1874. évi XV. törvénycikk

az 1871:XXXI. törvénycikk 24. §-ának módositásáról * 

1. § Az 1871. évi XXXI. törvénycikk 24. §-ának azon rendelkezése, mely szerint a telekkönyvi hatósággal felruházott járásbiróságoknál a telekkönyvi ügyek a járásbiró elnöklete alatt két aljárásbiróból összeállitandó tanácsülésben intézendők el, oda módosittatik, hogy a járásbiróságok ezentúl telekkönyvi ügyekben is mint egyes-biróságok járnak el.

Az ezen ügyek elintézésénél felmerülő tárgyalásoknál azonban továbbá is az 1868. évi LIV. törvénycikk 145-151. §-aiban körülirt jegyzőkönyvi tárgyalás szabályait tartoznak követni.

2. § Az igazságügyminister felhatalmaztatik, hogy azon aljárásbirákat, kik ezen intézkedés folytán a telekkönyvi hatósággal felruházott járásbiróságoknál feleslegesekké válnak, más királyi biróságokhoz helyezhesse át.

3. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére