1873. évi XII. törvénycikk

a megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási árva és gyámhatósági kiadásainak ideiglenes fedezéséről * 

1. § A megyék, a Jász-Kun, Hajdu, szepesi XVI városi kerületek, Kővárvidéke, a székely székek, Fogaras és Naszód vidéke közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásaira, valamint a királyföldi hatóságoknak „adjutum salariale” czimen járó államsegélyre az 1873. és 1874. években a jelen törvény 4. §-ában megállapitott összegek az állampénztárból fognak kiszolgáltatni. Ezen években az emlitett törvényhatóságoknak ezen czélokra házi adónak kivetése meg nem engedtetik.

2. § A belügyminister felhatalmaztatik, hogy az 1. §-ban emlitett törvényhatóságoknak 1872. évi közigazgatási szükségleteire az 1872. évi V. törvénycikk alapján az azon évi költségvetési törvényben megszavazott 4.510,684 frt-nyi hitelnek 114,784 frt 24 krt tevő maradványát, az egyes törvényhatóságok 1872-ik évi háztartásában a helybenhagyott költségvetések alapján fölmerült hiányok kiegyenlitésére fordithassa.

Ezen összeg az 1872:VII. törvénycikk 2-ik §-a A) alatti „Rendes kiadások” XV. fejezetének 2-ik czime alatt fog számadásba vétetni.

3. § Az 1. §-ban elősorolt törvényhatóságok közigazgatási, árva- és gyámhatósági költségei fedezésére az 1873. és 1874. évekre évenkint a következő összegek állapittatnak meg:

a magyarországi megyék, a Jász-Kun, Hajdu, szepesi XVI városi kerületek és Kővárvidéke részére ................................................................................................................ 4. 154,872 frt.

az erdélyi törvényhatóságok részére ................................................................... 496,084 frt.

a királyföldi hatóságoknak nyujtandó államsegély fejében ................................. 150,000 frt.

összesen .......................................................................................................... 4. 800,956 frt.

4. § Ezen 4. 800,956 forintból az 1. §-ban elősorolt törvényhatóságoknak kiszolgáltatandó azon összeg, melyet a törvényhatóság az államkincstárból 1870-ik évben közigazgatás czimén nyert, ha annak szükségét igazolja.

A mennyiben azonban a törvényhatóságok közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai a belügyminister által jóváhagyott költségvetések szerint az ekként tényleg kiszolgáltatandó összegek által nem fedeztethetnének:

a belügyminister felhatalmaztatik, hogy azokat a fentebbi 4.800,956 forint erejéig fedezhesse.

Az egyes törvényhatóság részére megállapitott évi illetmény havi részletekben előzetesen szolgáltatik ki.

5. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyi és belügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére