1875. évi XXXIII. törvénycikk

az 1875. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1875. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kétszázhét millió egyszáz kilenczvenötezer tizenkét o. é. forintban;

rendkivüli kiadásai:

Huszonhat millió hatszáz kilenczezer hatvanhárom o. é. forintban;

hitel- és pénztárműveleti kiadásai:

Öt millió hetvenkétezer egyszáz harminczkét o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 74,295
III. FEJEZET. Orzsággyülés:
1. A főrendiház szükségleteire 34,358
2. A képviselőház szükségleteire 806,000
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 27,815
4. A magyar delegatió szükségleteire 31,000
5. Az államadósságot ellenőrző bizottság szükségleteire 6,000
IV. FEJEZET. Az 1875. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
27.421,944
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
234,537
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Ministerelnökség 758
2. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium 9,782
3. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 7,012
4. Belügyministerium 648,665
5. Pénzügyministerium 1.204,539
6. Közmunka- és közlekedési ministerium 118,544
7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 159,091
8. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 53,280
9. Igazságügyi ministerium 505,000
10. Honvédelmi ministerium 45,000
VII. FEJEZET. Államadósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék:
Folyó pénzértékben 17.402,187
Érczpénzben 11.776,000
Ennek beszerzési költségei 367,300
Évi törlesztési járulék:
Folyó pénzértékben 1.000,000
Ezüstpénzben 150,000
Ennek beszerzési költségei 7,500
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 12.468,590
Törlesztés 3.883,215
Tőkebeli kiegyenlitések 20,000
A földtehermentesitési járulék beszedési s kezelési költsége 100,000
Járulék a pénzügyminister hitelműveleti osztályának igazgatási költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministerium számvevőség és a központi állampénztár költségéhez 12,250
Járulék a fölterhementesitési alapigazgatóság költségének fedezésére 46,000
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségeinek fedezésére 9,414
Kötelezvény-ürlapok és szelvényivek előállitási költségei 1,000
Az államkincstártól nyert előlegek kamatai fejében 2.892,125
3. Az 1867:XIII. tc. alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 4.100,580
Ennek beszerzési költsége 205,029
Törlesztés:
Ezüstben 549,600
Ennek beszerzési költsége 27,480
Kezelési költségek:
Bankjutalék 23,651
Sorsolási költségek 1,000
Postaköltségek 2,500
Egyéb kezelési költségek 500
4. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri vasuti záloglevélkölcsön:
Kamatozás és törlesztés ezüstben 384,236
Ezüstbeszerzési költség 19,211
Kezelési költségek 2,160
5. Az 1871:XLV. tc. alapján felvett 30 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 1.437,200
Ennek beszerzési költsége 71,860
Törlesztés:
Ezüstben 461,000
Ennek beszerzési költsége 23,050
Kezelési költségek:
Bankjutalék a szelvény és kötvény beváltásáért 5,025
Sorsolási költség 100
Postaköltség 400
Egyéb kezelési költség 250
6. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 2.679,700
Ennek beszerzési költsége 133,985
Törlesztés:
Ezüstben 812,000
Ennek beszerzési költsége 40,600
Kezelési költségek:
Bankjutalék 4,714
Postaköltség 1,600
Sorsolási költség 300
Egyéb kezelési költségek 250
7. Az 1873:XXXIII. törvénycikk alapján felvett 76 1/2 millió ezüst frtnyi kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 4590,000
Ennek beszerzési költsége 229,500
Kezelési költségek:
Bankjutalék 12,393
Postaköltség 1,600
Egyéb kezelési költségek 250
8. Az 1874:XIV. tc. alapján felvett 76 1/2 millió ezüst frtnyi kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 4.590,000
Ennek beszerzési költségei 229,500
Kezelési költség:
Bankjutalék 12,393
Postaköltség 1,600
Egyéb kezelési költségek 250
9. Függő adósság:
Közös függő államadósság kezelési költsége 144,600
Kincstári utalványok kamatai 213,000
Bankjutalék 50,000
VIII. FEJEZET. Horvát-Szlavonország beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormáynzatának az 1873:XXXIV. törvénycikk 3. § értelmében 2.980,346
2. A zágrábi főhadparancsnokság rendelkezésére a polgárositandó horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükséglete fejében
2.078,600
IX. FEJEZET. Fiume:
1. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 28,772
2. Törvénykezési provisorium:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 56,208
X. FEJEZET. Állami számvevőszék részére átalánykép 142,000
XI. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 75,180
Dologi kiadások 44,000
2. Rendelkezési alap 200,000
XII. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 43,394
Dologi kiadások 8,400
XIII. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
1. Minister és személyzetének költsége:
Személyi járandóságok 27,340
Dologi kiadások 7,500
2. Az országos törvénytárnak horvát nyevlen kiadására 2,500
XIV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 334,779
2. Országos levéltár 16,000
3. Megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4.950,000
4. A főispánok, főkapitányok, főkirálybirák, budapesti főpolgármester, valamint a szász ispán és személyzetének fizetései
251,885
5. Általános közigazgatási költségek:
Betegápolási költségek 530,000
Himlőoltási költségek 50,050
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000
Szülházi kiadások 20,000
Törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai 55,000
Tébolydai kiadások 310,915
Közbiztonsági kiadsáok 150,000
Erdélyi csendőrség 386,000
Toloncz-kiadások 18,000
Életmentési dijak 1,700
A magyar nemzeti szinház segélyezésére 44,000
A nemzeti szinház alapjaiból a nemzeti szinház szükségletére 27,300
Hivatalos lap költségeire 15,800
Budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 450,000
Előre nem látható költségekre 10,000
XV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 689,423
Dologi kiadások 206,108
2. Központi állampénztár:
Személyi járandóságok 54,226
Dologi kiadsáok 7,340
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 1.253,645
4. Állampénztár Zágrábban:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 12,800
5. Pénzügyi felügyelőségek Horvát-Szlavonországban:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 79,018
6. Ideiglenes telekzet Horvát-Szlavonorzságban 11,000
7. Adóhivatalok:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 1.541,582
8. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 2.250,796
9. Jogügyi igazgatóság:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 34,711
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban:
Pénzügyi feltörvényszék
Első folyamodásu pénzügyi törvényszék 7,575
Horvát-Szlavon határőrvidéki pénzügyi törvényszék
11. Állandó kataster:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 642,000
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 100,000
Bányász-iskola Szélaknán és Felsőbányán 20,042
13. Egyenes adók kivetési és beszedési költségei 524,000
14. Fogyasztási adók beszedési költsége 230,000
15. Határvám kezelési költségei 325,804
Illeték kezelési költségei:
16. Bélyeg:
Szemléyi járandóságok
Dologi kiadások 153,696
17. Jogilletékek és díjak:
Illeték-kiszabási hivatalok:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 213,995
18. Fémjelzés:
Üzemi kiadások
Kezelési kiadások 7,912
19. Ut- és hidvám 500
Jövedékek műveleti és kezelési költségei:
20. Dohányjövedék:
Vétel, gyártás, eladás az osztrák kezelőség számára beváltandó dohánylevelek beváltási árának 4. 084,780 frttal történt levonása után
11.835,215
21. Lottojövedék 2.211,821
22. Sójövedék:
Kezelési kiadások
Szállitási költségek 2.802,815
Sóelőállitási költségek megtéritése
Államvagyon:
23. Államjószágigagzatóságok és ügyészségek 290,038
24. Államjószágok:
Kezelési és üzemi kiadások
Befektetések 1.770,342
25. Államerdők 4.904,749
26. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok
Fémbányák
Fémbeváltó hivatalok
Pénzverde 11.590,496
Vasművek
Kőszénbányák
Sótermelés
Opálbánya
27. Államnyomda 506,000
28. Államépületek 17,662
29. Különféle kiadások 99,111
XVI. FEJEZET. Közmunka- és közelekedési ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 280,317
2. Vasuti és hajózási felügyelőség:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 80,000
Vasutépitészeti főfelügyelőség:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 71,000
3. Államépitészeti hivatalok:
Felügyelőségek és épitészeti hivatalok:
Magyarország és Horvátország 309,995
Tiszaszabályozási központi bizottmány 15,390
4. Kőutak fentartása és épitése:
Kezelés:
Magyarországban
Horvát-Szlavonországban 98,297
Fentartás:
Magyarországban
Horvát-Szlavonországban 3.000,000
Épités:
Magyarországban:
Uj utak épitésére:
Megyei műutakon előforduló hidak és egyéb műtárgyakra 150,000
Elemi károk helyreállitására 50,000
Horvát-Szlavonországban:
Uj utak épitésére:
A varasd-zágráb-károlyvárosi államuton 10,000
A Dráva folyón, a varasdi Dráva-hidon felül szükséges szabályozási művekre 10,000
Az eszék-vukovári államuton 15,000
5. Vizi utak fentartása és épitése:
Kezelés:
Magyarországban
Horvát-Szlavonországban 36,069
Fentartás:
Magyarországban
Horvát-Szlavonországban 204,353
Uj épitkezések:
Magyarországban:
A Dunánál 130,000
A Tiszánál 150,000
A Kőrös-Berettyónál 77,000
A Temes folyó hajózhatóvá tételére 100,000
Az államkezelés alatt nem álló folyamszabályozások előmunkálataira és sürgős munkákra segélyképen
30,000
Öntözés szempontjából teendő műszaki tanulmányok előnmozditására 5,000
A drávaszabályozási munkákra 20,000
Horvát-Szlavonországban:
A Dunánál 13,432
A Szávánál 32,000
6. Műszaki egyének kiképezésére s utazási ösztöndijakra 3,000
7. Vasuti gyakornokok számára a kereskedelmi akadémián nyitandó tanfolyamra, taneszközök beszerzésére s a tanfolyam felszerelésére
5,000
8. A m. k. államvasutak üzleti kiadásai 5.336,150
9. A m. k. államvasutak gépgyárának üzleti kiadsáai 540,000
XVII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 123,112
Dologi kiadások 27,270
2. Ipar-, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 30,000
3. A gazdaság különböző ágainak emelése:
Gazdasági egyletek czéljaira, kiállitásokra, versenyekre s kisérletekre, szarvasmarha-, juh- és sertéstenyészet emelésére
Mezőgazdasági szakoktatásra
Gazdasági szakirodalom emelésére
Kereskedelmi növvények termelésének emelésére, nevezetesen az iglói lentermelő és lenkészitő állomás fentartására, általános termelési czélokra
Borászat emelésére 50,000
Fatenyésztés és kertészet emelésére
Selymészet emelésére
Méhászet emelésére
Haltenyésztés emelésére és az iglói haltenyészde fentartására
Földmivelés érdekében teendő hivatalos utazásokra
Közgazdászati előre nem látott kiadásokra
Gazdasági czélu ösztöndijakra, a Csáky Petronella-alap kamataiból
A volt magyar határőrvidéki földmivelők segélyezésére, a Gaup Károly alapitvány kamataiból
4. Gazdasági tanintézetek:
Magyarországi országos gazdasági tanintézet 60,000
Keszthelyi országos gazdasági tanintézet 34,000
Debreczeni felsőbb gazdasági tanintézet 18,000
Debreczeni földmives-iskola és gazdasági tanintézet 5,634
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 42,000
Kassai gazdasági tanintézet 16,000
Hrádeki földmives-iskola 7,200
Diószegi vinczellérképezde 7,800
Tarczali vinczellérképezde 10,000
5. Állami lótenyész-intéeztek:
Lótenyész-intéezti központi igazgatás 27,124
Ménesbirtok-gazdaságok 842,641
Ménesek 621,729
Méntelepek 1.023,269
Lóversenyek 25,000
Lótenyésztési jutalmak 15,617
Tenyészanyag vásárlására 15,000
6. Vesztegintézetek 53,700
7. A keleti marhavész és egyéb állatjárványok elfojtására 39,000
8. Budapesti állatgyógyintézet 37,000
9. Bányakapitányságok 60,000
10. Földtani intézet 26,300
11. Statistikai hivatal 40,000
12. Posta:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 5.007,000
13. Távirda:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 2.186,900
14. Tengeri hajózás és révügy 146,909
15. Budapesti zálogház 195,000
16. Mértékhitelesités:
Tiszti fizetések és lakpénzek 7,065
Bizottsági tagok dijai 500
Dologi kiadások 3,680
XVIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 212,875
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Tankerületi főigazgatóságok 28,200
Népnevelési tanfelügyelőségek:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 180,000
Vizsgálati bizottmányok 9,300
3. Tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok:
Tanárok, hivatalnokok és szolgák fizetései s egyéb illetméynei 287,399
Dologi kiadások 130,000
Nyugélvezmények 28,871
Középtanodai tanárképezde 34,300
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok:
Tanárok, hivatalnokok és szolgák fizetései s egyéb illetményei 135,000
Dologi kiadások 40,000
Kolozsvári középtanodai tanárképezde 15,000
József-műegyetem:
Személyi járandóságok:
Tanárok, hivatalnokok és szolgák fizetései és pótlékai
Dologi kiadások 190,000
Országos rajztanárképezde s ezzel kapcsolatos minta-rajztanoda:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 39,640
Nagyszebeni jogakadémia:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 18,135
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Nagyszebeni államgymnasium
Kaposvári
Fiumei államigymnasium
Losonczi államigymnasium 108,861
Munkácsi államigymnasium
Zombori államigymnasium
Az ujonnan felállitandó fehértemplomi gymansium
Reáltanodák:
Budapesti, budai államfőreáltanoda
Budapesti, pesti államfőreáltanoda
Győri államfőreáltanoda
Kassai államfőreáltanoda
Körmöczi államfőreáltanoda
Lőcsei államfőreáltanoda
Nagyváradi államfőreáltanoda
Pancsovai államfőreáltanoda 295,000
Pécsi államfőreáltanoda
Szegedi államfőreáltanoda
Székelyudvarhelyi államfőreáltanoda
Temesvári államfőreáltanoda
Dévai államalreáltanoda
Kecskeméti államalreáltanoda
Nagykállói államalreáltanoda
Aradi államalreáltanoda
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Soproni főreáltanoda segélyezésére 4,000
Sümegi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Székesfehérvári főreáltanoda segélyezésére 4,000
Nagyszebeni főreáltanoda segélyezésére 5,000
Középtanodák közös költségei 4,000
Tanodai szaklapok segélyezésére 800
Szaktanodák:
Bábatanodák Pozsonyban, Nagyváradon és Nagyszebenben:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 9,225
Tanitóképezdék, elemi felsőbb nép- és polgári iskolák:
Férfitanitó-képezdék:
Budapesti, budai férfitanitó-képezde
Bajai férfitanitó-képezde
Csongrádi férfitanitó-képezde
Csurgói férfitanitó-képezde
Dévai férfitanitó-képezde
Iglói férfitanitó-képezde
Kolozsvári férfitanitó-képezde
Lévai férfitanitó-képezde 315,000
Losonczi férfitanitó-képezde
Máramarosszigeti férfitanitó-képezde
Modori férfitanitó-képezde
Sárospataki férfitanitó-képezde
Sz. -kereszturi férfitanitó-képezde
Zilahi férfitanitó-képezde
Znió-várallyai férfitanitó-képezde
Aradi férfitanitó-képezde
Tanitónő-képezdék:
Budapesti, budai tanitónő-képezde
Kolozsvári tanitónő-képezde
Pozsonyi tanitónő-képezde 156,752
Szabadkai tanitónő-képezde
Két ujonnan felállitandó képezde egy negyedévi szükséglete
Tanitó-képezdék közös-költségei 10,000
Torna-póttanfolyamok 9,000
Budapesti, budai polgári iskolatanitó-képezde 15,250
Budapesti, budai polfári-iskolatanitónő-képezde 8,500
Népnevelési szükséglet 800,000
A népnevelési lap kiadására 10,000
Budapesten felállitandó felső leányiskolára 6,000
Siketnémák intézete Váczon 34,574
Vakok országos intézete Budapesten 32,765
Az egyetemi épületek létsitésére felveendő kölcsön kamat és törlesztési szükségletére 146,322
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak és felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára 25,000
A bécsi Therczianumnak három magyarországi és négy erdélyi növendék fentartására és egyéb kiadásokra
4,535
A kolzsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak, a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segély és ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij 630
Kamarai járandóság, erdélyi helvét hitvallásu evang. kath. lelkészség számára 3,545
Halli alapitványi alafák és segélydijak 4,910
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátorzsági tanulók számára 3,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre nézve a rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos

5,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 3,120
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 90,000
Országos képtár:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 20,160
Központi meteorologiai intézet:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 13,000
Az orsz. zene- és szavalati akademia költségeire:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 21,000
Képzőművészet czéljaira, jelesen: utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, elaggott jeles művészek segélyezésére
15,000
Történelmi műemlékek felkutatására, kiásatásáfra, felvételére, lajstromozására, osztályozására, kiadására és felügyeletére
20,000
Magyar történelmi források és emlékek kiadására 15,000
A MT akademia könyvtárának gyarapitására 5,000
A magyar tud. akademia mathematikai és természettudományi osztálya részére országos érdekű kutatásokra és közleményekre
5,000
A magy kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére, oly czélból, hogy a társulat ez összeg országos érdekü kutatásokra és közleményekre forditsa
4,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 2,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Toldy Ferencznek az irodalom-történet megirása körül kifejtett 50 éves munkásságáért és e téren további működésének előmozditása czéljából
4,000
6. Egyházi czélok:
A görög szertartásu kat. egyházak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyházak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyházak 65,000
A görög keleti hitvallásuak egyházának 100,000
Az unitária hitvallásuak egyházának 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
XIX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 227,330
2. Semmitőszék:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakbérek 134,940
Működéási pótlékok 4,500
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak ás segélyek 800
Dologi kiadások:
Hivatali és irodai szükséglet 9,000
Épületek fentartása 400
3. Legfőbb itélőszék:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakbérek 308,577
Működési pótlékok 2,500
Szolgák ruhailletméynei 800
Jutalmak és segélyek 1,500
Dologi kiadások:
Házbér 3,549
Hivatali s irodai szükséglet 12,000
4. Királyi tábla Budapesten:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 537,273
Müködési pótlékok 1,000
Segélydijak 1,200
Szolgák ruhailletményei 1,300
Jutalmak és segélyek 2,000
Dologi kiadások:
Házbér 6,310
Hivatali s irodai szükséglet 20,000
Épületek fentartása 400
5. Kir. itélőtábla Marosváráshelyen:
Személyi járandóságok:
Fizetések és lakpénzek 97,788
Segélydijak 500
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyek 600
Dologi kiadások:
Házbér 500
Hivatali s irodai szükséglet 7,000
Épületek fentartása 300
6. Királyi főügyészségek Budapesten és Maros-Vásárhelyen:
Személyi járandóságok 37,430
Dologi kiadások 20,000
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Személyi járandóságok 5.085,100
Dologi kiadások 1.004,170
8. Királyi ügyészségek:
Személyi járandóságok 1.049,922
Dologi kiadások 1.281,893
9. Országos fegyintézetek:
Munkácsi fegyintézet 98,775
Váczi fegyintézet 114,350
Lipótvári fegyintézet 128,340
Illavai fegyintézet 117,600
Szamosujvári fegyintézet 110,150
Mária-nostrai fegyintézet 37,600
Állami fogház Váczon 6,720
Vegyes kiadások 5,000
10. Telekkönyvezés:
Központi telekhivatal 8,000
XX. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok
Dologi kiadások 301,860
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági kiadások 4,000
Központi ruharaktár 15,531
Fegyverzeti bizottmámy 12,717
Ludovika-akadémia 137,067
3. Ujonczozási költségek:
Magyaroszágban
Horvát-Szlavonországban 20,000
4. Honvédfőparancsnokság 45,069
5. Kerületi parancsnokságok:
Budapesti, pesti kerületi parancsnokság
Szegedi kerületi parancsnokság
Kassai kerületi parancsnokság
Pozsonyi kerületi parancsnokság 220,000
Budapesti, budai kerületi parancsnokság
Erdélyi kerületi parancsnokság
Zágrábi kerületi parancsnokság
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek
Elhelyezés
Élelmezés
Lóeleség 5.483,639
Ruházat és felszerelés
Betegápolási költségek
Töltények beszerzése
Pótlovazás
Rendes kiadások összege 207.195,012

B) Rendkivüli kiadások

I. FEJEZET. Az 1875. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
1.597,402
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmányok 9,414
2. Az egészségügyi tanács irodai és egyéb dologi szükségletére 1,800
3. Karhatalmi költségekre 8,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Rendelkezés alatt álló magyarországi adóhivatali tisztviselők illetményeire 10,000
2. A budapesti fővámház épitésénél visszatartott biztositékokra, és végleges költségeire 324,000
3. Az illeték-kiszabási hivatalok hivatali helyiségeinek felszerelésére s butorozására:
Magyarországban
Horvát-Szlavonországban 15,000
4. Uj épitezésekre a dohányjövedéknél 112,000
5. Épitkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra az államjószágoknál:
Mehádián a Rudolf-telep és Mária-fürdőnél teljesitett munkálatokért járó utolsó részlet
Az ujpesti Duna-révnél védgátak épitésére és kotrási munkálatokra 21,667
Az aradi hidépitésre, maradvány, a mult évi hitelből 90,000
6. Beruházásokra s egyéb rendkivüli kiadásokra az államerdőknél 250,774
7. A bányászat rendkivüli kiadásai 112,000
8. Helyszini szemlék, fontosabb egyezkedések és javitási tervek előkészitése végett két ministeri biztosnak átalány és uti költség
9. Az államjavak eladásának vagy azok alapján létesitendő nagyobb hitelművelet előmunkálatainak, továbbá a bányák és bányaművek megbecsültetésének költségeire 20,000
10. A vajda-hunyadi vár helyreállitásának befejezési költségeire 66,671
11. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 15.000,000
12. A földadó-ideiglen szükségleteire 6,800
13. A magyar határőrvidék polgárositása folytán rendelkezés alá jutott közegek illetmnyei 12,307
14. Az 1867. év végéig betett tiszti biztositékok visszafizetésére 30,000
15. A földadó-kataszter kiigazitásának költségeire 2. 000,000
16. Horvát-Szlavonországoknak az 1867. év végén volt adóhátralékok fejében befolyt összegek 63% 472,439
17. A debreczeni Bárány-féle teleknek megvételére 21,000
18. A sorsolási kölcsön évi járadékának fedezetlen része 399,693
19. Az államjavak eladásából befolyandó, a 153 milliófrt ezüst-kölcsön törlesztési alapjába beszolgáltatandó összegek
1.200,000
20. Kopácsy József primás tömegéből az örökösöknek még visszafizetendő részlet fejében 30,000
21. A Ferencz-csatorna épitési költségeire államjárulékképen 530,640
IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. A budapesti Dunarész szabályozására 1.200,000
2. A budapesti Dunarész szabályozásának felügyeleti költségeire 30,000
3. A margitszigeti Dunahid teljes befejezésére 1.000,000
4. A fiumei kikötő épitésére 300,000
5 Uj vonalak tanulmányozására és vonalozási munkálatokra 10,000
6. Vasutépités:
A budapesti összekötő vasut épitésére 1.050,000
7. Beruházások s átalakitások:
Az államvasutaknál szükségelt átalakitásokra s az emelkedő üzlet igényeinek megfelelő épitkezésekre
150,759
Pótépitkezések:
Az államvasutaknál több áteresz, vizleveztő, azok és uthid áthelyezési, árviz elleni biztositó munkálatok s pályaszin emelési költségekre
114,200
V. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézeteknél uj épitkezésekre 20,000
2. A bosniai határszélen 4 vesztegintézet átalakitására 18,000
3. A Budapesten tartandó nemzetközi statistikai congressus előmunkálataira, és a szőlősezti nemzetközi statistika kiállitási költségeire
7,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Tanintézetek:
A budapesti, budai tanitóképezdei épület megóvására szükséges csatornák készitésére, és a vizvezetéki költségekre
15,000
A szegedi föreáltanodai helyiségek felszerelésére 15,000
A műegyetem számára bérelt uj helyiségek átalakitására és berendezésére 4,300
2. A muzeum rendkivüli szükségleteire:
Fősz-öntvényekre 5,000
A muzeumi termeknek meleg vizfütési szerkezettel való ellátására 29,244
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. A magyarországi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire (hiteltelekkönyvi költségekre) 40,000
2. Az erdélyi telekkönyvi igazgatóság és kirendeltségek szükségleteire 170,000
3. Törvények szerkesztésére 10,000
4. Börtönhelyiségek javitására és átalakitásra, börtön-épitkezésekre is börtön-felszerelésekre 60,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Alapitványok 4,648
2. Az erdélyi katonai kórházakért a f. évre fizetendő bértöbbletek 14,305
Rendkivüli kiadások összege 26.609,063

C) Hitel és pénztárműveleti kiadások

I. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:
1. Kamatozás 1.378,153
2. Törlesztés 554,800
3. Tőkebeli kiegyenlitések 4,000
4. Kezelési költségek 68,510
5. A folyó évre előirányzott bevételekből igénybe nem veendő összeg 1.533,016
II. FEJEZET.
1. Maradvány- és irtványfödlek megváltása 100,000
III. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Évi járadék 1.224,000
2. A lánczhid költségei 196,153
3. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 5,000
4. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztári költségéhez 7,500
5. Egyéb kezelési költségek 1,000
Hitel és pénztárműveleti kiadások összege 5.072,132

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségere és Horvát-Szlavonorzságok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei, és pedig a rendes költségekre a rendes jövedelmek, a rendkivüli költségekre és kiadásokra a rendkivüli bevételek, a hitel- és pénztárműveleti kiadásokra a hitel- és pénztárműveleti bevételek jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. FEJEZET. Az 1868:XLVI. tc. 20. §-a értelmében a közös függő államadósság költsége fedezédére 144,600
II. FEJEZET. Fiume:
I. Törvénykezési provisorium:
Rabtartási és bűnvádi költségtéritmény és a rabok munkája utáni jövedelem 570
III. FEJEZET. Állami számvevőszék 1,450
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a föltehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére
46,000
2. Általános közigazgatási bevételek:
Betegápolási költségek megtéritése 65,270
A kültartományi szülházakban ápolt magyarhoni egyének ápolási költségeinek téritése 2,000
Tébolydák bevételei 61,216
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijai utáni téritmények
25,000
Hivatalos lap jövedelme 65,500
A fővárosi rendőrség átalánya 420,000
3. A nemzeti szinház tőkéinek kamataiból befolyó jövedelem 27,300
4. Különféle bevételek 2,000
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók:
1. Földadó, államadó 26.400,016
Földtehermentesitési járulék 10.241,834
2. Házadó, államadó 6.297,574
Földtehermentesitési járulék 2.530,281
3. Keresetadó, államadó 13.561,388
Földtehermentesitési járulék 5.476,339
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Államadó 1.278,000
Földtehermentesitési járulék 522,000
5. Bánya-adó:
Államadó 84,000
Földtehermentesitési járulék 36,000
6. Tőkekamat- és járadékadó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 922,801
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után 103,732
c) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami 478,327
Földtehermentesitési járulék 195,140
7. Jövedelemadó 120,000
8. Malomadó 47,852
9. Kereskedelmi-, ipar- s védelmi adó 399,804
10. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 1.400,000
11. Cselédtartásért, teke-asztalokért, játékhelyiségért, kocsi- és lótartásért fizetendő adó 200,000
12. Vadászat és vadászatra használható fegyverek adója 300,000
13. Késedelmi kamat:
állami adó után 1.135,000
Földtehermentesitési járulék után 435,000
14. Adóbehajtási illetékek 208,000
15. Adóhátralékok 4.000,000
Fogyasztási adók:
16. Szeszadó 6.200,000
17. Boradó 2.735,000
18. Husadó 2.034,000
19. Söradó 1.500,000
20. Czukoradó 1.000,000
21. Határvám:
Kezelési költségátalány (az 1869:II. tc. alapján)
Különféle bevételek 454,010
22. Bélyeg 7.393,200
23. Jogilletékek 15.462,540
24. Dijak 634,070
25. Fémjelzés 25,852
26. Ut-, hid- és révvám 21,849
27. Dohányjövedék:
Vétel, gyártás, eladás az osztrák kezelőség által megtéritendő beváltott dohánylevelek 4.082,780 forintnyi beváltási árának levonása után
28.658,634
28. Lottojövedék 3.508,700
29. Sójövedék 13.790,710
30. Államjószágok 6.130,896
31. Államerdők 7.352,980
32. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok
Fémbányaművek
Fémbeváltó hivatalok
Pénzverde
Ágionyeremény 11.639,081
Vasművek
Kőszénbányák
Sóbányák
Opálbánya
33. Államnyomda 551,000
34. Államépületek 40,650
35. Államvasutak és azok gép- és kocsigyárának tiszta jövedelme 2.763,850
36. Ingó államvagyon 481,135
37. Különféle bevételek 363,277
VI. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
I. Ministerium:
1. Kamatbiztositéki számvevőség és vasuti kormányfelügyelet és vasut-épitészeti felügyelőség költségeinek megtéritése fejében 69,905
2. Államépitészeti hivatalok 56,000
3. Kőutak fentartása 6,204
4. Vizi utak fentartása 629
II. Államvasutak:
5. Az államvasutak bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 5.336,150
Az államvasutak gép- és kocsigyárának bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 540,000
VII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági tanintézet 37,240
Keszthelyi gazdasági tanintézet 6,400
Debreczeni felsőbb gazdasági tanintéezt 2,000
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 14,430
Kassai gazdasági tanintézet 8,250
Tarczali vinczellér-képezde 2,291
2. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1.503,803
Ménesek 355,526
Méntelepek 228,290
3. Az 1874:XX. tc. alapján befolyó birságpénzek 4,000
4. Budapesti állatgyógyintézet 12,500
5. Posta 5.323,500
6. Távirda 1.888,000
7. Tengeri hajózás és révügy 30,800
8. Budapesti zálogház 195,000
9. Bányailletékek 70,000
10. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 29,260
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Járulék a ministeri számvevőség költségeihez a magyarországi közalapitványok részéről
Az erdélyi közalapitványok részéről 42,085
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 229,499
Tanárvizsgálati dijak 1,000
Tandijszázalékok 1,350
Tanpézek 22,800
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 61,847
Siketnémák intézete Váczon 22,540
Vakok országos intézete Budapesten 22,945
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
A magyar határőrvidéki alapitványi földek jövedelmeiből 3,120
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum-alap 11,652
Országos zene- és szavalati akadémia 1,000
IX. FEJEEZT. Igazságügyi ministerium:
1. Fegyelmi eljárások költségeinek megtéritése fejében 3,000
2. Járulékok a törvénykezési költségekhez 14,170
3. Rabtartási költségtéritmények és a fegyenczek munkájából várható jövedelem 140,000
4. Országos fegyenczintézetek bevételei 98,360
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
Honvédségi intézetek bevételei 63,774
Rendes bevételek összege 206.434,748

B) Rendkivüli bevételek

I. FEJEZET. Belügyministerium:
Járulék a föltehermentesitési alapból az igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében 9,414
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Bordézsmaváltságból 23,966
2. Különféle bevételek az államjószágokból 3,846
3. A beszterczei kohó eladásából 100,000
4. A tiszai koronai kerületet képező községek uradalmi járulékainak megváltása fejében 185,714
5. Az államjavak eladásából befolyandó s az állam szabad rendelkezésére álló összegek 400,000
6. Az államjavak eladásából befolyandó s a 153 millió forint ezüst kölcsön törlesztésére szervezett alapba beszolgáltatandó összegek
1.200,000
7. A földadó-ideiglen régi hátralékaiból 6,000
8. Állami előlegekből 872,205
9. A földtehermentesitési alapnak adott előlegek kamatai fejében 2.892,125
III. FEJEZET. Vallás- és közoktatási ministerium:
1. A volt Eszterházy-képtár megvételére Budapest városa által felajánlott 60,000 frtnak esedékes 5-ik részlete
10,000
2. Győr városa által kebelében felállitott főreáltanoda felszerelésére adományozott 2000 frtnak esedékes 3-ik részelte
500
Rendkivüli bevételek összege 5. 703,770

C) Hitel- és pénztármüveleti bevételek

frt
I. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:
1. A mult évek illetőségeiből fenmaradt 1.241,579
2. A váltságkötelezettek járadékai 2.256,000
3. Késedelmi kamatok s gyéb bevételek 40,900
II. FEJEEZT.
Maradvány- és irtványföldek megváltásából 100,000
III. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Időközi kamatok 40,600
2. A lánczhid bevételei 672,000
3. Az 1870:X. tc. 4. §-ban megjelölt társulatok és vállalatok álal fizetendő községi pótlékok 321,360
4. Az évi járadéknak az erre szánt jövedelmek után fedezetlen maradandó részének pótlásául az államkincstárból 399,693
399,693
Hitel- s pénztárműveleti bevételek összege 5.072,123

4. § A 2. §-ban megállapitott rendes kiadsáok és a 3. §-ban megajánlott rendes jövedelmek között 760,264 frt, a rendkivüli s a hitel- és pénztárműveleti kiadások és bevételek között 20. 905,293 forint és igy összesen 21.665,557 forint különbözet mutatkozik.

Ezen különbözet az 1874. évi XIV. törvénycikk alapján megkötött 76 3/4 millió o. é. ezüst-forintnyi állam-kölcsön rendelkezésre álló készleteiből fedeztetik.

5. § Hogy az államnak a 3-ik §-ban elősorolt jövedelmei folyókká tétethessenek, az 1868:II., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII., XXV. és XXXV. törvénycikkekben megállapitott, és az 1875. év végeig az 1874. XXXVII. törvénycikk által érvényben tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, valamint az 1875. évi XX., XXI., XXII., XXIV., XXVI., XXVII., XXIX. és XXX. törvénycikkekben megállapitott adók, a révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a határőrvidéken fennálló adók, az 1869:XVI., az 1870:L., LI., LVI., LVIII., LIX., az 1871:LXI. LXIII., az 1873:VI., és IX., valamint az 1875:XIV., XV., XVI., XIX., XXIII., XXV. és XXVIII. törvényekben eszközölt és az 1875. év folytán a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett az 1875. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt egyéb bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai köztt nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XV. fejezete 3., 5., 7. és 17. czimei s rovatai között van helye; ezen czimek s rovatok között az átruházási jog kivételesen megengedtetik.

7. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére