1875. évi LV. törvénycikk

az 1876. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1876. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kétszázegy millió, harminczhat ezer, háromszázkilenczvenhét o. é. forintban;

rendkivüli kiadásai:

Huszonhat millió, kétszázhuszonöt ezer, egyszáznyolczvanhat o. é. forintban;

hitelműveleti kiadásai:

Öt millió, ötszáz harmincznégy ezer, hétszáznegyvenöt o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. Fejezet. A kir. udvartartás költségei 4.650,000
II. Fejezet. Ő cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 74,295
III. Fejezet. Országgyülés:
1. A főrendiház szükségleteire 46,500
2. A képviselőház szükségleteire 806,000
3. Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei 27,815
4. A magyar delegatió szükségleteire 4,000
5. Az államadósságot ellenőrző bizottság szükségleteire 6,000
IV. Fejezet. Az 1876. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg 28.074,174
V. Fejezet. Az 1849. évtől az 1867. évig fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai 217,833
VI. Fejezet. Nyugdijak:
1. Ministerelnökség 158
2. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 7,092
3. Horvát-szlavon-dalmát ministerium 3,745
4. Belügyministerium 607,221
5. Pénzügyministerium 1.931,278
6. Közmunka- és közlekedési ministerium 130,000
7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 187,090
8. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 61,820
9. Igazságügyi ministerium 570,000
10. Honvédelmi ministerium 60,000
VII. Fejezet. Államadósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék:
Folyó pénzértékben 17.400,478
Érczpénzben 11.776,000
Ennek beszerzési költségei 185,000
Évi törlesztési járulék:
Folyó pénzértékben 1.000,000
Érczpénzben 150,000
Ennek beszerzési költségei 3,750
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 12.321,788
Törlesztés 4.055,940
Tőkebeli kiegyenlitések 20,000
Járulék a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére 41,257
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségeinek fedezésére és a sorsolási számok kiiratására
7,576
Kötelezvényürlapok és szelvényivek előállitási költségei 14,000
3. Az 1867:XIII. törvénycikk értelmében felvett vasuti kölcsön:
Kamatok:
Érczpénzben 4.072,740
Ennek beszerzési költsége 12% arany árfolyam szerint 488,729
Törlesztés:
Érczpénzben 578,400
Ennek beszerzési költsége 12% arany árfolyam szerint 69,408
Kezelési költségek:
Bankjutalék 26,508
Sorsolási költségek 790
Postaköltségek 220
Egyéb kezelési költségek 500
4. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri vasuti záloglevél-kölcsön:
Kamatozás és törlesztés érczpénzben 384,086
Érczpénz beszerzési költségei 19,204
Kezelési költségek 1,524
5. Az 1871:XLV. tc. alapján felvett 30 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok:
Érczpénzben 1.414,150
Ennek beszerzési kölsége 12% arany árfolyam szerint 169,698
Törlesztés:
Érczpénzben 484,000
Ennek beszerzési költsége 12% arany árfolyam szerint 58,080
Kezelési költségek:
Bankjutalék 5,260
Sorsolási költség 100
Postaköltség 400
Egyéb kezelési költség 250
6. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok:
Érczpénzben 2.638,050
Ennek beszerzési költsége 12% arany árfolyam szerint 316,566
Törlesztés:
Érczpénzben 854,000
Ennek beszerzési költsége 12% arany árfolyam szerint 102,480
Kezelési költségek:
Bankjutalék 4,834
Sorsolási költség 300
Postaköltség 1,000
Egyéb kezelési költségek 250
7. Az 1873:XXXIII. tc. alapján felvett 76 1/2 millió ezüst frtnyi kölcsön:
Kamatok:
Érczpénzben 4.590,000
Ennek beszerzési költsége 12% arany árfolyam szerint 550,800
Kezelési költségek:
Bankjutalék 12,415
Postaköltség 200
Egyéb kezelési költségek 200
8. Az 1874:XIV. tc. alapján felvett 76 1/2 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok:
Érczpénzben 4.590,000
Ennek beszerzési költsége 12% arany árfolyam szerint 550,800
Kezelési költség:
Bankjutalék 12,415
Postaköltség 200
Egyéb kezelési költségek 200
9. Függő adósság:
Közös függő államadósság kezelési költsége 144,600
Kincstári utalványok és birói letétek kamataira, továbbá a kincstári utalványok előállitási s kezelési költségeire
205,000
Más függő adóssági hitelmüveletekre 50,000
VIII. Fejezet. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának az 1873:XXXIV. törvénycikk 3. § értelmében 3.050,000
2. A zágrábi főparancsnokság rendelkezésére a polgárositandó horvát-szlavon határőrvidéki beligazítási szükséglete fejében
2.098,600
IX. Fejezet. Fiume:
1. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete 28,670
2. Törvénykezési provisorium 56,310
X. Fejezet. Állami számvevőszék részére átalánykép 136,000
XI. Fejezet. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Személyi járandóságok 69,370
Dologi kiadások 43,250
2. Rendelkezési alap 200,000
XII. Fejezet. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium:
Személyi járandóságok 43,263
Dologi kiadások 7,800
XIII. Fejezet. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
1. Személyi járandóságok 26,540
Dologi kiadások 7,300
2. Az országos törvénytár horvát nyelven kiadására 2,500
XIV. Fejezet. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság 323,658
2. Országos levéltár 20,005
3. Megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai 4.950,000
4. A főispánok, főkapitányok, főkirálybirák, budapesti főpolgármester, valamint a szász ispán és személyzetének fizetései
251,885
5. Átalános közigazgatási kiadások:
Betegápolási költségek 442,350
Himlőoltási költségek 51,450
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000
Szülházi kiadások 13,900
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai 70,424
Tébolydai kiadások 314,094
Közbiztonsági kiadások 150,000
Erdélyi csendőrség 390,000
Toloncz-kiadások 39,150
Életmentési dijak 1,200
A magyar nemz. szinház segélyezésére 44,000
A magyar nemz. szinházi alapok jövedelméből a szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére
27,300
Hivatalos lap költségeire 9,000
Budapesti önkéntes tűzoltó-egyesület segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 427,850
Előre nem látható költségekre 10,000
Karhatalmi költségek 8,000
XV. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 581,875
Dologi kiadások 180,354
2. Központi állampénztár:
Személyi járandóságok 55,926
Dologi kiadások 4,700
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok 1.151,968
4. Állampénztár Zágrábban 13,984
5. Pénzügyi felügyelőségek Horvát-Szlavonországban 78,925
6. Adóhivatalok 1.434,119
7. Pénzügyi, ill. vám- és adóőrség:
Személyi járandóságok 1.812,780
Dologi kiadások 407,220
8. Jogügyek igazgatósága 34,711
9. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban 7,445
10. Állandó kataszter 561,951
11. Bányászati s erdészeti akadémia és bányász-iskolák:
Bányászati s erdészeti akadémia Selmeczbányán 89,124
Bányász-iskola Selmeczen és Felsőbányán 18,541
12. Egyenes adók kivetési és beszedési költségei 474,000
13. Fogyasztási adók beszedési költségei 229,170
14. Határvám kezelési költségei 324,519
15. Bélyeg kezelési költségei 159,166
16. Jogilletékek és dijak kezelési költségei 377,166
17. Fémjelzés üzemi és kezelési kiadások 7,351
18. Ut- és hidvám 500
19. Dohányjövedék az osztrák kezelőség számára beváltandó dohánylevelek beváltási árának 4.900,000 frttal történt levonása után
11.800,404
20. Lottojövedék 2.216,013
21. Sójövedék 2.133,785
22. Államjószág-igazgatóságok és ügyészségek 269,938
23. Államjószágok 1.487,566
24. Államerdők 4.244,050
25. Bányászat és pénzverés 10.078,615
26. Államnyomda 438,819
27. Államépületek 12,823
28. Különféle kiadások 94,478
XVI. Fejezet. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Központi igazgatás 261,945
2. Vasuti és hajózási és vasutépitészeti főfelügyelőség 147,220
3. Államépitészeti hivatalok 299,837
4. Kőutak fentartása és épitése:
Kezelés 92,094
Fentartás 2.558,829
Épités:
Uj utak és hidak épitésére:
A debreczen-fehértemplomi államuton Saágnál a Temes folyón épitendő hidra és a szabályozás következtében a zsebelyi hidnyilás betöltése és helyébe a zsilip nyilásnak megfelelő uj hid épitése

40,000
A megyei utakon előforduló hidakra és egyéb műtárgyakra 150,000
5. Vizi utak fentartása és épitése:
Kezelés 27,651
Fentartás 219,154
Uj épitkezések:
Magyarországban:
A Dunánál: hajózási akadályok elháritására 50,000
A Tiszánál: átmetszések sikeresitésére 150,000
A Temes folyó hajózhatóvá tételére 60,000
Az államkezelés alatt nem álló folyamszabályozások előmunkálataira és sürgős munkákra segélyképen
30,000
Öntözés szempontjából teendő műszaki tanulmányok előmozditására 5,000
A Dráva-szabályozási munkákra 20,000
Horvát-Szlavonországban:
A Dunánál 13,432
6. Műszaki egyének kiképzésére s utazási ösztöndijakra 3,000
7. Uj vonalak tanulmányozására 10,000
8. A m. k. államvasutak üzleti kiadásai 5.136,000
9. A m. k. államvasutak gépgyárának üzleti kiadásai 540,000
XVII. Fejezet. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Közmunka igazgatás:
Személyi járandóságok 260,617
Dologi kiadások 27,270
2. Ipar, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok 35,000
3. A gazdaság különböző ágainak emelése:
Mezőgazdasági szakoktatásra:
Mezőgazdasági tanfolyamra a debreczeni tanitó-képezdén
Mezőgazdasági tanfolyamra a kassai tanitó-képezdén
Mezőgazdasági tanfolyamra a kolozsmonostori tanitó-képezdén
A budapesti vinczellé-képezde segélyezésére
A nagy-szt-miklósi földmives-iskola segélyezésére
Két fatenyésztési vándortanár dijazására
Lentermelési vándortanár dijazására
Szakképzés előmozditása czéljából hat tanárjelölt külföldön kiképzésére ösztöndij 1,000 frttal
Külföldi utaztatás tanárok számára
Erdészeti államvizsgák költségeire
Az istvánteleki gazdasági iskola segélyezésére
Gazdasági szakirodalom emelésére 50,000
Kereskedelmi növénytermelés emelésére, nevezetesen az iglói lenkészitő s mintagazdaság haszonbér és ügyviteli költségeire
Dohány-kiállitásra
Kender- és lentermelés emelésére
Borászat emelésére
Fatenyésztés és kertészet emelésére
Selymészet emelésére, nevezetesen a szegszárdi selyemgubó-beváltó felügyelőség évi szükséglete, a volt magyar határőrvidék területén a selyemgubóbeváltással járó költekezésre, selyempete-kiosztásra
Méhészet emelésére
Az iglói haltenyészde fentartására s a haltenyésztés emelésére
Földmivelés érdekében teendő hivatalos utazásokra
A Gaup Károly-féle alapitványból segélyezések
4. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 60,000
Keszthelyi gazdasági tanintézet 34,000
Debreczeni gazdasági tanintézet 18,000
Debreczen földmives-iskola 24,700
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 42,000
Kassai gazdasági intézet 17,750
Hradeki földmives-iskola 13,500
Ér-Diószegi vinczellér-képezde 7,800
Tarczali vinczellér-képezde 10,000
5. Állami lótenyészintézetek:
Lótenyészintézeti központi igazgatás 16,869
Ménesbirtok-gazdaságok 746,902
Ménesek 600,000
Méntelepek 1.000,000
Lóversenyek 25,000
Lótenyésztési jutalmak 15,617
Tenyészanyag vásárlására 15,500
6. Vesztegintézetek 53,700
7. A keleti marhavész és egyéb állatjárványok elfojtására 39,000
8. Budapesti állatgyógyintézet 37,000
9. Bányakapitányságok 62,000
10. Földtani intézet 26,300
11. Statisztikai hivatal 40,000
12. Posta 4.767,900
13. Távirda 1.972,300
14. Tengeri hajózás és révügy 143,309
15. Budapesti kir. zálogház 256,000
16. Mértékhitelesités 11,245
XVIII. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 187,904
Dologi kiadások 19,971
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Tankerületi főigazgatások 28,200
Népnevelési tanfelügyelőségek 160,000
Vizsgálati bizottmányok 9,300
3. Tanintézetek:
Felsőbb tanintézetek:
Budapesti kir. egyetem:
Személyi járandóságok 287,038
Dologi kiadások 130,000
Nyugélvezmények 25,972
Középtanodai tanárképezde 34,000
Kolozsvári egyetem:
Személyi járandóságok 135,384
Dologi kiadások 40,000
Kolozsvári középtanodai tanárképezde 15,000
József-műegyetem 190,000
Országos rajztanár-képezde s ezzel kapcsolatos minta-rajztanoda 39,640
Nagyszebeni jogakadémia 19,835
Középtanodák:
Gymnasiumok:
Nagyszebeni államgymnasium
Kaposvári államgymnasium
Fiumei államgymnasium
Losonczi államgymnasium 115,813
Munkácsi államgymnasium
Zombori államgymnasium
Fehértemplomi államgymnasium
Reáltanodák:
Budapesti, budai államfőreáltanoda
Budapesti, pesti államfőreáltanoda
Győri államfőreáltanoda
Kassai államfőreáltanoda
Körmöczi államfőreáltanoda
Lőcsi államfőreáltanoda
Nagyváradi államfőreáltanoda
Pancsovai államfőreáltanoda
Pécsi államfőreáltanoda 357,115
Szegedi államfőreáltanoda
Székelyudvrahelyi államfőreáltanoda
Temesvári államfőreáltanoda
Soproni államfőreáltanoda
Dévai államfőreáltanoda
Kecskeméti államfőreáltanoda
Nagykállói államfőreáltanoda
Aradi államfőreáltanoda
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Sümegi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Székesfehérvári főreáltanoda segélyezésére 4,000
Nagyszebeni főreáltanoda segélyeésére 5,000
Középtanodák közös költségeire 4,000
Szaktanodák:
Bábatanodák Pozsonyban, Nagyváradon és Nagyszebenben 9,225
Gépészeti ipartanoda Kassán 13,300
Férfitanitó-képezdék:
Budapesti, budai férfitanitó-képezde
Bajai férfitanitó-képezde
Csongrádi férfitanitó-képezde
Csurgói férfitanitó-képezde
Dévai férfitanitó-képezde
Iglói férfitanitó-képezde
Kolozsvári férfitanitó-képezde
Lévai férfitanitó-képezde
Losonczi férfitanitó-képezde 313,000
Mamarosszigeti férfitanitó-képezde
Modori férfitanitó-képezde
Sárospataki férfitanitó-képezde
Sz.-Kereszturi férfitanitó-képezde
Zilahi férfitanitó-képezde
Znio-Várallyai férfitanitó-képezde
Aradi férfitanitó-képezde
Tanitónő-képezdék:
Budapesti, budai tanitónő-képezde 180,700
Kolozsvári tanitónő-képezde
Pozsonyi tanitónő-képezde
Szabadkai tanitónő-képezde
Budapesti, pesti tanitónő-képezde
Győri tanitónő-képezde
Tanitó-képezdék közös költségei 10,000
Torna-póttanfolyamok 9,000
Budapesti, budai polgári iskolatanitóképezde 15,250
Budapesti, budai polg. iskolatanitónő-képezde 8,500
Népnevelési szükséglet 800,000
A népnevelési lap kiadására 10,000
Budapesti felső leányiskolára 9,800
Siketnémák intézete Váczon 35,694
Vakok országos intézete Budapesten 33,470
Az egyetemi épületek létesitésére felveendő kölcsön kamat és törlesztési szükségletére 146,322
Az egyetemi kórboncztani intézet felépitésére első részletül kölcsön felveendő 100.000 frt után törlesztendő tőke és kamat fejében
7,000
4. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára 20,000
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskola-alapnak a tanitók fizetéseinek pótlására 10,452
Segépy az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij 630
Kamarai járandóság, erdélyi helvét hitvallásu evang. egyházak és tanodák, s némely róm. kath. lelkészség számára
3,545
Halli alapitványi alafák és segélydijak 4,910
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 3,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre nézve rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos

4,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 3,120
5. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum 90,000
Országos képtár 20,000
Központi meteorologiai intézet 13,000
Az orsz. zeneakadémia és szinitanoda 21,000
Képzőművészet czéljaira, jelesen: utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, elaggott jeles művészek segélyezésére
15,000
Történelmi műemlékek felkutatására, kiásatására, felvételére, lajstromozására, osztályozására, kiadására és felügyeletére
20,000
Magyar történelmi források és emlékek kiadására 15,000
A MT Akadémia könyvtárának gyarapitására 5,000
A Magyar Tud. Akadémia mathem. és term. tud. osztálya részére országos érdekű kutatásokra és közleményekre
5,000
A magyar kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére, oly czélból, hogy a társulat ez összeget országos érdekű kutatásokra és közleményekre fordítsa
4,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 2,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Toldy Ferencznek a m. irodalomtörténet megirása körül kifejtett 50 éves munkásságaért és e téren további működésének előmozditása czéljából
4,000
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitv. evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög-keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitária hitvallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
XIX. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Személyi járandóságok 157,181
Dologi kiadások 61,703
2. Semmitőszék:
Fizetések és lakbérek 131,145
Működési pótlékok 4,500
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyek 800
Hivatali és irodai szükséglet 8,500
Épületek fentartása 400
3. Legfőbb itélőszék:
Fizetések és lakpénzek 302,566
Működési pótlékok 2,506
Szolgák ruhailletményei 800
Jutalmak és segélyek 1,500
Házbér 3,377
Hivatali s irodai szükséglet 9,000
4. Királyi tábla Budapesten:
Fizetések és lakpénzek 511,433
Működési pótlékok 1,000
Szolgák ruhailletményei 1,300
Jutalmak és segélyek 2,000
Házbér 6,798
Hivatali s irodai szükséglet 20,000
Épületek fentartása 400
5. Királyi tábla Marosvásárhelyen:
Fizetések és lakpénzek 92,268
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyek 600
Házbér 500
Hivatali s irodai szükséglet 6,000
Épületek fentartása 300
6. Királyi főügyészségek Budapesten és Marosvásárhelyen:
Fizetések és lakpénzek 36,830
Szolgák ruhailletményei 250
Jutalmak és segélyek 350
Házbér 4,100
Irodai szükséglet 4,000
Utazási költségek 1,600
Nyomtatványok 2,500
Fegyelmi eljárás költségeire 2,600
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok 5.620,000
8. Királyi ügyészségek 2.150,000
9. Országos fegyintézetek:
Illavai fegyintézet 113,585
Lipótvári fegyintézet 128,195
Mária-nostrai fegyintézet 40,909
Munkácsi fegyintézet 89,660
Szamosujvári fegyintézet 108,000
Váczi fegyintézet 104,880
Állami fogház Váczon 6,670
Vegyes kiadások 4,000
Telekkönyvezés:
Központi telekhivatal 7,300
XX. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás 296,994
2. Honvédségi intézetek 167,978
3. Ujonczozási költségek 25,000
4. Honvédfőparancsnokság 56,208
5. Kerületi parancsnokságok 202,473
6. Csapatok 5.297,212
7. Az orsz. honvédsegélyző-egylet rendelkezésére a honvédek segélyezéseinek fönnálló szabályai szerint folytathatása czéljából
45,000
Rendes kiadások összege 201.036,397

B) Rendkivüli kiadások

I. Fejezet. Az 1876. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
4.533,260
II. Fejezet. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmányok 7,376
2. Egészségügyi tanács 1,800
3. Földtehermentesitési sorsolási számok kiiratására 200
III. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Uj épitkezésekre a dohányjövedéknél 50,000
2. Épitkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra az államjószágoknál 68,798
3. Beruházásokra az államerdőknél és pedig szabályozási s rendezési költségekre 188,650
4. A bányászat rendkivüli kiadásai 110,768
5. A pénzügyek terén fontosabb tervek és javaslatok előkészitésére helyszini szemlék és közvetlen intézkedések czéljából kiküldendő ministeri megbizottak dijazására; az államjavak eladásának előkészitésére és megbecsültetésének költségeire

20,000
6. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 15.000,000
7. Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok visszafizetésére 30,000
8. Földadószabályozási költségek 2.000,000
9. A sorsolási kölcsön évi járadékának az erre rendelt jövedelmek után fedezetlen maradandó része
153,971
10. Az államjavak eladásából befolyandó, és a 153 millió forint kölcsön törlesztési alapjába beszolgáltatandó összegek
1.200,000
11. A „Budapesti Közlöny” hivatalos lapnak 1878. évtől az államnyomdában leendő nyomtatása és kiadása által feltételezett épületei átalakitásokra és felszerelésekre 1876. év folytán
20,000
12. A bányászati, gazdasági és erdészeti számvevőségek deczentralizatiója alkalmával kieső hivatalnokoknak a kedvezményi év alatt járó illetmények biztositására és a fenmaradó hátralékok legombolyitására felállitandó külön osztály szükségletei fedezésére

25,000
IV. Fejezet. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. A budapesti Dunarész szabályozására:
Szabályozási munkákra 576,000
Előmunkálat- és felügyeletre 30,000
2. A fiumei kikötő épitésére 530,000
3. A budapesti összekötő vasut épitésére 1.000,000
4. Beruházások s átalakitások:
A hatvan-miskolczi vonalon levő fahidak átalakitására 70,000
A zákány-zágrábi vonalon eszközlendő hidak átalakitására 30,000
Egy 6 méter széles ártéri hidnak 12 méterre való szélesbitésére Stubnya és R. -Pribócz között 6,500
Több áteresz szélesbitésére illetve beigtatására Péczel és Isaszegh között 6,000
A budapesti főműhely szertárára 25,000
Átrakodási csarnokra a miskolczi rendező vaspálya udvaron 17,000
V. Fejezet. Földmivelés-, ipar s kereskedelmi ministerium:
1. Budapesti állatgyógyintézeten vizvezeték felállitására 1,500
2. A Budapesten tartandó nemzetközi statistikai congressusra és a szőlészeti nemzetközi statistikai kiállitás költségeire
28,000
VI. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Tanintézetek:
Az egyetemi könyvtár gyarapitására négy évre felosztandó 28,000 frtból 7,000
A felállitandó 7. és 8. reálosztályok felszerelésére 5,000
A budapesti középtanodai tanárképezde gyakorló iskolájának az egyetemi könyvtári épületben átengedett helyiségek berendezésére, fölszerelésére és szükséges átalakitásokra
3,400
A budapesti 2-ik és a győri tanitónő-képezde, valamint az aradi tanitóképezde osztályainak, illetőleg lak- és hálótermeinek fölszerelésére
10,000
2. Közművelődési czélok:
a) a m. nemzeti muzeum rendkivüli szükségleteire:
Az 1876. évben Budapesten tartandó nemzetközi őstörténelmi s embertani gyűlés költségeire 5,000
b) országos képtár:
A képtár biztositása 3 évre 10,000
A magyar tud. akadémia épületének a központi tűzőrségi teleppel való távirdai összeköttetésére 1,000
VII. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. A magyarországi és erdélyi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire (hiteltelekkönyvi költségekre)
80,000
2. Törvények szerkesztésére 10,000
3. A börtönhelyiségek javitására és átalakitására, börtön-épitkezésekre és felszerelésekre 40,000
VIII. Fejezet Honvédelmi ministerium:
1. Alapitványok 4,648
2. A 92. zászlóalj hadi szükségletére még hiányzó járművek és hámszerszámok beszerzésére 64,215
3. Az 1876. évi fegyverszállitási és a további fegyverszállitásra vonatkozó szerződés felbontása tekintetéből felmerülő költségek
255,000
Rendkivüli kiadások összege 26.225,186

C) Hitelmüveleti kiadások

I. Fejezet. Szőlődézsmaváltság:
1. Kamatozás 1.463,610
2. Törlesztés 922,900
3. Tőkebeli kiegyenlitések 4,000
4. Kezelési költségek 56,310
5. A folyó év bevételeiből igénybe nem veendő összeg 1.528,296
II. Fejezet.
1. Maradvány- és irtványföldek megváltása 100,000
III. Fejezet. Sorsolási kölcsön:
1. Évi járadék 1.224,000
2. A lánczhid és margitszigeti hid költségei 222,129
3. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 5,000
4. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségéhez 7,500
5. Egyéb kezelési és sorsolási költségek 1,000
Hitelműveleti kiadások összege 5.534,745

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei, és pedig a rendes költségekre a rendes jövedelmek, a rendkivüli költségekre és kiadásokra a rendkivüli bevételek és a hitelműveleti kiadásokra a hitelműveleti bevételek feleslege jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

I. Fejezet. Az 1868:XLVI. tc. 20. §-a értelmében a közös függő államadósság kezelési költségeinek fedezésére
45,000
II. Fejezet. Fiume:
1. Törvénykezési provisorium:
Rabtartási és bűnvádi költségtéritmények, rabok munkája utáni jövedelem és egyéb téritmények 570
III. Fejezet. Állami számvevőszék 1,720
IV. Fejezet. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére
41,257
2. A régi országos alap rendelkezésre álló kamataiból 4,005
3. Általános közigazgatási bevételek:
Betegápolási költségek megtéritése 63,412
A kültartományi szülházakban ápolt magyarhoni egyének ápolási költségeinek megtéritése 475
Tébolydák bevételei 70,736
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántúli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijai utáni téritmények
25,000
A nemzeti szinház tőkéinek kamatjövedelme 27,300
Hivatalos lap jövedelme 87,548
A fővárosi rendőrség átalánya 420,000
Különféle bevételek 200
V. Fejezet. Pénzügyministerium:
Egyenes adók:
1. Földadó, államadó 27.047,866
Földtehermentesitési járulék 10.511,455
2. Házadó, államadó 6.623,556
Földtehermentesitési járulék 2.676,444
3. Keresetadó, államadó 12.232,644
Földtehermentesitési járulék 4.970,356
4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója:
Államadó 1.768,000
Földtehermentesitési járulék 732,000
5. Bánya-adó:
Államadó 84,150
Földtehermentesitési járulék 35,850
6. Tőkekamat- és járadékadó:
a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után 912,525
b) Szőlődészmaváltsági kötvények kamatai után 90,000
c) egyéb tőke-kamatok és járadékok után:
Állami 845,133
Földtehermentesitési járulék 352,342
7. Jövedelemadó 138,000
8. Malomadó 46,784
9. Kereskedelmi, ipar- s védelmi adó 361,002
10. Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó 2.400,000
11. Cselédtartásért, teke-asztalokért, játékhelyiségekért, kocsi- és lótartásért fizetendő adó 400,000
12. Vadászat és vadászatra használható fegyverek adója 200,000
13. Általános jövedelmi pótadó 9.200,000
14. Késedelmi kamat:
Állam-adó után 1.099,500
Földtehermentesitési járulék után 400,500
15. Adóbehajtási illetékek 208,000
16. Adóhátralékok 4.000,000
Fogyasztási adók:
17. Szeszadó 6.150,000
18. Boradó 2.900,000
19. Husadó 2.200,000
20. Söradó 1.180,000
21. Czukoradó 832,000
22. Határvám:
Kezelési költségátalány (az 1869:II. tc. alapján)
Különféle bevételek 453,307
23. Bélyeg 8.016,240
24. Jogilletékek 16.419,000
25. Dijak 486,260
26. Fémjelzés 17,676
27. Ut-, hid- és révvám 20,849
28. Dohányjövedék az osztrák kezelőség által megtéritendő beváltott dohánylevelek 4. 900,000 forintnyi beváltási árának levonása után
27.979,050
29. Lottójövedék 3.908,700
30. Sójövedék 13.000,000
31. Államjószágok 5.444,385
32. Államerdők 6.550,000
33. Bányászat és pénzverés 10.579,534
34. Államnyomda 475,000
35. Államépületek 34,660
36. Államvasutak és azok gép- és kocsigyárának tiszta jövedelme 2.480,000
37. Ingó államvagyon 478,162
38. Különféle bevételek 378,301
VI. Fejezet. Közmunka- és közlekedésügyi ministerium:
1. Vasuti és hajózási főfelügyelőség, vasut-épitészeti főfelügyelőség és vasuti kormány-felügyelet
69,955
2. Államépitészeti hivatalok 43,107
3. Kőutak fentartása és épitése 6,204
4. Vizi utak fentartása és épitése 629
5. Az államvasutak bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 5.136,000
6. Az államvasutak gépgyárának bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 540,000
VII. Fejezet. Földmivelési-, ipar s kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézetek:
Magyaróvári gazdasági akadémia 36,100
Keszthelyi gazdasági tanintézet, kertészeti és vinczelléri iskola 5,780
Debreczeni gazdasági tanintézet 1,750
Debreczeni földmives-iskola 20,500
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet 14,810
Kassai gazdasági tanintézet 11,000
Hrádeki földmives-iskola 3,650
Tarczali vinczellér-képezde 2,400
2. Állami lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1.369,965
Ménesek 340,425
Méntelepek 228,880
3. Az 1874:XX. tc. alapján befolyó birságpénzek 4,000
4. Budapesti állatgyógyintézet 14,385
5. Posta 5.600,000
6. Távirda 1.610,000
7. Tengeri hajózás és révügy 30,800
8. Budapesti kir. zálogház 256,000
9. Bányailletékek 100,000
10. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 31,100
VIII. Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Járulék a ministeri számvevőség költségeihez a magyarországi és az erdélyi közalapitványok részéről
42,085
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 237,666
Tanárvizsgálati dijak 1,000
Tandijszázalékok 2,000
Tanpénzek 39,800
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 61,074
Siketnémák intézete Váczon 21,540
Vakok országos intézete Budapesten 22,850
3. Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:
A magyar határőrvidéki alapitványi földek jövedelmeiből 3,120
4. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumalap 11,173
IX. Fejezet. Igazságügyi ministerium:
1. Fegyelmi eljárások költségeinek megtéritése fejében 1,500
2. járulékok a törvénykezési költségekhez 10,395
3. Rabtartási költségtéritmények és a rabok munkájából várható bevétel 200,000
4. Országos fegyintézetek:
Illavai fegyintézet 18,000
Lipótvári fegyintézet 32,553
Mária-nostrai fegyintézet 1,100
Munkácsi fegyintézet 15,040
Szamosujvári fegyintézet 14,020
Váczi fegyintézet 35,000
Váczi állami fogház 200
X. Fejezet. Honvédelmi ministerium:
Honvédségi intézetek bevételei 64,265
Rendes bevételek összege 214.418,775

B) Rendkivüli bevételek

I. Fejezet. Belügyministerium:
Járulék a földtehermentesitési alapból az igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében a földtehermentesitési sorsolási számok kiiratására
7,576
II. Fejezet. Pénzügyministerium:
1. Bordézsmaváltságból 19,273
2. A tiszai koronai területet képező községek uradalmi járulékainak megváltása fejében, ez évre 185,714
3. A régebben eladott államjavak eladásából esedékessé vált, 1876-ban befolyandó és az állam szabad rendelkezésére álló összegekből
400,000
4. Az államjavak eladásából befolyandó s a 153 millió frt ezüstkölcsön törlesztési alapjába beszolgáltatandó összegek
1.200,000
5. Az ideiglenes telekzet régi hátralékaiból 6,000
6. Állami előlegekből 667,100
7. Az állam birtokában levő némely értékpapirok értékesitéséből 545,000
III. Fejezet. Vallás- és közoktatási ministerium:
1. A volt Eszterházy-képtár megvételére Budapest városa által felajánlott 60,000 frtnak esedékes 6-ik és utolsó részlete
10,000
2. Győr városa által a kebelében felállitott főreáltanoda felszerelésére adományozott 2000 frtnak 4-ik és utolsó részlete
500
Rendkivüli bevételek összege 3.041,163

C) Hitelmüveleti bevételek

I. Fejezet. Szőlődézsmaváltság:
1. A mult évek illetőségeiből fenmaradt 1.533,016
2. A váltságkötelezettek járadékai 2.360,000
3. Egyéb bevételek 82,100
II. Fejezet. Maradvány- és irtványföldek megváltásából 100,000
III. Fejezet. Sorsolási kölcsön:
1. Időközi kamatok 302,426
2. A lánczhid és margitszigeti hid bevételei 673,360
3. A főváros által a rakpartokért fizetendő haszonbér 20,000
4. Az 1870:X. tc. 4. §-ban megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 309,872
5. Az évi járadéknak az erre szánt jövedelmek után fedezetlen maradandó részének pótlásául az államkincstárból
153,971
6. A sugárut költségeire adott előlegekből 910,000
7. Az I. erdélyi vasuttársulatnak adott előlegekből 520,000
Hitelmüveleti bevételek összege 6.964,745

4. § A 2. §-ban megállapitott rendes kiadások és a 3. §-ban megajánlott rendes jövedelmek között 13.382,378 frt többlet, a rendkivüli s a hitelműveleti kiadások és bevételek között pedig 21.754,023 frt hiány és így összesen 8.371,645 frt különbözet mutatkozik.

Ezen különbözet az utolsó kölcsönből rendelkezésre álló pénztári készletkből fedeztetik.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyókká tétethessenek, az 1868:II., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII., XXV. és XXXV. törvénycikkekben megállapított és az 1875. évi XLVIII. törvénycikk által érvényben tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, úgy szintén az 1875. évi VII. törvénycikk 34-dik §-ában, valamint az 1875:XX., XXI., XXII., XXIV., XXVI., XXVII., XXIX., XXX. és XLVII. törvénycikkekben és az általános jövedelmi pótadóról szóló törvényben megállapított adók, a révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb bevételei, végre a határőrvidéken fennálló adók, az 1869:XVI., az 1870. évi L., LI., LVI., LVIII., LIX., az 1871. évi LXI., LXIII., az 1873. évi VI. és IX., valamint az 1875. évi XIV., XV., XVI., XIX., XXIII., XXV., XXVIII. és XLVI. törvényekben eszközölt és a törvényhozás által netalán még teendő módosítások megtartásának kikötése mellett az 1876. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4. §-ban a hiány fedezésére kijelölt egyéb bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordíttathatnak, és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czímei, se rovatai között nem engedtetik.

Kivételnek csak a rendes kiadások XV. fejezete, 3., 6. és 12. czímei, továbbá XIX. fejezete 7. és 8. czímei, végre XX. fejezete 5. és 6. czímei között van helye; ezen czímek között az átruházási jog kivételesen megengedtetik.

7. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére