1874. évi XXII. törvénycikk

a hamis vagy vétkes gondatlanságból származott bukás esetében követendő eljárásról * 

1. § A fölött, hogy forog-e fenn hamis vagy vétkes gondatlanságból származó bukás, ezentul a büntető biróság határoz; e végből a csőd megnyitását elrendelő itélet a kihirdetéssel egyidejüleg közlendő az azon törvényszék mellé rendelt kir. ügyészséggel, mely a csőd megnyitását elrendelte.

A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék az általa hozott csődmegnyitási itéletet a pesti kir. törvényszékkel és az e mellett létező királyi ügyészséggel külön-külön átirattal közli.

Ily esetekben a vizsgálatot csak törvényszéki biró teljesitheti.

2. § A kir. ügyészségnek jogában áll az iratokat, kereskedelmi könyveket és okiratokat a csődbiróságnál vagy perügyelőnél bármikor megtekinteni és azokból kivonatokat vagy másolatokat venni.

Ugyanezen jog illeti a vizsgáló birót is, ki ezenfelül jogositva van a vizsgálat czéljaira szükséges iratokat, könyveket vagy okiratokat lefoglalni, és a mennyiben a törvényszéknél léteznének, azoknak a vizsgálati iratokhoz leendő csatolása iránt a törvényszékhez előterjesztést tenni.

3. § Ha a bukott vagyoni állapotát az 1840:XII. törvénycikk 11. §-ban meghatározott módon a csődbiróságnál felfedezni elmulasztotta, és ezen mulasztását alapos okokkal nem igazolja, a bukottat ezen körülményre nézve - szükség esetén elővezetési parancs mellett - a vizsgáló biró hallgatja ki.

4. § Az eljárásnál a fennálló bűnvádi szabályok és gyakorlat követendő.

5. § A vizsgálat a csődeljárás folyamát nem akadályozza; ha azonban a vagyonbukott álkövetelés elismerése miatt áll vizsgálat alatt, a követelések valódisága fölötti itélet-hozatal azon követelésekre nézve, melyek a vizsgálat tárgyát tevő követelésekkel ugyanazon tömegjavakból lennének megitéltetésök esetében kifizetendők, mindaddig felfüggesztendő, mig a bűnvádi eljárás megszüntetési határozat vagy itélet által jogérvényesen be nem fejeztetett.

6. § A büntetést a büntető biróság az 1840:XXII. törvénycikk 130. és 131. §-ai, illetőleg az 1844:VII. törvénycikk 5. §-a által megváltoztatott 128. § értelmében állapitja meg.

7. § A büntető biróság végérvényes határozata vagy itélete az ebben megállapitott tények tekintetében a csődbiróságra nézve irányadó.

8. § Az 1840:XXII. tc. 130. §-nak a), b), c), d) pontjai, valamint az 1844:VII. törvénycikk 5. §-a, a mennyiben ez utóbbinak egyes intézkedései a jelen fejezetben világosan fenn nem tartattak, hatályon kivül tétetnek.

9. § A jelen törvény hatályba lépte előtt megnyilt csődeseteknél, a mennyiben vagyonbukott ellen bukása miatt vizsgálat nincs folyamatban, az eddigi törvények alkalmazandók.

10. § Jelen törvény az országnak csak azon területén érvényes, melyen az 1840:XXII. törvénycikk hatályban van.

11. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére