1874. évi XXVI. törvénycikk

a törvényhatóságoknak adandó inségi kölcsönre szükséges 500,000 forintnyi póthitelről * 

1. § Az 1873. évi XXXV. törvénycikkben inségi czélokra megszavazott összegen felül a belügyminister rendelkezésére további 500,000 frt szavaztatik meg, melyből a törvényhatóságoknak a bizottságok jótállása mellett kölcsönök adhatók oly czélból, hogy ezek által a munkaképtelenek segélyezésére hivatott községek ebbeli kötelezettségük teljesitésére képesittessenek, vagy testületek s egyesek ez irányban segélyeztessenek.

2. § Ezen összeg az 1873. évi XXXV. törvénycikk 2. §-ában B) alatt előforduló rendkivüli kiadások II. fejezetének 5-ik czime alatt lesz az ott megszavazott egy millió frttal együtt elszámolandó. Ennek fedezete hasonlókép az államvagyon egy részének értékesitéséből eszközlendő s ez a 3. §-ban B) alatt előforduló rendkivüli bevételek során a II. fejezet 10-ik czime alatt veendő számadásba.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyi és belügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére