1872. évi XIV. törvénycikk

az északamerikai Egyesült-Államokkal 1871. november 25-én az iparvédjegyek tárgyában kötött egyezményről * 

Ő császári és apostoli királyi Felsége és az észak-amerikai Egyesült-Államok elnökének meghatalmazottjai által az 1867. évi XVI. tc. III. czikkében megszabott mód szerint az iparvédjegyek tárgyában kötött és Bécsben 1871. november 25-én aláirt szerződés, miután az országgyülés által elfogadtatott s utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya egyrészről és az észak-amerikai Egyesült-Államok másrészről az iparjegyek által óvott tulajdonjogot területeiken kölcsönösen biztositani óhajtván, evégre külön egyezmény kötését határozták el és meghatalmazottaikká nevezték ki, és pedig:

Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királya csik-szentkirályi és kraszna-horkai Andrássy Gyula grófot, titkos tanácsosát, a császári ház és a külügyek közös ministerét, a szent István-rend nagy keresztesét stb.

Az amerikai Egyesült-Államok elnöke Jay János urat, az Egyesült-Államok rendkivüli követét és meghatalmazott ministert Ő császári és apostoli királyi Felségénél, kik következő aláirandó czikkekben állapodtak meg:

I. CZIKK

A két szerződő fél bármelyikének országaiban vagy területein tilos oly iparvédjegyeknek utánzása, melyek a másik szerződő fél országaiban vagy területein bizonyos áruczikkekre származásuk és minőségük igazolása végett alkalmaztatnak és ezen tilalom áthágása a sértett félnek jogot ad az utánzás meggátlása, valamint a kártérités eszközlése végett azon kereset vagy eljárás meginditására, melyet megenged a törvényhozás azon államban, hol a hamisitás bebizonyittatott, ép ugy, mintha a panaszló ezen állam polgára lenne.

Bizonyos iparvédjegy használatára való kizárólagos jog nem illetheti az Egyesült-Államok polgárait az osztrák-magyar monarchiában, vagy az osztrák-magyar birodalom polgárait az Egyesült-Államok területein hosszabb időre, mint a milyenre azt az illető állam törvényei saját polgárai számára megállapitják.

Ha az iparvédjegy azon államban, honnan származik, köztulajdonná vált, olyanná lesz az a másik szerződő fél országaiban vagy területein is.

II. CZIKK

Ha az iparvédjegyek a két szerződő fél bármelyikének országaiban vagy területein lakó tulajdonosai jogaikat a másik szerződő fél területein biztositani óhajtják, be kell terjeszteniök ezen jegyek másolatát két példányban az ipar- és kereskedelmi kamaráknál Pesten és Bécsben, és a szabadalmi hivatalnál Washingtonban.

III. CZIKK

Jelen egyezmény hatályba lép kilenczven nappal a jóváhagyási okmányoknak kicserélése után, és ez időtől kezdve tiz évig marad hatályban. Ha tizenkét hónappal ezen határidő letelte előtt a szerződő felek egyike sem nyilvánitaná a szerződés hatályának megszüntetése iránti szándokát, ez mindkét félre nézve azon időtől kezdve, melyben egyik szerződő fél annak megszüntét kijelenti, még egy évig marad hatályban.

IV. CZIKK

Jelen egyezmény jóváhagyási okmányai tizenkét hónap alatt, vagy ha lehetséges, előbb is kicserélendők Bécsben.

Ezek hiteléül az illető meghatalmazottak jelen szerződést német és magyar, valamint angol nyelven kiállitva irták alá s pecsétjeikkel látták el.

Kelt Bécsben, az ezernyolczszáz hetvenegyedik évi november hó huszonötödik napján, az Ő császári és apostoli királyi Felsége uralkodásának huszonharmadik, és az amerikai Egyesült-Államok önállóságának kilenczvenhatodik évében.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére