1873. évi II. törvénycikk

a kiszolgált altisztek alkalmazásáról * 

1. § Azon altisztek, kik a hadseregben, a hadi tengerészetnél vagy a honvédtörzseknél és osztályoknál tizenkét évig, s e közben legalább nyolcz évig mint altisztek tettleg szolgáltak és magukviseletéről kedvező igazolványnyal vannak ellátva: ez által igényt nyernek akár közszolgálatban, akár pedig az állam által segélyezett vasuti, gőzhajózási és egyéb vállalatoknál leendő alkalmaztatásukra. (1868-ik évi XL. törvénycikk 38. §)

A tiszteletbeli altiszti minőségben töltött szolgálatidő a nyolcz évi altiszti időtartamba beszámittatik.

2. § Egyenlő igénynyel birnak és pedig tekintet nélkül a szolgálati idő tartamára, mindazon altisztek is, kik ellenség előtt, vagy közbiztonsági szolgálatban oly módon sérültek meg, hogy habár ezáltal további katonai szolgálatra képtelenekké váltak is, polgári hivataloknál még alkalmazhatók.

3. § Ebbeli igényük kielégitése tekintetéből az 1. és 2. §-ban megjelölt altisztek részére:

1. bizonyos szolgálati állomások kizárólag fentartatnak;

2. más állomások betöltésénél pedig, egyéb kérelmezők felett, elsőbbségi jog biztosittatik.

4. § Azon, akár állandó, akár ideiglenes állomások, melyek kiszolgált altisztek számára tartatnak fenn, a következők:

a) minden hivatalszolgai és alsóbbrendü felvigyázói állomás a közös és a magyar királyi ministeriumoknál, a horvát-szlavon országos kormánynál és a fiumei királyi kormányzóságnál, valamint a magyar államban létező törvényszékeknél, birósági s egyéb hivataloknál, fegy- és más olyan intézeteknél, melyek egészben vagy részben államköltségen tartatnak fenn;

b) ugyanezen állomások a köztörvényhatóságoknál felerészben;

c) minden, a hivatal- és irodaszolgai, s az alsóbbrendü felvigyázói és kezelési szolgálat körébe tartozó állomások, az állam által javadalmazott vagy biztositott azon vasuti, gőzhajózási és egyéb vállalatoknál, melyek jövőre engedélyeztetni fognak, vagy a melyek már engedélyeztettek és alapszabályaiknál, engedélyokmányaiknál fogva vagy egyébképen kötelezve vannak, a szolgálati állomások betöltésénél kiszolgált altiszteket figyelembe venni.

5. § A 4. § a) b) és c) pontjaiban elősorolt hatóságok, törvényszékek, birósági és egyéb hivatalok, intézetek és vállalatok, azon irodai és kezelési alsóbbrendü hivatalnoki állomásainak betöltésénél, melyekre már fizetésben levő kebelbeli hivatalnokok vagy nyugdijasak nem találtatnak: az ezen szolgálatra teljes képességüket igazolt igénynyel biró altiszteknek más pályázók felett elsőbbség adatik.

Ugyanazok a rendőrségi és pénzügyőrségi állomások betöltésénél is hasonló előnyben részesülnek.

6. § A jogos igénynyel biró altisztek számára a fentebbiek értelmében kijelölt szolgai és hivatalnoki állomásokról külön kimutatás készitendő, az nyilvántartandó és időnként a honvédelmi minister által a hivatalos lapban kihirdetendő.

7. § Azon altisztek számára, kik valamely fentartott szolgai vagy hivatalnoki állomás elnyerésére a jelen törvény értelmében igényt szereztek: erről a közös hadügy-, illetőleg a honvédelmi ministerium igazolványt állit ki, melyben az illetők képességei részletesen előadandók.

A kiállitott igazolványok nyilvántartása végett a hadügy- és honvédelmi ministeriumokban jegyzékek vezettetnek.

8. § A törvényes igénynyel biró altiszteknek a számukra kijelölt állomások s hivatalok elnyerése végett folyamodványaikat az illető hatóságnál, intézetnél vagy vállalatnál kell beadniok és pedig oly jogositottaknak, a kik a katonai kötelékből már kiléptek, közvetlenül; - - azoknak pedig, kik még tettleges szolgálatban állanak, a megszabott szolgálati uton.

9. § Az igényre jogosult altiszt kérvénye vagy

a) bizonyos, már megüresedett, - vagy

b) valamely még megüresedendő állomásra vonatkozhatik.

Ez utóbbi esetben az illető folyamodó előjegyeztetik.

10. § Ha valamely fentartott szolgálati állomás vagy oly hivatalnoki hely töltendő be, melynek elnyerésére altiszteknek elsőbbségük van: akkor azon hatóság, intézet vagy vállalat, melyet a kinevezés joga illet, tartozik a pályázatot kellő határidő kitüzése mellett a hivatalos lapban kihirdetni, s arról azonkivül a honvédelmi ministert értesiteni.

E kihirdetés és értesités azon esetben egészen elmaradhat, ha már igényre jogositott kérelmezők vannak előjegyezve, és a megüresedett hely ily egyénnel töltetik be.

11. § A hivatalszolgai és oly hivatalnoki - illetőleg felvigyázói - fentartott állomások betöltésénél, melyekre az illető altisztek elsőbbséggel birnak, a betöltésre jogosult hatóságok, hivatalok, intézetek és vállalatok kötelesek a még jövőre megüresedendő ily szolgálati állomások elnyeréseért hozzájok beérkezett folyamodványokról jegyzékeket vinni és minden folyamodónak benyujtott kérvényéről elismervényt adni, melyre a kért állomásra már előbb előjegyzettek száma is feljegyeztetik.

12. § Minden alkalmazást kérő köteles - az igényét tanusitó igazolvány (7. §) előmutatásán kivül - testi alkalmatos voltát és a kért állomáshoz megkivántató képességét, - valamint azt is kimutatni, hogy a magyar állam területén honpolgári joggal bir.

13. § A fentartott szolgálati állomásokra (4. §) csak törvényes igénynyel biró altisztek (1. és 2. §) alkalmazhatók, - kivévén, ha ilyen törvényes igénynyel biró és az illető állomásra alkalmas folyamodó nem jelentkeznék.

Az egyenlő törvényes igénynyel birók közül a szabad választás fenhagyatik.

14. § A törvényes igénynyel birók a fentartott szolgálati állomásoknak rendszerint csak legalsó fokozataiban alkalmaztatnak.

15. § Minden törvényes igénynyel biró panaszt tehet, mihelyt valamely ezen törvény értelmében fentartott állomás, melyre nézve a törvényes igénynyel biró altisztek elsőbbségi joggal birnak, jelen törvény határozatainak ellenére töltetett be.

16. § Ha valamely fentartott szolgálati állomásra oly egyén alkalmaztatik, a ki arra törvényes igénynyel nem bir, a nélkül, hogy a 13. §-ban meghatározott kivétel esete forogna fenn, - vagy ha az 5. §-ban emlitett hivatali és felvigyázói állomások valamelyike a törvényes igénynyel biró altisztek számára törvényileg biztositott elsőbbségi jog figyelembe nem vételével töltetik be: azon ministerium, a mely alá az állomást betöltő hatóság, intézet vagy vállalat tartozik, - az ily kinevezést megsemmisiti, s az alkalmazottnak elbocsátását rendeli el, kivévén azon esetet, ha a törvényellenes alkalmazás napjától számitva azon időig, a mikor az illető ministerium annak bármi uton tudomására jutott, már egy év letelt volna.

A kinevezésük megsemmisitésével ekként elbocsátott egyéneknek az elbocsátás napjától számitva egy évi fizetése az által, ki a kinevezést illetéktelenül s a törvény mellőzésével eszközölte, kárpótlásul megtéritendő.

A 4. § c) pontjában emlitett vállalatok a jelen törvény rendelete ellenére eszközlött minden egyes kinevezésért még akkor is, ha ez az elévülés miatt már meg nem semmisithető, száztól ötszáz o. é. forintig terjedhető pénzbirsággal büntettetnek.

Ezen birság az illető ministerium által esetenkint kijelölendő község szegényei javára fordittatik.

17. § A fentartott szolgálati állomások elnyerésére való igény vagy a hivatali és felvigyázói helyek betöltésénél biztositott előny a következő esetekben szünik meg, vagy enyészik el:

a) ha arról az illető önként lemond;

b) oly elitéltetés folytán, melylyel a törvény erejénél fogva állami és közhivatalok viselhetésének elvesztése jár;

c) az életkor 45-ik évének betöltésével oly szolgálati állomásokra nézve, melyek az állampénztárból dijaztatnak;

d) az életkor 37-ik évének betöltésével minden egyéb, nem az állam által fizetett szolgálati állomásokra nézve.

Mihelyt az igény megszünt, e körülmény a nyilvántartási lajstromban (7. §) följegyzendő, s a kiállitott igazolvány az illetőtől visszaveendő.

Ha az igény csak részben szünt meg (d) pont), e körülmény, ugy az igazolványban, valamint a nyilvántartási lajstromban is megjegyzendő.

18. § A törvényes igénynyel biróknak igazolványaik, és alkalmaztatásukra vonatkozó folyamodványaik mellékleteikkel együtt bélyegmentesek.

19. § Közforgalomra szánt vasuti és gőzhajózási vállalatok engedélyezésénél, ha állami javadalmazásban vagy biztositékban nem részesülnek is, - az engedélyokmányban határozottan megjegyzendő, hogy azok a jelen törvénynek alá vannak vetve.

20. § Azon altisztek, kik az e részben gyakorlatban volt eddigi szabályok értelmében polgári alkalmazásra már előjegyezvék: jogosultságukat megtartják, s illetékes hatóságuk részéről a 7. §-ban kijelölt bizonyitványnyal ellátandók.

21. § Az ezen törvény alapján alkalmazást nyert kiszolgált altisztek jogai és kötelezettségei, szemben az őket kinevezett hatóság, hivatal vagy vállalattal ugyanazok, melyek azoknál más hasonló minőségben alkalmazott szolgák vagy hivatalnokokra nézve fennállanak, s az ily kiszolgált altisztek alkalmazásuk után ugyanazon fegyelmi eljárás alá esnek, és ugyanoly módon és feltételek mellett elbocsáthatók.

22. § Ezen törvény a kihirdetés után azonnal hatályba lép s a magyar állam egész területére kiterjed; végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére