1875. évi XL. törvénycikk

az első magyar-gácsországi vasut állami biztositékának felemelése és az 1873. évi XXIII. tc. 3. §-ának módositása tárgyában * 

1. § A kormány felhatalmaztatik, hogy az első magyar-gácsországi mozdonyvasut részére az 1869. évi VI. tc. 7. §-ában meghatározott tiszta jövedelem iránti állami biztositást 1875. évi január hó 1-től kezdve hatvan évre, és az egész magyarországi vonalrészre nézve a törlesztési hányaddal együtt számitandó további százharminczkilenczezer nyolczszázharminczhat (139,836) o. é. ezüst frttal oly feltétel alatt felemelhesse:

a) hogy a társulat az osztrák területre eső vonalrészt illetőleg, az osztrák törvényhozás által egyenértékű segélylyel elégittessék ki;

b) hogy a vasut magyar és osztrák vonalaira eső eredeti épitési tőke beszerzésével megbizva volt pénzintézetek az ennél elért - 2,500.000 frt, s esetleg az ezuttal pótlólag biztositott tőke beszerzésénél elérendő további hasznot a vasut épitésénél felmerült veszteségek fedezésére forditsák;

c) hogy a társulat a vasut engedélyezési és épitési ügyletéből folyólag az állam ellen netán támaszthatni vélt mindennemű igényekről lemondván, biztositja az államot, hogy ily igények sem az épitési fővállalkozók, sem mások által nem fognak támasztatni.

2. § Az 1869. évi VI. törvénycikkel beczikkelyezett engedélyokmány 28. §-ának harmadik bekezdésében a részvények és elsőbbségi kötvényekre nézve kimondott bélyeg- és illetékmentesség a jelen törvény alapján kiadandó czimletek első kibocsátására is kiterjesztetik.

3. § A társulat felmentetik azon jogkövetkezmények alól, melyek terhe alatt az 1873. évi XXIII. törvénycikk 3. §-a értelmében a határszéli alagutat ugyanazon évi november hó elsejéig kiépiteni és megnyitni köteleztetett.

4. § Jelen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési s a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére