1876. évi XLI. törvénycikk

a nagyszebeni királyi Teréz-árvaházat, és a károlyfehérvári káptalant illető királyi alapitványi jutalékok fejében kért póthitel tárgyában * 

1. § A nagyszebeni királyi Teréz-árvaház *  és a károly-fehérvári róm. kath. káptalan *  javára tett királyi alapitványok czimén a kincstárt terhelő hátralékos és az 1876-ik évtől kezdve folyó alapitványi járulékok kiszolgáltatása végett

I. A nagyszebeni Teréz-árvaház részére:

a) az 1876-ik évre járó folyó javadalomkép 17,690 frt;

b) ezen évi javadalom után az 1873. évtől 1875. évig terjedő időszakra hátralékos járulék gyanánt 53,070 frt.

II. A károlyfehérvári káptalan részére:

a) az 1876-ik évre kijáró folyó javadalom fejében 5,985 frt;

b) ezen javadalom után az 1868-1875. évi időszakra hátralékban levő hárulék gyanánt 47,880 frt,

a vallás- és közoktatásügyi ministeri tárcza terhére póthitelül engedélyeztetik.

2. § A vallás- és közoktatás-, valamint a pénzügyi ministerek egyidejüleg utasittatnak, hogy a fent elősorolt évi alapitványi járulékok fejében 1877. évtől kezdve a nagyszebeni Teréz-árvaház számára 17,690 frtot, és a károly-fehérvári káptalan javára 5985 frtot, a vallás- és közoktatásügyi ministerium költségvetésében „alapitványok” czimén állandó javadalmakul irányozzanak elő.

3. § Ezen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatásügyi és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére
//