1872. évi XX. törvénycikk

a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállitására s annak 1872. évi fentartására megszavazott póthitelről * 

1. § A kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállitási és első felszerelési költségeire 60,000 frt; az 1872/3. tanév október, november és deczember havi rendes költségeire pedig 41,734 frt szavaztatik meg, s ezen összegek fedezésére a vallás- és közoktatási ministernek megfelelő póthitel engedtetik a következő rovatok szerint, és pedig:

Termek bebutorozására, az ujonnan felállitandó intézet felszerelésére és a létezők bővitésére 40,000 frt
Épületek átalakitására 20,000 frt
Tanárok, hivatalnokok és szolgák fizetésére 26,088 frt
Tanárok, hivatalnokok és szolgák lakbérére 4,181 frt
Helyettesitésekre 250 frt
Napi dijnokok illetményeire 548 frt
Ösztöndijakra 2,000 frt
Jutalmazásokra és segélyezésekre 500 frt
Házbérekre 1,017 frt
Hivatali és irodai szükségletekre 150 frt
Elméleti és gyakorlati oktatás szükségleteire 4,400 frt
Házi szükségletekre 1,500 frt
Vegyesekre 300 frt
Nyugdijakra 800 frt

2. § E póthitel részletes fedezésére a következő összegek fognak szolgálni:

a) az egyetem felállitása által megszünő kolozsvári jogakadémiára az 1872. évi VII. törvénycikk 2. § szerint megszavazott 16,305 frtnak három hónapra eső részlete 4077 frt;

b) a hasonlólag megszünő kolozsvári orvos-sebészeti tanintézetre a fentebbi törvénycikk értelmében megszavazott 34,413 frtnak szintén három hónapra eső részlete 8604 frt; továbbá

c) az erdélyországi vegytan-kohászati alapnak rendeltetésénél fogva e czélra forditható jövedelme, mely 1442 forint s igy összesen 14,123 frt. A még fenmaradó 87,611 frtnyi kiadások fedezésére nézve pedig az 1872-ik évi állami jövedelmek az 1872. évi VII. törvénycikk 4., 5., 6. § értelmében jelöltetnek ki, melyeknek rendeletei ezen törvényre is kiterjednek.

3. § E törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi és pénzügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére