1872. évi XXXIII. törvénycikk

a magyar sorhadi csapatokhoz és a hadi tengerészethez 1873. évben kiállitandó ujoncz és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

1. § A hadsereg és haditengerészet törvény által szabályozott számerejének biztositása végett, a magyar korona országaira eső 39,829 főnyi ujonczjutaléknak és az ehhez kivántató 3983 főnyi póttartaléknak kiállitása az 1873. évre, az 1868. XL. törvénycikk 3., 13. és 32. §-ai értelmében megszavaztatik.

2. § Ez ujonczjutalék és póttartalék kiállitása az 1853-dik, 1852-ik és 1851-ik évben született hadkötelesek korosztályaiból eszközlendő.

3. § Ezen ujonczállitás az 1873-ik évi január 15-ik és márczius hó 15-ik napja közti időszakban foganatositandó.

4. § Jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére