez összeget országos érdekü kutatásokra és közleményekre forditsa
5,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 2,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
A nemzeti zenedének segélyezésére 2,500
Zenészeti ösztöndijakra 2,500
A budai zene- és énekakadémia segélyezésére 1,200
XX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 167,000
Szolgák ruhailletményei 850
Jutalmak és segélyek 3,500
Házbér 25,000
Hivatali és irodai szükséglet 30,000
Forditási költségek 2,000
uti költségek és napi dijak 4,000
Hivatali helyiségek fentartása 1,000
Távirati sürgönyök költségei 600
2. Semmitőszék:
Fizetések és lakbérek 150,670
Működési pótlék 6,000
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyezések 1,500
Hivatali és irodai szükséglet 12,000
Épületek fentartása 500
Házi kellékek 500
Előre nem látható kiadások 1,000
3. Legfőbb itélőszék:
Fizetések és lakpénzek 348,140
Működési pótlék 4,000
Szolgák ruhailletményei 800
Jutalmak és segélyek 3,000
Házbér 4,136
Hivatali és irodai szükséglet 18,000
Házi kellékek 1,000
Előre nem látható kiadások 1,000
4. Királyi itélőtábla Pesten:
Fizetések és lakpénzek 582,220
Működési pótlék 2,000
Segélydijak 3,600
Szolgák ruhailletményei 1,300
Jutalmak és segélyek 5,000
Házbér 6,204
Hivatali és irodai szükséglet 24,000
Házi kellékek 1,000
Előre nem látható kiadások 3,000
A feloszlatott elsőfolyamodási törvényszékek elnökei részére 22,680
5. Királyi itélőtábla Maros-Vásárhelyen:
Fizetések és lakpénzek 107,020
Segélydijak 1,500
Szolgák ruhailletményei 400
Jutalmak és segélyek 900
Hivatali és irodai szükséglet 7,000
Utazási átalány 800
Épületek fentartása 300
Házi kellékek 250
Előre nem látható kiadások 500
A feloszlatott elsőfolyamodási törvényszékek elnökei részére 1,650
6. Pénzügyi feltörvényszék: 26,835
7. Királyi főügyészségek:
Királyi főügyészség Pesten 32,470
Királyi főügyészség Maros-Vásárhelyen 11,810
8. Királyi törvényszékek és ügyészségek:
Fizetések és lakpénzek 3.725,840
Tiszti pótlékok 51,300
Gyakornok és dijnokok dijai 61,800
Orvosok és lelkészek illetményei 67,000
Szolgák ruhailletményei 85,950
Jutalmak és segélyek 41,000
Házbérek 140,000
Irodaszükséglet 154,500
Rabtartási költségek 480,000
fogházi fütés, világitás és tisztitási költségek 30,000
Bűnvádi eljárási költségek 102,000
Hivatalos utazásokra 15,000
Nyomtatványokra 15,000
A feloszlatott elsőfolyamodási törvényszékek birái részére 41,890
9. Királyi járásbiróságok:
Fizetések és lakpénzek 2.059,180
Gyakornokok és dijnokok dijai 108,000
Szolgák ruhailletményei 41,350
Jutalmak és segélyek 36,000
Házbérek 144,000
Irodai szükséglet 108,000
Rabtartási költségek 180,000
Bűnvádi eljárási költségek 72,000
10. Törvényszéki vegyészeti kiadások 2,000
11. Törvénykezés a magyar határőrvidéken 73,108
12. Országos fegyintézetek:
Munkácsi fegyintézet 101,790
Váczi fegyintézet 136,894
Lipótvári fegyintézet 157,180
Illavai fegyintézet 123,330
Szamosujvári fegyintézet 126,280
Mária-nostrai fegyintézet 47,795
Nagy-enyedi fegyintézet 27,611
Állami fogház Váczon 11,234
Egyéb kiadások 2,000
Magyar határőrvidéki fegyintézetek 32,000
13. Telekkönyvezés:
Központi telekhivatal 9,760
XXI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések, lakpénzek és mellékjárandóságok 218,573
Napi dijak az irodai teendők ellátására 12,000
Szolgák ruhailletményei 1,200
Jutalmazások és segélyezések 8,000
Házbérek 15,000
Irodai szükségletek 43,000
Utazási költségek 10,000
2. Honvédelmi intézetek:
Hadbirósági kiadások 4,000
Központi ruharaktár 25,540
Fegyverzeti bizottság 21,841
Hadtudományi intézetek 11,600
3. Ujonczozási költségek 20,000
4. Honvédfőparancsnokság 42,432
5. Kerületi parancsnokságok:
Pesti kerületi parancsnokság 44,653
Szegedi kerületi parancsnokság 37,826
Kassai kerületi parancsnokság 33,590
Pozsonyi kerületi parancsnokság 33,632
Budai kerületi parancsnokság 41,769
Erdélyi kerületi parancsnokság 34,992
Zágrábi kerületi parancsnokság 25,440
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek, elhelyezés, élelmezés és lóeleség 4.589,203
Ruházat és felszerelés 469,310
Betegápolási költségek 87,678
Töltények beszerzése 611,757
Pótlovazás 164,666
Rendees kiadások összege 161.959,503

B) Rendkivüli kiadások

frt
I. FEJEZET. Az 1872. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
4.309,499
II. FEJEZET. Az 1871. évi 30 millió forintnyi ezüst kölcsön törlesztésére:
Ezüstben 398,434
Ennek beszerzési költségei 55,781
III. FEJEZET. Ministerelnökség:
Codificationalis munkálatokra 30,000
IV. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
A ministerium épületében levő fogadási és disztermek kijavitására 3,000
V. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Erdélyi királyi biztosság, földtehermentesitési alapigazgatóság Kolozsvárott és igazoló bizottmányok
106,501
2. Erdélyi csendőrség 400,000
3. A kültartományok lelenczházaiban ápolt, törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 13,246
4. A pesti Rókus-féle közkórháznak 1855-től 1865-ig terjedő hátralékos költségeinek kiegyenlitésére
15,000
5. A kolozsvári levéltár kezelési költségei 7,630
6. A Bécsben levő magyar országos levéltárnak Budára leendő leszállitás és itteni kezelés költségeire 14,731
7. Az 1871. év végével a megyei számadásokból hátramaradt résznek feldolgozására átalénykép 5,000
8. Az egészségügyi tanácsra 10,000
9. Törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijaira 33,600
10. A pesti önkénytes tüzoltó-egylet segélyezésére 10,000
11. AZ ország egy részében rablók által megzavart közbiztonság helyreállitására tett intézkedések végbefejezésére
133,500
12. Az 1867., 1868., 1869. és 1870. években a közbiztonság érdekében igénybe vett karhatalmak költségei
24,224
VI. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A központi állampénztár helyiségeinek nagyobbitására 2,000
2. A határőrvidéken felállitandó adóhivatalok első felszerelésére és berendezésére 26,000
3. A határőrvidéken felállitandó vám- és adóőrség felállitási költségeire 60,000
4. A határőrvidéki cataster költségeire 174,000
5. Épitkezésekre a selmeczbányai bánya- és erdészeti akadémiánál 13,000
6. Horvát-Szlavonországoknak az 1867. évig terjedő hátralékokra befizetett összegekből az 1868:XXX. tc. 30. § szerint járó 63% fejében előlegképen 185,000
7. Az egyenes adóhátralékok egyénenkénti leszámolásának költségei fejében 200,000
8. A Pesten épitendő fővámhivatal és raktárra 800,000
9. A fémjelzésnél:
Vegyelemző intézet berendezésére 12,000
10. dohányjövedéknél:
Uj épitkezésekre 300,000
11. A sójövedéknél:
Építkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra:
Az aradi sóhivatalnál 15,000
A gyöngyösi sóhivatalnál 10,000
A szigeti sószállitó hivatalnál 50,000
A szlatinai sószállitó hivatalnál 10,000
A vizaknai sóbányahivatalnál 4,000
12. Az államjószágoknál:
Épitkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra:
A hradeki uradalomban 5,000
A beszterczei uradalomban 10,000
A revistyei uradalomban 1,800
A tiszolczi uradalomban 300
A soóvári és peklini uradalomban 300
A herlaini (ránki) fürdőnél épitkezésekre 23,500
A tokaji uradalomban 2,659
A diósgyőri uradalomban 3,000
Az ungvári uradalomban 16,000
A nagybányai uradalomban 2,256
A marm. -szigeti uradalomban 30,896
A bustyaházi uradalomban 57,884
A rahói uradalomban 3,000
A vissói uradalomban 1,500
A tiszaujlaki uradalomban 4,030
A vajda-hunyadi uradalomban 7,300
A szászsebesi uradalomban 300
A kolozsvári uradalomban 600
A fogarasi uradalomban 1,000
A lippai uradalomban 22,020
A lugosi uradalomban 4,000
A pécskai uradalomban 6,350
A ménes-szt. -annai uradalomban 3,300
A temes-szt. -andrási uradalomban 4,000
A rékási uradalomban 2,200
A dentai uradalomban 3,000
A csatádi uradalomban 4,000
A nagybecskereki uradalomban 30,000
A szőregi uradalomban 12,147
A párdányi uradalomban 8,700
A kula-óbecsei uradalomban 3,200
A palánkai uradalomban 3,950
A kis-sztapári uradalomban 1,500
Az apatini uradalomban 9,900
A gödöllői uradalomban 52,866
Az ó-budai uradalomban 8,500
A szolnoki uradalomban 9,000
Az ávai szállományi jószágnál 412
Az ujpesti Dunarévnél 4,015
A fuccinei uradalomban 1,000
A nagytábori uradalomban 200
13. Az államerdőknél:
Épitkezésekre és egyéb befektetésekre, és rendkivüli kiadásokra átalánykép 1.000,000
14. A bányászet és pénzverésnél:
Épitkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra:
A szigeti bányaigazgatóságnál 2,445
A kolozsvári bányaigazgatóságnál 29,800
A szélaknai bányahivatalnál 61,950
Az óhegyi rézkohónál 5,000
A szomolnoki rézbányánál 1,000
Az aranyidkai ezüstbányánál 1,800
A szomolnoki rézkohónál 1,741
A veresvizi bányánál 20,250
A felsőbányai bányánál 12,000
A kapniki bányánál 13,801
A fernczelyi foncsoritásnál 8,500
A radnai kohó- és bányánál 29,240
A nagyági arany- és ezüstbányánál 3,600
A verespataki altárnánál 35,000
A zalathnai kohónál 5,350
A körmöczi pénzverdénél 29,000
A rhóniczi vasműnél 69,000
A tiszolczi vasműnél 11,500
A diósgyőri vasműnél 7,000
A turia-remetei vasgyárnál 2,000
A fehérpataki bánya- és kohóműnél 2,600
A kudsiri vasműnél 30,000
A diósgyőri kőszénbányánál 40,000
A zsilvölgyi kőszénbányánál 255,400
A marmarosi kerületi sóbányáknál 154,500
Az erdélyi kerületi sóbányáknál 91,000
A selmeczi kohászati alapnak előlegképen 23,500
A nagybányai kohászati alapnak előlegképen 25,500
Selmeczbányának a magyar északi vasuttal való összeköttetésére 380,000
Rézbánya mivelés alá vételére, és pedig:
A bányák feltárására 26,000
Egy vizemelő gőzgép felállitására 34,000
Munkáslakok épitésére 1,800
15. Az államépületeknél:
A pécsi államépület átalakitására 16,000
16. A vajda-hunyadi vár helyreállitására 50,000
17. A gömöri ipari vasutak épitésére mértföldenként 100,000 frttal nyujtandó államsegély fejében ez évre a közmunka- és közlekedési ministerium rendelkezésére
1.000,000
18. 18. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 9.000,000
19. A földadó ideiglen szükségleteire 28,000
20. A szász nemzet birtokában volt fogarasi uradalom visszaváltására 297,992
21. A magyar határőrvidék polgárositása folytán rendelkezési állapotba helyezendő közegek illetményeire
26,000
22. A Ferencz-csatorna épitkezési költségeire államjárulékképen 500,000
VII. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
Utépités:
Magyarországban:
1. Uj utak épitésére:
Buda-eszéki államuton 77,503
Pest-kassa-duklai államuton 148,000
Bezdán-zombori államuton 68,000
Mohács-varasdi államuton 90,370
Sziget-kirlibábai államuton 100,000
Verőcze-pakráczi államuton 39,000
Nagyszombat-krakói államuton 10,000
Héjasfalva-csikszerede-ghymesi államuton 130,000
Apahida-szászrégeni államuton 130,000
A magyar határőrvidéken 103,300
Hidépitésre a piski-hátszegi államuton 24,870
Segélyezések:
A törvényhatóságoknak megyei utak fentartására 300,000
Elemi károk helyreállitására 100,000
Horvát-Szlavonországban:
Uj utak épitésére az eszék-vukovári utvonalon 50,000
A barcs-pakráczi államuton 25,000
Az eszéki Drávahid ujból épitésére 25,000
2. Vizépités:
Magyarországban:
A Dunánál 373,000
A Tiszánál 750,000
A Marosnál 45,000
A Körös-Berettyónál 375,930
A Bega-csatornánál 4,600
A Szamosnál 100,000
A Vág-szabályozási előmunkálatokra 50,000
Az államkezelés alatt nem álló folyók szabályozásának előmunkálataira és a kivitel előmoditására
150,000
Horvát-Szlavonországban:
A Drávánál 60,000
A Szávánál 250,000
A Kulpánál 37,000
3. Tengeri kikötők.
Épitkezések- és beszerzésekre (a fiumei kikötőn kivül) 100,800
4. Különfélék 59,800
5. A budai országháznál a megkezdett épités befejezésére 92,000
6. A gömöri iparvasutak épitésének megkezdésére:
Az országos jövedelmekből 1.000,000
A gömöri vasutzáloglevél kölcsönből 3.000,000
7. A bánréve-nádasdi gőzmozdonyu iparvasut épitésére 176,367
8. A kincstári uradalmak és bányászat érdekében épitendő mellékvasutakra 2.351,141
9. A budapesti Dunarész szabályozására a sorsolási kölcsönből 2.060,000
10. A fiumei kikötő épitésére 2.500,000
11. Vasutépités:
Vasutépitészeti igazgatóság:
Fizetések, pótlékok és lakbérek 136,852
Napi dijak és napszámok 35,000
Házbér, fütés és világitás 19,000
Irodai szükségletek és szabványok többszörösitésére 24,000
Uti költségek 3,000
Jutalmazások és segélyezések 500
Uj beszerzésekre és javitásokra, műszerek és butorok pótlására 6,000
Előre nem látott kiadásokra 500
Az engedélyezett vasutakf eletti felügyelet költségei 238,487
Épités:
Uj vonalak tanulmányozására és vonalozási munkálatokra 50,000
Károlyváros-fiumei vonal épitésére 10.000,000
A magyar északi vasut salgótarjánruttkai részének épitésére 7.296,151
A hatvan-jászberény-szolnoki vonal épitésére 3.089,570
A zólyom-beszterczebányai vonal épitésére 450,000
A fiumei pályaudvar épitésére 1.500,000
A budapesti összekötő vasut épitésére 1.500,000
Magyarország topografiai térképének lemásolására 14,000
12. Beruházások az államvasutaknál:
Az államvasut pest-salgótarjáni szakaszának helyreállitására, az átvételből származó követelések kiegyenlitésére és üzleti eszközök beszerzésére
1.105,997
Az államvasutaknál a forgalom emelkedése folytán szükségessé vált beruházásokra 1.500,000
Forgalmi eszközök, műszerek és tartalék-készlet beszerzésére 460,000
VIII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Ipari czélok:
Az állandó kézműipar kiállitására 3,000
2. Gazdasági tanintézetek:
A keszthelyi országos gazd. tanintézetnél:
A szőlőszeti és borászati tanszék tansegéd- eszközeül szükségelt szőlő vételére, valamint a pincze berendezésére és a szükséges átalakitásokra
35,000
A debreczeni országos tanintézetnél:
Felszerelésekre és uj épitkezésekre 7,566
A magyaróvári orsz. gazd. tanintézetnél:
Az intézeti főépületen a tető kijavitására és az eddig bérben birt Wagner Kunigunda-féle telek megvásárlására
16,500
A kolozsmonostori gazd. tanintézetnél:
Felszerelésekre és uj épitkezésekre 36,700
A hradeki földmives-iskolánál:
Felszerelésre a gazdaság körében 15,000
Kassán felállitandó felsőbb tanintézetre 100,000
Hegyaljai vinczellér- és pinczemesterképezde felállitására 15,000
István-telek felszerelésére 12,000
3. Álladalmi lótenyész-intézetek:
Tenyészanyag-vérlovak vásárlására ménesekhez; mének vásárlására a méntelepek részére 60,000
Uj épitkezésekre a ménesgazdaságoknál 30,000
Egy a tiszántuli kerület részére felállitandó méntelep helyiségeinek épitkezésére Debreczen városának előlegképen
180,000
4. Pesti állatgyógyintézet:
20 darab vaskalitka költsége 318
A kutyakóroda berendezésére 500
A gyógyszerek gyüjteményének felállitására és berendezésére 300
Sebészi és műtői eszközök gyüjteményének felállitására és berendezésére 2,000
Az ujon felállitandó állatgyógyintézet számára szükséges telek megszerzésére 160,000
Górcsőre a kórodák számára 300
A füvészkert első felszerelésére és berendezésére 400
Uj vonalak vezetésére és a meglevő vonalakon az üzlet kiterjesztésére 234,000
6. Rév- és tengerparti egészségügy:
Beszerzésekre 10,550
7. A posta- és távirdaház épitésére 800,000
IX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Egyházi czélok:
A görög szertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 36,000
A helyét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög-keleti eegyháznak 100,000
Az unitária egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
2. Tanintézetek:
A brassói román gymnasium részére államsegély 4,000
A nagyszebeni főreáltanoda részére államsegély 5,000
A budai nőtanitó-képezde épitésére 75,000
Bajai tanitóképezde felépitésére 40,000
Losonczi tanitóképezde felépitésére 35,000
Az egyetemi épületek, a műegyetemi és a pesti főreáltanoda terveinek elkészitéseért 25,000
A műegyetemnek Pestre leendő áthelyezésére szükséges átköltözködési kiadások 12,000
3. A muzeum rendkivüli szükségleteire:
Föszöntvényekre 5,000
Gyüjtemények megvételére 5,000
A könyvtár végleges rendezésére 7,000
Keretek javitására a képtárban 1,000
Tiszteletdijra az ethnographiai gyüjtemény felállitására 1,000
A muzeumi vizvezetékre 800
A muzeumi lépcsőzet és mennyezet diszitésére és átalakitására 6,000
A kerti utak kavicsolására 1,000
A régészeti osztály számára hat dijnok illetménye 2,000
4. Toldy Ferencznek az irodalomtörténet megirása körül kifejtett 50 éves munkásságaért és további működésének e téren előmozditása tekintetéből évenkint
4,000
5. Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, a kik elméleti szakot adnak elő, a melyre nézve rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, és a kiknek a tanári pályán megtartása, az illető facultás véleménye szerint kivánatos

5,000
6. A visegrádi várromok megóvására 15,000
7. Az országos czimtár költségeire 3,000
8. Az országos „Eszterházy-féle képtár” 1871. évi szükségleteire 6,479
9. A rézmetszet-gyüjtemény kiegészitésére és nehány kép kijavitására 5,000
10. Függönyökre és czimpajzsokra 1,700
11. A MT akadémia által az országos lebészeti intézet számára átengedett meteorologiai és magnetikai műszerekért
1,400
12. A Horvát-Szlavonországok kormánya által 1868. évben fizetendő volt három 420 frtos és három 210 frtos halli hölgyalapítványi járulékok kiegyenlitésére
1,890
13. Segély a pesti nemzeti zenedének 5,000
14. Segély a nagyszebeni Teréziánum árvaházának 22,650
15. Az egyetemi ijfuság által megalakitott „olvasó-kör” segélyezésére 1,500
X. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Épitkezésekre, felszerelésekre, gyári és egyéb szükségletekre:
A váczi fegyintézetnél 10,000
A lipótvári fegyintézetnél 20,200
Az illavai fegyintézetnél 5,500
A szamosujvári fegyintézetnél 28,700
A nagyenyedi fegyintézetnél 2,400
2. A magyarországi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire (hiteltelekkönyvi költségekre) 70,000
3. A még folyamatban levő helyszinelési munkálatokra 5,000
4. Erdélyi telekkönyvi igazgatóság költsége 3. 400
5. Az erdélyi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire 296,600
XI. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Ruházat, felszerelés és fegyverzet 27,000 emberre 2.160,000
2. Járművek és lószerszámok beszerzésére 92,000
3. Jászberényi laktanya épitésére 60,000
4. Alapitványokra 9,000
5. Erdélyi katonai kórházak bérleteire 38,000
XII. FEJEZET. A határőrvidék polgárositásának befejezéseig igényelt átmeneti kiadások 1.607,500
Rendkivüli kiadások összege 70.249,891

C) Hitel- és pénztárműveleti kiadások

frt
I. FEJEZET. Közös függő államadósság kezelési költsége 129,690
II. FEJEZET. Földtehermentesités és örökváltságok:
1. Kamatok és járadékok 12.949,402
2. Törlesztés 3.284,716
3. Tőkebeli kiegyenlitések 92,500
4. A földtehermentesitési járulék beszedési és kezelési költségei 160,000
5. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának igazgatási költségeihez 5,000
6. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségéhez 12,250
7. Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségének fedezésére 22,270
8. Járulék a kolozsvári földtehermentesitési alapigazgatóság és igazoló bizottmányok költségeinek fedezésére
55,276
9. Kötelezvény-ürlapok és szelvényivek előállitási költségei 1,000
10. Az államkincstárból nyert előlegek kamatai fejében 474,455
III. FEJEZET. Vasuti kölcsön:
1. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 5,000
2. Járulék a pénzügyministeri számvevőség költségéhez 7,000
3. A forgalomnak átadott vonalak- és gyárakba befektetett 40. 737,957 forintnyi tőke:
kamatai 2.927,594
törlesztése 331,443
4. Az épülőben levő vonalakba befektetendő 10. 878,610 frtnyi tőke:
kamatai 781,781
törlesztése 88,508
5. Rendelkezésre álló 5. 906,545 frtnyi tőke:
kamatai 424,469
törlesztése 48,055
6. Szerződés szerin eladott kötvényekért 1872-ben befolyandó 11. 671,124 forintnyi összeg:
kamatai 838,735
törlesztése 94,955
(A közmunka- és közlekedési ministerium rendelkezésére a vasutépitési költségek fedezésére 15.589,166 frt.)
IV. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:
1. Kamatozás 1.037,594
2. Törlesztés 478,400
3. Tőkebeli kiegyenlitések 10,000
4. Kezelési költségek:
Jogbiztosok járandóságai 24,000
Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 10,000
Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség költségéhez 10,710
Napi dijakra 43,435
Irodai költségekre 400
Jutalmazásokra 1,800
Egybekre 480
5. A folyó év bevételeiből igénybe nem veendő összeg 725,322
V. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Évi jráadék 1.224,000
2. A lánczhid költségei 230,747
3. A nagy körut létesitésére szükséges kisajátitásokra előlegkép 500,000
4. Járulék a pénzügyministerium hitelmüveleti osztályának költségeihez 5,000
5. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségeihez 7,500
6. Az 1-5. czim alatt elősorolt kiadások, ugyszintén a rendkivüli kiadások VII. fejezet 9. czime alatt a budapesti Dunarész szabályozására előirányzott 2.060,000 frt költség fedezése után a folyó év bevételeiből fenmaradó összeg

3.343,903
VI. FEJEZET. Gömöri vasutzáloglevélkölcsön:
1. Kamatozás és törlesztés ezüstben:
A 6.624,300 frtnyi kölcsön 5% kamatai 331,215
4/5% törlesztése 52,995
2. Ennek beszerzési költsége 76,842
3. Kezelési költségek 7,521
4. Az 1-3. czim alatt elősorolt kiadások, ugyszintén a rendkivüli kiadások VII. fejezet 6. czime alatt előirányzott 3.000,000 frt épitési költség fedezése után a folyó év bevételeiből fenmaradó összeg

2.729,985
VII. FEJEZET. 1871. évi 30 millió frtnyi ezüst-kölcsön:
1. Nyomtatási költség és papirbeszerzésre a kölcsönkötvények kiállitására 15,000
2. 1/4% jutalék a concortium számára a befizetések leszállitásaért 75,000
3. Ezüstbeszerzési költség 10,500
4. 1/8 bankjutalék a kötvény és szelvény beváltásaért 2,705
5. Sorsolási költség 1,000
6. Postaköltség 800
7. Jelen törvény 4. §-ának rendelekzése szerint a rendkivüli kiadások VI. fejezet 17. és 22. czime, továbbá a VII. fejezet 7., 8., 9., 10., 11. és 12. czimei alatt előirányzott kiadások 18.083,399 frt erejéig ezen kölcsönből levén fedezendők, ezen kölcsön terhére iratik

18.083,399
8. A jövő évre átszálló összeg:
A folyó év bevételeiből igénybe nem veendő 4.835,036
Az 1871-ben befolyt 2.775,000 frt ezüstben a felpénzzel
VIII. FEJEZET. Függő adósság:
1. Kincstári utalványok 54/10% kamataira 1.350,000
2. A kamatozó kincstári utalványok előállitási és kezelési költségeire 150,000
3. Tiszti biztositékok utáni kamatok 19,487
4. Tiszti biztositékok visszafizetése 25,000
IX. FEJEZET. Pénztári műveletek:
1. Provisiók a bankári kezelések után 100,000
2. Az osztrák kezelőség számára beváltandó dohánylevelek beváltási ára 3.370,300
Hitel- és pénztárműveleti kiadások összege 64.787,675

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadok fedezésére Magyarország jövedelmei a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve, egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei, és pedig: a rendes költségekre a rendes jövedelmek, a rendkivüli költségekre és kiadásokra a rendkivüli és ezeken felül a meghatározott összegek erejéig a hitel és pénztárműveleti bevételek, a hitel- és pénztárműveleti kiadásokra a hitel- és pénztárműveleti bevételek jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

frt
I. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
1. Házbérjövedelem 840
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Betegápolási költségek megtéritése 15,000
2. Tébolydák bevételei 48,612
3. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek megtéritése fejében 22,270
4. A „Budapesti Közlöny” hivatalos lap jövedelme 22,000
5. Különféle bevételek 2,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók:
1. Földadó a 9% ill. 30% földtehermentesitési járul. nélkül 24.278,095
2. Házadó 5.068,976
3. Jövedelmi adó 6.717,043
4. Személyes kereseti adó 5.517,361
5. Malomadó (Belovár megyében) 5,266
6. Kereskedelmi-, ipar- és védelmi adó (Belovár megyében) 28,457
7. Késedelmi kamatok 1.023,200
8. Adóbehajtási illetékek 208,000
9. A magyar és horvát-szlavon határőrvidék egyenes adói 1.972,026
Fogyasztási adók:
10. Szeszadó 7.000,500
11. Boradó 2.502,600
12. Husadó 1.948,100
13. Söradó 1.239,700
14. Czukoradó 1.200,000
15. A magyar és a horvát-szlavon határőrvidék fogyasztási adója 59,000
16. Határvám:
Az 1869:II. tc. alapján a vámjövedelmekből kezelési kötlségekre (átalány) 450,000
Különféle bevételek 636
Illetékek:
17. Bélyeg 4.471,800
18. Jogilletékek:
A Magyar- és Horvát-Szlavonországban 10.473,000
A magyar és horvát-szlavon határőrvidéken 117,000
19. Dijak:
Magyar- és Horvát-Szlavonországban 521,437
A magyar és horvát-szlavon határőrvidéken 3,563
20. Fémjelzés 22,753
21. Ut-, hid- és rév-vám:
Révvám Horvát-Szlavonországban 2,566
Ut- és hidvám a magyar és a horvát-szlavon határőrvidéken 47,355
Jövedékek:
22. Dohányjövedék:
Vétel 805,300
Gyártás 4,900
Eladás 23.393,194
23. Lottojövedék 2.745,600
24. Sójövedék 14.656,456
Államvagyon:
25. Államjószágok 4.661,812
26. Államerdők:
Kincstári, koronai és bányaerdők 9.196,650
Magyar és horvát-szlavon határőrvidéki erdők 985,804
27. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok 187,206
Fémbányaművek 2.306,032
Pesti bányaterményáruda 634,761
Oraviczai bányapénztár 4,532
Fémbeváltó hivatalok 18,058
Pénzverde 4.925,822
Agiónyeremény 430,140
Vasművek 3.652,452
Kőszénbányák 1.063,997
Sóbányák 1.594,104
28. Államnyomda 716,800
29. Államépületek 27,916
30. Ingó államvagyon 477,810
31. Különféle bevételek:
Magyar- és Horvát-Szlavonországban 289,055
A magyar és horvát-szlavon határőrvidéken 134,376
IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Központi igazgatás:
Járulék a vasutépitészeti és a vasutüzleti igazgatóságtól az ott alkalmazott ministeri személyzet illetményeinek megtéritése fejében
11,350
2. Vasutbiztositéki számvevőszék és vasuti kormányfelügyelet 29,755
3. Államépitészeti hivatalok 57,500
4. Kőutak fentartása 4,838
5. Viziutak fentartása 175
V. FEJEZET. Földmüvelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézetek:
Keszthelyi orsz. gazdasági tanintézet 6,350
Debreczeni orsz. gazdasági tanintézet 19,800
Magyaróvári orsz. gazdasági tanintézet 20,800
Kolozsmonostori orsz. gazdasági tanintézet 9,800
Hradeki földmivesiskola 4,250
2. Alladalmi lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1.273,822
Ménesek 408,740
Méntelepek 184,725
3. Vesztegintézetek:
Vesztegilletékek (a határőrvidéken) 2,720
4. Pesti állatgyógyintézet 10,400
5. Posta 4.750,000
6. Távirda 1.768,000
7. Rév- és tengerparti egészségügy 18,800
8. Pesti zálogház 142,000
9. Bányailletékek 45,726
10. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 27,050
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Járulék a ministeri számvevőség költségeihez 41,785
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 142,614
Tanárvizsgálati dijak 500
Tanpénzek 10,900
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 27,724
Siketnémák intézete Váczon 22,861
3. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum-alap 25,150
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Az országos törvénytár elárusitásából várható jövedelem 2,000
2. Országos fegyintézetek bevételei 58,529
Rendes bevételek összege 157.030,597

B) Rendkivüli bevételek

frt
I. FEJEZET. A közös pénzügyi pénztár készleteinek és követeléseinek a magyar korona országait illető részéből
3.512,705
II. FEJEZET Belügyministerium:
Járulék a földtehermentesitési alapból a kolozsvári földtehermentesitési alapigazgatóság és igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében
55,276
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Adóhátralékokból 2.500,000
2. Bérleti hátralékokból 598,914
3. Bordézsmaváltságból 57,404
4. Különféle bevételek az államjószágoknál 41,998
5. Különféle bevételek az államerdőknél 40,852
6. A tiszai koronai kerületet képező községek uradalmi járulékainak megváltása fejében ez évre 185,714
7. Az ingó államvagyon egy részének értékesitéséből a vasuti kamatbiztositás és államsegélyezés költségeire
2.000,000
8. Államjavak eladásából 1.293,404
9. A földadó ideiglen régi hátralékaiból 2,000
10. Előlegek visszatéritése:
A magyar és erdélyi földtehermentesitési alapnak adott előlegek kamatai fejében 474,455
IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Az 1868., 1869. és 1870. évben befolyt és 1871. évben beveendő dijakból 22,000
2. A gömöri iparvasutak épitési költségeinek fedezésére az 1871:XXXVII. tc. értelmében az országos jövedelmekből mértföldenkint 100,000 frttal adandó segély fejében ez évre
1.000,000
3. A vasuti szabványtervek eladásából és az engedélyezett vasutak felügyeleti költségeinek megtéritése fejében
284,000
V. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A volt Eszteerházy-képtár megvételére Pest városa által felajánlott 60,000 forintnak esedékes 2-dik részlete
10,000
2. A ministerium felügyelete alatt álló összes egyházi és világi hatóságok név- és czimtárának eladásából
1,400
Rendkivüli bevételek összege 12.080,122

C) Hitel és pénztárműveleti bevételek

frt
I. FEJEZET. Földtehermentesités és örökváltságok:
1. Az egyenes adók 9, illetőleg 30%-a 16.656,869
2. Az ezek utáni késedelmi kamatok 400,000
II. FEJEZET. Vasuti kölcsön:
1. A vasutak és gyárak tiszta jövedelme 2.268,960
2. A rendelkezésre álló pénzkészlet 5.906,545
3. Az év folyamán eladandó kötvények után befolyandó összeg 11.671,124
4. Időközi kamatok 300,000
5. A forgalomnak átadott vasutak és gyárak tiszta jövedelme és az azokba befektetett tőke kamat- és törlesztési szükséglete között mutatkozó hiány fedezésére az államkincstár folyó jövedelmeiből

990,077
III. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:
1. Maradvány az 1871. év bevételeiből 545,253
2. Törlesztési járadékok 1.761,668
3. Késedelmi kamatok és egyéb bevételek 35,220
IV. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Maradvány az 1871. év bevételeiből 1.237,373
2. Az 1871. évre előirányzott 7. 000,000 frtnyi befizetési részleten felül befolyt és 1871 végén szintén rendelkezésre álló
1.720,000
3. Az állam birtokában maradt 41,000 darab kölcsönsorsjegyért 3.280,000
4. időközi kamatok 200,000
5. A lánchid bevételei 718,500
6. Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok községi adópótlékai 215,277
V. FEJEZET. Gömöri vasutzáloglevélkölcsön:
1. 44,162 darab 150 frt névértékü, összesen tehát 6.624,300 frt névértékü gömöri vasutzáloglevél-kölcsönkötvények kibocsátásából befolyandó összeg
5.862,008
2. Ezen összeg befolyandó időközi kamat 336,550
VI. FEJEZET. 1871. évi 30 millió frtnyi ezüst-kölcsön:
1. A kibocsátandó 30. 000,000 frt névértékü kötvény után 751/4%-kal számitva 22. 575,000
2. Felpénz a fentebbi ezüstben befolyandó összeg után 3. 160,500
3. Kamatok az elhelyezendő 22.575,000 forint után 4%-kal számitva « évre 451,440
VII. FEJEZET. Függő adósság:
1. Tiszti biztositékokból vett kötvények kamatai 23,656
VIII. FEJEZET. Pénztári műveletek:
1. Elhelyezett pénzek időközi kamatai 150,000
2. Az osztrák kezelőség számára beváltott dohánylevelek beváltási árának visszatéritése fejében 3.370,300
Hitel- és pénztárműveleti bevételek összege 83.836,320

4. § A 2. §-ban megállapitott rendes kiadások és a 3. §-ban megajánlott rendes jövedelmek között 4.928,906 frt, a rendkivüli s a hitel- és pénztárműveleti kiadások és a rendkivüli s a hitel- és pénztárműveleti bevételek között 39.121,124 forint, és igy összesen 44.050,030 frt különbözet mutatkozván, ezen különbözet 18.083,399 frt erejéig az 1871. évi XLV tc. által felvett kölcsönből fedezendő, a fenmaradó 25.966,631 frt hiánynak egy része külön e czélból alkotandó törvény által kijelölendő kincstári birtokok eladási árából és a pénzügyminister által az állam ingó vagyona alapján létesitendő előlegezési hitelművelettel lesz fedezendő, a hiány hátralevő részének fedezése végett pedig felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az államnak a dijak, bélyegek és illetékek hátralékaiból származó és nagyobbrészt jelzálogilag is biztositott követelései alapján a fedezendő összeg erejéig, időről-időre, kamatozó kincstári utalványokat adhasson ki, vagy e hiány fedezését más megfelelő, függő adósságot képező hitelművelettel eszközölhesse.

Az ezen hitelműveletek folytán származandó függő adósság azon arányban lesz visszafizetendő, a melyben az érintett követelések az állampénztárba befolynak.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyókká tétethessenek, az 1868. évi II. törvénycikkben, 1868. évi XI. törvénycikkben, 1868. évi XIV. törvénycikkben, 1868. évi XV. törvénycikkben, 1868. évi XVI. törvénycikkben, 1868. évi XVII. törvénycikkben, 1868. évi XVIII. törvénycikkben, 1868. évi XIX. törvénycikkben, 1868. évi XX. törvénycikkben, 1868. évi XXII. törvénycikkben, 1868. évi XXIII. törvénycikkben, 1868. évi XXIV. törvénycikkben, 1868. évi XXV. törvénycikkben, 1868. évi XXVI. törvénycikkben, 1868. évi XXXIV. törvénycikkben és 1868. évi XXXV. törvénycikkben megállapitott és az 1871. évi LVI. törvénycikk, 1871. évi LVII. törvénycikk, 1871. évi LVIII. törvénycikk, 1871. évi LIX. törvénycikk, 1871. évi LX. törvénycikk, 1871. évi LX. törvénycik., 1871. évi LXII. törvénycikk és 1871. évi LXIII. törvénycikk által a folyó 1872-ik évi deczembeer hó 31-ig érvényben tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, a révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb rendes bevételei, valamint a határőrvidéken fennálló adók az 1869. évi XVI. törvénycikk és 1869. évi XXII. törvénycikk, az 1870. évi XLIX. törvénycikk, 1870. évi L. törvénycikk, 1870. évi LI. törvénycikk, 1870. évi LVI. törvénycikk, 1870. évi LVIII. törvénycikk és 1870. évi LIX. törvénycikk és az 1871. évi LVIII. törvénycikkben, 1871. évi LXI. törvénycikbenk, és 1871. évi LXIII. törvénycikkben tett, s az év folytán a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett, az 1872. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi szakaszban megszavazott, valamint a 3-ik szakaszban előirányzott, s a 4-ik szakaszban a hiány fedezésére kijelölt egyéb bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

7. § E törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére