1875. évi LIV. törvénycikk

a megyék, kerületek, vidékek és székek 1876. évi közigazgatási-, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről * 

1. § A megyék, a szepesi XVI város, a Jászkun és Hajdu kerületek, Kővár, Fogaras és Naszód vidékek és a székelyszékek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásaira, valamint a királyföldi hatóságoknak „adjutum salariale” czimén járó államsegélyre az 1876. évben, a mennyiben a törvényhozás időközben másként nem intézkedik, 4. 950,000 forint fog az állampénztárból kiszolgáltatni.

Ezen törvény hatályának ideje alatt az emlitett törvényhatóságoknak ezen czélokra házi adónak kivetése meg nem engedtetik.

2. § Ezen összeg a belügyminister által az illető törvényhatóságok között akként fog felosztatni, hogy minden törvényhatóság oly összegben részesittessék, a melyet az a belügyminister által az 1872., 1873., 1874. és 1875. évekre helybenhagyott költségvetései alapján tényleg igénybe vett, a mennyiben ezen összeg szükségét az 1876. évre is igazolja.

Az egyes törvényhatóságok részére megállapitott évi illetmény havi részletekben előzetesen szolgáltatik ki.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyi és belügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére