1874. évi XXIV. törvénycikk

a birói gyakorlati vizsgálatról * 

1. § A gyakorlati birói vizsgálat a királyi itélő-táblák bármelyike előtt teendő le.

2. § A vizsgáló-bizottság az elnökön kivül két kir. itélő-táblai biróból áll.

A bizottság tagjait az illető királyi itélő-tábla elnöke jelöli ki.

3. § Gyakorlati birói vizsgálatra bocsátandó minden magyar honpolgár, a ki az 1869. évi IV. tc. 7. § 2. a) pontjában foglalt feltételeken kivül kimutatja, hogy tanulmányai befejezése és a szabályszerü államvizsgálat, vagy az első szigorlat letétele után 3 évig joggyakorlaton volt.

4. § A három évi joggyakorlatból legalább két év biróságnál, egy év pedig biróságnál, kir. ügyésznél vagy ügyvédnél töltendő.

A joggyakorlatba csak azon idő számittatik be, a mely kizárólag abban töltetett, kivéve a betegség, katonai szolgálat és szünidő idejét, a mely azonban összevéve évenkint két hónapot meg nem haladhat. Az ezt meghaladó idő be nem számitható.

5. § A 3. és 4. §-okban foglalt kellékek alól felmentésnek nincs helye.

6. § A gyakorlati birói vizsgálat tárgyai:

a magyar közjog, a polgári-, büntető-, bánya-, váltó-, kereskedelmi-, anyagi- és alaki jog, a közigazgatási és pénzügyi törvények és szabályrendeletek.

7. § A vizsgálat irásbeli és szóbeli.

Az irásbeli vizsgálatnál a jelöltnek egy polgári és egy büntető perben a kivonat szerkesztése és itélet feltevése hagyandó meg.

A szóbeli vizsgálat nyilvános és mindegyik jelöltre nézve legalább egy óráig tart.

Mind a szóbeli, mind az irásbeli vizsgálat az állam hivatalos nyelvén teendő le, Fiume területére nézve fenntartatván az eddigi gyakorlat.

8. § A vizsgálat befejezte után a jelölt képesitése felett a bizottság szótöbbséggel határoz.

Képesitettnek csak azon jelölt itélendő, ki ugy az irás-, mint a szóbeli vizsgálat által egyaránt igazolta, hogy a birói tiszt önálló gyakorlatára szükséges jogi ismeretekkel, kellő itélő tehetség és avatottsággal bir.

9. § Ha a bizottság a jelöltet visszautasitotta, a jelölt a vizsgát ismételheti; igazolnia kell azonban, hogy hat hónapig valamely biróságnál ujabb joggyakorlaton volt, és hogy ott ezen idő alatt kellő szorgalmat fejtett ki.

Másodszori visszautasitás esetében az ismétlés többé meg nem engedtetik.

10. § A képesitettnek itélt jelölt részére a kir. itélő-tábla oklevelet állit ki, mely csak arra terjed ki, hogy a jelölt képesitettnek találtatott.

11. § A vizsgálatról minden jelöltre nézve külön jegyzőkönyv vezettetik, mely azonban csak a bizottság határozatát tartalmazza, és a bizottság tagjai által aláiratik.

12. § A birói oklevél 1 frtos bélyeggel látandó el;

a birói gyakorlati vizsgálat letételéért és az oklevél kiállitásáért dij nem jár.

13. § Bármelyik királyi itélő-tábla által kiállitott birói oklevél hatálya az egész országra kiterjed.

14. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére