1875. évi XVII. törvénycikk

az 1874. évi XIV. tc. alapján felvett államkölcsönről * 

Az 1874. évi XIV. törvénycikk által engedélyezett kölcsön a pénzügyminister által Rothschild N. M. és fiai londoni bankházzal, a bécsi cs. kir. szab. hitelintézettel, Rothschild S. M., Wodianer Mór és Sina S. G. bécsi bankárokkal, a pesti magyar ált. hitelbankkal, a berlini Disconto-társulat igazgatóságával, Bleichröder S. berlini, Rothschild M. A. és fiai M. /m. frankfurti bankházakkal, a darmstadti kereskedelmi és iparbankkal, végre ifj. Oppenheim Sal. és társai kölni bankházzal megköttetvén, az idézett törvénycikk értelmében ezennel beczikkelyeztetik.

1. § Ezen kölcsönre névértékben 76 2/4 millió o. é. ezüst forint, = 7 2/4 Ł sterling = 153 millió német birodalmi értékű mark erejéig nyilvános aláirás utján már elhelyezett kincstári utalványok bocsáttattak ki, melyek az 1873. évi XXXIII. törvénycikk folytán hasonló összegben kibocsátott kincstári utalványokkal együtt kiegészitő részét képezik azon államkölcsönnek, - melynek névértékben 153.000,000 o. é. ezüst frt, = 15.000,000 sterling, = 306.000,000 német birodalmi értékű mark erejéig az államjószágok alapján leendő megkötése az idézett törvénycikk által elhatároztatott.

2. § Ezen kincstári utalványok egyenkint 1.500,000 sterling font, = 306.000,000 német birodalmi értékű mark, = 15.300,000 osztr. ért. ezüst forintről szóló öt sorozatban bocsáttattak ki, beváltásukig évenkint 6%-kal kamatoznak s 1879. évi augusztus 1-én névértékük kifizetésével beváltandók, jogában állván a kormánynak azoknak összes mennyiségét vagy sorshuzás utján kijelölendő egy vagy több sorozatát ezen határidő előtt is, hat havi előzetes felmondás után a névérték kifizetése mellett beváltani.

3. § Az e kölcsönre az aláirók által fizetendő összegnek fele 3.750,000 névl. ért. sterling font erejéig Londonban sterling fontokban, másik fele hasonló összeg erejéig német birodalmi, illetőleg tallér értékben 100 sterling fontot 2040 német birod. markkal vagy 680 tallérral számitva fizettetik be; a befizetések határnapjaiul Londonban az aláirás, illetőleg annak elfogadása, továbbá 1874 november 17-ik, deczember 17-ik és 1875. évi január 19-ik napjai, a többi befizetési helyeken 1874. évi október 16-ik, november 20-ik, deczember 22-ik és az 1875. évi január 26-ik napjai tűzettek ki.

A kincstári utalványok 1874. évi augusztus 1-ső napjáról állittatván ki, az aláiró a kincstári utalványok névértéke után 1874. évi augusztus 1-től az illető részletfizetési határidőkig számitandó 6% folyó kamatokat is, és szintén sterling, illetőleg német birod. vagyis tallérértékben megfizetni tartozik, de az egyes részleteket 4% leszámitolási kamat leszámitásával előre is lefizetheti.

4. § A kamatok fizetése s a tőke visszafizetése az egyezményileg kijelölt helyeken Budapesten és Bécsben osztr. értékű ezüstben egy sterling fontot 10 2/10 forinttal számitva, Londonban sterling fontokban, Berlinben és M. /m. Frankfurtban német birod. értékben egy sterling fontot 20 1/10 markkal számitva, teljesitendő.

5. § A kibocsátási árfolyam akképen állapíttatott meg, hogy az, ha a befizetésre kitűzött határnapok elsején a későbbi részletek előre lefizettetnek, a kincstári utalványoknak a 3-ik §-ban emlitett folyó kamatait hozzá nem számitva, legalább 90% legyen; s miután a kölcsönt kibocsátó társulat ezen kölcsön számlájára annak végleges megkötése előtt kötelezett előlegei fejében 3,176.000 sterling fontnyi névleges értékű utalványokat 83 1/2% szabott árfolyammal átvett, a fenmaradó 4,324.000 névértékű sterling fontnyi utalványokért az aláirás folytán befolyó összegek, 2% költségmegtérités és 2% bizományi dij levonása után, s annak, a mivel az aláirási hirdetményekben kitett kibocsátási árak a fentebbiek szerint megállapitottnál alacsonyabb összeget eredményeznek, a kincstár javára leendő hozzáadásával a kincstári utalványok megfelelő összegének átadása mellett az állampénztárba fognak beszolgáltatni.

6. § A kincstári utalványok az államkincstár költségén angol bélyeggel látandók el - és azok s az azokon levő kamatszelvények, valamint az e kölcsön iránt kötött szerződések e törvény által minden fennálló bélyegtől, illetéktől és jövedelmi adótól mentesittetnek és a teljes bélyeg-, illeték- és adómentesség azok részére jövőre is biztosittatik.

7. § A követelési jog a tőkére nézve, melyről minden egyes kincstári utalvány szól, a lejárat napjától számitandó 30 év alatt, a kamatra nézve pedig a lejárat után 4 év alatt évül el.

8. § Az állam általános jótállásán felül az ezen kölcsönből vállalt kötelezettségek pontos teljesitésére nézve részesittetik ezen kölcsön azon biztositékban is, melyet az 1873:XXXIII. törvénycikk a 15 millió sterling fontnyi összegig terjedhető kölcsönök biztositására az államjószágokban kijelölt s az államjószágok netaláni előadásából befolyó összegek ezen kölcsönök törlesztésére egyaránt forditandók.

9. § A pénzügyminister által az e kölcsönt kötő társulattól 1874. évi ápril, május és junius hónapokban átvett és részint az 1873:XXXIII. törvénycikk alapján kötött, részint az e törvényben beczikkelyezett kölcsönök számlájára átszámitott előlegeknek felvétele ezennel jóváhagyatik.

10. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére