1875. évi LVII. törvénycikk

a gyári és kereskedelmi védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában a német birodalom kormányával kicserélt ministeri nyilatkozvány becikkelyezéséről * 

Miután Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királyának kormánya egyrészről és Ő Felsége a német birodalom császárának és Poroszország királyának kormánya másrészről, megegyeztek abban, hogy illető országaik iparosai, az ipar-védelemben kölcsönösen részesittessenek, és e czélra Bécsben 1875. évi augusztus 13-án ministeri nyilatkozványok cseréltettek ki, az Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királya kormánya által kiadott nyilatkozvány, az országgyülés által elfogadtatván, ezennel az ország törvényei közé igtattatik.

I. CZIKK

Az osztrák és magyar állampolgárok a német birodalomban és a német birodalom állampolgárai az osztrák-magyar monarchiában, az árújelvények vagy az árúk becsomagolása, valamint általában a gyári és kereskedelmi védjegyek tekintetében, ugyanazon oltalmat élvezendik, mint a saját nemzetbeliek.

II. CZIKK

Azon állam polgárai, kik a másikban a védjegyek tekintetében oltalmat élvezni akarnak, kötelesek, a mennyiben az az illető államban fennálló szabályrendeletek értelmében szükséges, ezen jegyeket és pedig az osztrák-magyar monarchiában a bécsi és a budapesti kereskedelmi és iparkamaráknál, a német birodalomban pedig a lipcsei kereskedelmi törvényszéknél beterjeszteni.

III. CZIKK

Jelen egyezmény az egyik vagy másik szerződő fél részéről történendő felmondás után még egy évig marad érvényben. Határozatai kihirdetésük napján lépnek hatályba.

Miről jelen ministeri nyilatkozvány kiállíttatott, mely a német császári kormány hasonértelmű nyilatkozványával kicserélendő és azután közhírré teendő.


  Vissza az oldal tetejére