1875. évi XXXVI. törvénycikk

az elsőfoku királyi biróságok ujabb szervezéséről * 

1. § Az elsőfoku királyi törvényszékeknek az 1871:XXXII. törvénycikk 1. §-ában és 1873:XXVII. törvénycikk 15. §-ában megállapitott száma 64-re szállitható le.

Ezen törvényszékek székhelyeit és területét ideiglenesen a ministerium, az elsőfoku biróságoknál alkalmazandó birák és birósági hivatalnokok létszámát pedig az igazságügyminister állapitja meg.

2. § Az 1. §-ban meghatározott leszállitás által beállott uj szervezés folytán az összes elsőfoku biróságoknál alkalmazott birák és a királyi ügyészség tagjai a szükséghez képest és a 3-ik § korlátai között nyugdijazhatók vagy áthelyezhetők.

3. § A nyugdijazást vagy áthelyezést Ő Felsége felelős igazságügyministere által rendeli el, a ki e tekintetben nincs a megszüntetendő biróságoknál alkalmazott birákhoz kötve.

Az uj szervezés indokából mindazonáltal nem nyugdijaztatik több biró és királyi ügyész, mint a hány a törvényszékek számának leszállitása következtében fölöslegessé válik.

Az 1871:IX. törvénycikk 2-ik §-ának azon rendelkezése, mely szerint az áthelyezett biró fizetése le nem szállitható, a jelen törvény következtében szükségessé válandó áthelyezések eseteiben sem szenved változást.

A nyugdijazandó birák és kir. ügyészek a nyugdij összegének tekintetében az 1871:IX. tc. 12. §-ban biztositott kedvezményben részesülnek.

4. § Az 1869:IV., továbbá az 1871:IX. törvénycikkeknek a birák áthelyezésére, valamint a birák és kir. ügyészek nyugdijazására vonatkozó rendelkezései az elsőfoku biróságoknál alkalmazott birákat és királyi ügyészeket illetőleg is az uj szervezés befejezésével ismét teljes hatályba lépnek; az uj szervezés pedig a jelen törvény életbeléptetésétől számitandó 3 év alatt befejezendő.

Ezen idő elteltét követő 3 hó alatt köteles az igazságügyminister pontos statistikai adatokat a törvényhozás elé terjeszteni minden egyes törvényszék és járásbiróság ügyforgalmáról, hogy azok alapján akkor a törvényhozás mind a biróságok számát, mind a területek beosztását és székhelyek meghatározását, mind pedig a birói létszámot végleg megállapithassa.

5. § Jelen törvény végrehajtásával a ministerium (1. §), illetőleg az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére