1882. évi XLII. törvénycikk

némely magyar gyalog ezredekbeli zászlóaljaknak az ujonnan alakitandó és az 1883. évtől kezdve nem a magyar korona országaiból kiegészitendő gyalog ezredekbe kivételesen való beosztásáról * 

1. § A hadsereg ujabb belszervezete folytán, az 1882-ik évi XXXIX. törvénycikk 8-ik szakasza rendelkezésének, mely szerint a hadsereghez besorozott hadkötelesek, az egészségügyi csapatok egyedüli kivételével, kizárólag csak magyar csapatokba osztandók be, továbbra is épségben maradásával, megengedtetik, és felhatalmazás adatik az az iránt szükséges intézkedések megtételére: hogy a 12-ik, 19-ik, 44-ik, 48-ik, 52-ik, 25-ik, 66-ik, 67-ik, 26-ik, 69-ik, 72-ik, 76-ik, 50-ik, 51-ik, 64-ik, 71-ik és 79-ik számu, s a magyar korona országaiból kiegészitett gyalogezredeknek ötödik zászlóaljai, az 1873-ik évtől fogva az 1882-ik évig bezárólag terjedő sorozási évfolyamokból és a törvény értelmében tovább szolgáló hadkötelesekből alakuló anyakönyvi állományukkal, a hadseregben teljesitendő törvényes szolgálati kötelezettség idejére, és a magyar honvédségnél törvény szerint eltöltendő szolgálat kötelezettségének fentartása mellett, kivételesen és átmenetileg, az ujonnan alakitandó 92-ik, illetőleg 99-ik, 94-ik, 102-ik, 100-ik, 98-ik és 97-ik számu gyalogezredekhez, a melyek különben nem a magyar korona országaiból fognak kiegészittetni, osztassanak be.

2. § Ezen törvénynek végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg, a ki az e részben szükséges intézkedéseket a közös hadügyi ministerrel egyetértőleg teszi meg.


  Vissza az oldal tetejére